Het reilen en zeilen in het Waterschap

Als Fractie Waterschap willen wij jullie informeren over onze activiteiten en prioriteiten in het Waterschap op dit moment.

De zoektocht naar een nieuwe dijkgraaf is op dit moment bijna afgerond. Op 29 november krijgen wij van de “sollicitatiecommissie” een voorstel. Wij werken momenteel ook hard aan de integratie van WBL – Waterschapsbedrijf Limburg – het waterzuiveringsbedrijf, in het Waterschap Limburg.

Onze fractie, LV50 is door de samenwerking tussen vijf leden van Lokaal-Limburg (3 bestuursleden en 2 commissieleden), twee leden van de VVD en een lid van 50+ nu een stevige fractie, de tweede grootste fractie. Dankzij het DB lid Jeroen Achten (VVD) zijn wij een fractie die hierdoor wat in de melk te brokkelen heeft. 

Voor onze fractie is het terugdringen van de kosten voor onze inwoners een zeer belangrijk item. Wij zijn voorstander van ZBB, Zero Based Budgeting. Alleen dat doen wat in het kader van onze zorgplicht nodig is en alle franje eromheen zoveel mogelijk weglaten. Extra bomen, struweel en bloemetjes is natuurlijk erg leuk, want het oog wil ook wat, maar behoort niet tot de basistaak van het Waterschap. Wij zetten vol in op de basis op orde, (uitvoering kerntaken, haalbaarheid en betaalbaarheid).  Dat is: veilige dijken door middel van het HWBP, het Hoogwaterbeschermings Programma  waar ons DB lid de portefeuille over heeft en het voldoen aan de KRW (Kader Richtlijn Water)normen. 

Helaas lukt ZBB voor de komende begroting nog niet, om twee redenen. 
1. De integratie van WB in WL 
2. Sommige fracties zijn nog een beetje bang voor de reacties van kiezers, wanneer de beloofde bloemetjes en bijtjes niet langs de beken komen, WL en WBL vormden samen een GR. Iets wat nog dateert uit de tijd dat Limburg twee Waterschappen had. Volgens de wet moet een GR bestaan uit twee of meer deelnemers . Voorheen waren dat de twee waterschappen die samen WBL opgericht hebben. Juridisch moet er goed gekeken worden naar wat dat betekent voor de deelname in andere GR-en en daarom zit onze jurist Marcel Richter, lid van 50+ ook in het AB van WBL.

Wij blijven als fractie met AB leden Ad Berger, Albert Melskens en commissielid Ton Embregts als voorvechters, ons best doen om de kosten zo laag mogelijk te houden voor onze inwoners!  Samen met Guiseppe Noteborn van de VVD.

Fractievoorzitter Ad, Albert, Ton en Guiseppe zitten samen in de commissie WBO. De commissie Waterkeringen, Bestuur en Organisatie. Zij houden, samen met ons DB lid, het HWBP in de gaten. WL heeft in Limburg zestien projecten lopen. Sommigen in de voorverkenningsfase, sommigen net gerealiseerd en alles wat daar tussenin zit. (kijk hier eens op voor de dijkprojecten oa.langs de Maas https://www.hwbp.nl/projecten)

<em>Versterking Waterkering in Beesel. Een van de projecten van het HWBP. Is gerealiseerd.</em>

Voor 90% van de projecten krijgen wij geld van het Rijk. De resterende 10% moeten opgebracht worden door alle Limburgers.

Een ander punt wat onze volle aandacht heeft is het verwijderen van medicijnresten. Iets waar ons commissielid Linda Jacobs vanuit de expertise van haar werkzaamheden, de dagelijks bestuurders het vuur aan de schenen legt.   Op dit moment worden alleen op de RWZI  Simpelveld de medicijnresten voor 70 tot 80% verwijderd. De bedoeling is dat dit in 2045 op alle zuiveringsinstallaties zal gebeuren. 

Linda zet zich ook in op het verwijderen van de meer nucleaire stoffen die ingespoten worden bij het maken van speciale scans. Maar mensen, jullie kunnen zelf ook iets doen. Breng de overtollige medicijnen terug naar de apotheek en spoel ze niet door de wc of gooi ze niet bij het restafval. In veel gemeenten kan dit gelukkig al. Ons verzoek is: Vertel het als gemeenteraadslid ook door aan de achterban. De kosten voor het verwijderen zullen daardoor wat lager blijven! 

Een groot aandachtspunt voor Petra lag de afgelopen 4 jaar, maar ligt ook nu nog, vooral op de lozingen en de riooloverstorten in de gemeenten. In 3 gemeentes worden door bedrijven stoffen op de RWZI (riool water zuiverings installatie) geloosd die volgens de vergunning niet mogen. 
Het probleem willen wij heel graag oplossen, maar : 

  • Wij als Waterschap mogen de vergunning afgeven,
  • Toezicht en handhaving door RUD en gemeente lopen ver uit de pas. 

Helaas kost dit onze inwoners extra belastinggeld, want  onze installaties om te zuiveren vinden deze lozingen nu niet zo prettig, en er moet dan ook regelmatig meer onderhoud gepleegd worden.

Een ander punt waarvoor de gemeente aan de lat staan, zijn de riooloverstorten. Wij vragen uw aandacht hiervoor. 
Weet u dat in 2027 riooloverstorten afgebouwd moeten zijn? Raadsleden neem uw verantwoordelijkheid en voel de verantwoordelijke wethouder hierover aan de tand. Na inventarisatie van 20 gemeenten weten wij al dat dit vrijwel zeker niet zal gaan lukken en wij vragen dan  ook onze leden die in  Provinciale Staten zitten hier ook een tandje bij te zetten om dit verhaal tot een goed einde te brengen. 
En het goede einde is: Als Waterschap kunnen voldoen aan de KRW, de Kaderrichtlijn Water, doeleinden. (lees ook  nog eens: ​​https://lokaal-limburg.nl/de-kaderrichtlijn-water-het-is-appels-vergelijken-met-peren/)

Een ander heikel punt is de waterveiligheid van onze inwoners. Regelmatig worden wij geconfronteerd met het feit dat er mensen met natte voeten komen te zitten. Waarom is er niet op elke plek dezelfde richtlijn wordt aan ons gevraagd? Het antwoord ligt in het verleden!
In 2009 is samen met de provincie gekeken naar waar T=10, T=25 en T=100 en op sommige plekken T=250 waterveiligheid moest zijn. Een technisch verhaal over versteende oppervlakte, waarbij het regenwater direct naar de sloot stroomt, en grasland waarbij het water in de grond zakt. Maar ook dat bij een regenbui T=10 het waterpeil in de sloot 20 centimeter mag stijgen. T=10 is de kans van een fikse regenbui 1 x per 10 jaar, T=100 eenmaal per 100 jaar.

Maar dat kan ook met de huidige klimaatverandering vaker gebeuren.

Willen wij bijv. de inwoners in Valkenburg hetzelfde beschermingsniveau geven als de inwoners van Venlo? natuurlijk willen wij dat als Waterschappers, maar ten koste van hoeveel? en wat? In Valkenburg bijv. zijn de huizen zowat in de Geul gebouwd, of 50 cm ervanaf. Willen wij die huizen afbreken? Willen wij op die 50 cm. een muurtje bouwen van 3 meter hoog? 
Ik denk dat we in beide gevallen een storm van protest krijgen van de inwoners. Wij zullen als waterschap met gemeente, provincie en de inwoners moeten kijken wat mogelijk en wenselijk is. 
Waarbij wij inzetten op : gemeenten kijk naar waar u vergunningen voor afgeeft om te bouwen.
Let dan op de norm T= 100.

De klimaatverandering, iets wat ons allemaal zorgen baart. Het is of te droog, of te nat, of te warm, of er verdampt te veel of… vult u maar aan! Het weer, het klimaat is altijd een onderwerp waar iedereen over mee kan en wil praten. 

Het KNMI, waar wij als Waterschap uiteraard veel mee samenwerken, is hier duidelijk over. Wij zullen bijv. anders moeten gaan bouwen.  (kijk eens op: https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/knmi-23-klimaatscenario-s)

Onze blauwe planeet bestaat voor 70% uit water. Maar we hebben maar 2 tot 3% bruikbaar water voor ons leven op aarde. De rest is te zout, zilt of brak. Onbruikbaar dus. Wij zullen allemaal verstandiger om moeten gaan met het bruikbare water. We zullen niet alleen rekening moeten houden met het steeds droger wordende klimaat, maar ook met de verdamping die daardoor optreedt. We zullen er niet omheen kunnen om de mensen te wijzen op de vervuiling die zij vaak zelf veroorzaken, om ervoor te zorgen dat wij/onze kinderen/onze kleinkinderen over een x aantal jaren nog steeds kunnen genieten van het mooie leven hier op aarde.

Schoon water, droogte, voldoen aan de KRW, zorgen dat onze inwoners geen natte voeten krijgen, vergunningen aan bedrijven, die dingen worden allemaal besproken in de commissie WZW Watersysteem, Zuiveren en Waterketen, waarin Linda, Marcel en Petra zitten. 

Geld voor deze projecten komt uit de belasting die wij heffen voor onze inwoners.

Kijk voor meer informatie over waarvoor WL verantwoordelijk is en welke projecten er lopen op de site https://www.waterschaplimburg.nl/

Meer weten over hoe schoon het water gezuiverd wordt, wat er allemaal uitgehaald wordt aan materialen die hergebruikt kunnen worden kijk dan op https://www.wbl.nl/  

Ook OPNL heeft een boekje over het Water gemaakt zie https://lokaal-limburg.nl/boekje-de-rol-van-water-in-de-lokale-politiek/

Delen: