ANBI

LOKAAL-LIMBURG opereert onder  de vereniging Universele Senioren Partij en heeft als zodanig een ANBI – erkenning onder nummer: 8534 66 956.  Uw donatie is fiscaal aftrekbaar. 

 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. De belastingdienst bepaald of iemand een ANBI instelling is of niet.   De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen:
 

 1. Een algemeen nut beogende instelling is:
  1. een instelling – niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven – die:
   • uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;
   • voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;
   • gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt;
  2. een niet in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat gevestigde, door Onze Minister als zodanig aangemerkte instelling indien en zolang zij voldoet aan de door hem te stellen voorwaarden.
 2.  

 3. Publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn algemeen nut beogende instellingen
Delen: