Statenlid Van der Linden verruilt 50Plus voor Lokaal-Limburg

bron: 1limburg – Jean van Hoof

Statenlid Henk van der Linden verlaat 50Plus en stapt per direct over naar de fractie van Lokaal-Limburg.

Hij gaat samen met Raimond Franssen van Lokaal-Limburg een tweemansfractie vormen.

Met de overstap van Van der Linden verdwijnt 50Plus uit het Limburgs Parlement. De seniorenpartij had één zetel. (meer…)


Dag van de Limburgse Onafhankelijke Politiek

Zaterdag 17 november vond in Herkenbosch het symposium van de Limburgse Onafhankelijke Politiek plaats. Aanleiding voor het symposium was de opkomst van de lokale onafhankelijke politiek en het gegeven dat onafhankelijke partijen hun krachten steeds meer willen bundelen.

Vlnr Senator Hendrik ten Hoeve, voorzitter Ad Roest, Statenlid Raimond Franssen

Vooruitkijkend naar de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 wil de provinciale partij Lokaal-Limburg een platform zijn voor de vele lokale partijen. Door samenwerking binnen een platform behoud iedereen zijn eigen identiteit, maar wordt kennis en ervaring optimaal gedeeld. Dat is volgens velen de manier om de opkomst van de lokale onafhankelijke politiek, met ruim 33% van de stemmen tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraden, verder vorm te geven. (meer…)


Begroting 2019

Afgelopen vrijdag 9 november vond de begrotingsvergadering plaats in het Limburgs Parlement. Het onbetwiste hoogtepunt van het politiek jaar.  Gedeputeerde Staten presenteerde de begroting voor 2019 en verder aan Provinciale Staten van Limburg. “Een begroting zonder beleid” volgens sommigen. Maar volgens GS een toonbeeld van beleid en uitvoering van beleid van de afgelopen drie jaren. (meer…)


Windmolens Venlo – Wiens belang staat voorop?

Ongetwijfeld is het verhaal van Don Quichot bij velen van u bekend. Het verhaal over het gevecht tegen windmolens. Zo voelden zich een groot aantal mensen die in Blerick en Boekend wonen. Zij vechten en vochten tegen windturbines, de moderne versie van de windmolen.

Niet omdat zij tegen windturbines zijn, maar wel omdat hun aangename leefgebied steeds verder wordt aangetast. Ingeklemd tussen de A73 en de A67, met de herrie van de auto’s, komt daar zo ongeveer recht voor hun neus de overlast van de windmolens bij.

Leden van de bij LOKAAL-LIMBURG aangesloten lokale partij in Venlo riepen de hulp in van Statenlid Raimond Franssen en zijn medewerkers, om de provincie een halt toe te roepen .

Helaas de provinciale coalitie is, was en bleef doof voor de belangen en argumenten van de inwoners van Blerick en Boekend. Zij willen liever een betrouwbare partner zijn voor de rijksoverheid, dan voor de inwoners van Limburg, door wie zij gekozen zijn…

In tegenstelling tot de VVD en de PvdA fracties in Venlo, die mordicus tegen het windmolenplan stemden, waren dezelfde fracties in Provinciale Staten voor het plan. Net als de Partij voor de Dieren, die meer zag in het belang van de dieren en de natuur, dan in het belang van de mens.

Goed geïnformeerd door gesprekken met de omwonenden, die wij bezochten. De plekken die wij bekeken. De informatie over Etriplus, waarin de provincie een (eigen)belang heeft van 30%, bereidde Raimond Franssen zijn woordvoering en een motie voor. In zijn woordvoering over het windmolenplan ging Statenlid Raimond Franssen uitgebreid in op de nadelen, waaronder de gezondheidsrisico’s, die het plan heeft voor inwoners van Blerick en Boekend. Ook de onwil van het College van GS, te luisteren naar de bezwaren van inwoners, kwam ruimschoots aan bod. In de tweede termijn maakte Statenlid Franssen  nog een terechte opmerking naar de PvdA. Onze fractievoorzitter merkte op dat de uitgangspunten van de Burgertop, een initiatief van de PvdA, zijn, luisteren naar onze inwoners en deze betrekken bij de besluitvorming. Deze uitgangspunten staan echter haaks op de handelswijze van de eigen Provinciale PvdA fractie in het dossier Windmolens Venlo.

De motie, het verzoek van LOKAAL-LIMBURG, om terug te gaan naar de overeenkomst van 2012 tussen Horst aan de Maas, Venray en Venlo en deze steden te verplichtten om ook een deel van de windmolens op hun grondgebied te plaatsen werd helaas niet door een meerderheid in de Staten ondersteund. Het verzoek werd door gedeputeerde Theunissen (uit Venray) ontraden. Statenlid Brugman, Groen Links, maar tevens wethouder voor een lokale partij in Venray, stemde in het kader van de integriteit niet mee.

Integer, of hypocriet? Daarover mag u zelf beslissen!

Naar mening van LOKAAL-LIMBURG moeten de Statenleden en Gedeputeerden Staten (de Coalitie), eerst maar eens leren luisteren naar de mensen door wie zij gekozen zijn. Eerst gaan praten. Eerst kijken wat het voor de mensen betekent. Eerst eens goed de stukken lezen en niet klakkeloos de Grote Coalitieleider van het CDA, volgen.

Eerst goede afspraken maken met de inwoners door wie je gekozen bent, en niet achteraf na een hele hoop commotie, onrust en herrie, vooral veel regelen voor flora en fauna en de inwoners die je gekozen hebben een twijfelachtig doekje voor het bloeden, een schaamlapje in de ogen van LOKAAL-LIMBURG, geven.

Een twijfelachtig doekje voor het bloeden, in de vorm van een optie voor het oprichten van een leefbaarheidsfond voor de inwoners van Blerick en Boekend zoals Deputé Theunissen (onder hoongelach van de vele aanwezig inwoners) nog durfde voor te stellen.

Een applaus op de tribune was wel er voor de reactie van Raimond Franssen  van LOKAAL-LIMBURG aan de gedeputeerde :

“Hoe durft men de inwoners af te kopen met een leefbaarheidsfonds. Infrasoon geluid kun je niet tegenhouden met een extra speeltuintje voor de kinderen of een bomenrij. Voor hoe naïef of dom houdt men onze inwoners eigenlijk?”

 


Schriftelijke vragen en antwoorden over dementiespeldje

Onlangs stond in DDL dat het aantal 100 plussers in 20 jaar verdubbeld is. De vrouwen blijken hierbij “het sterke geslacht. Zij overtreffen het aantal mannen met 94 (13 mannen). De meeste 100+ers wonen in Maastricht, terwijl Kerkrade het meest vergrijsd is. Het CBS verwacht dat de groep 100+ ers door de babyboom na de Tweede  Wereldoorlog snel zal stijgen.

Met de vergrijzing, met het stijgen der jaren, met het ouder worden van onze inwoners, zie je de verschillen in gezond ouder worden ook vergroten. Waarom sommige 100+ ers tot op hoge leeftijd helder van geest blijven zonder enige vorm van dementie of Alzheimer en anderen al met 60 of 70 dement zijn of Alzheimer krijgen is nog altijd een raadsel. Er lopen op dit moment wel onderzoeken naar, maar er zullen nog veel mensen zijn die dement worden of Alzheimer krijgen voordat de wetenschap zover is.

Het aantal mensen dat hulp zal moeten krijgen, zal stijgen. Het aantal mantelzorgers dat overbelast zal raken, zal stijgen. Het aantal mantelzorgers dat altijd klaar kan staan, altijd achter de naaste kan aanlopen zal overbelast raken en soms de controle verliezen.

De liefde kan niet altijd van een kant komen. Kan niet alleen komen van mantelzorgers die door het beleid van de regering steeds meer moeten doen naast hun baan. Kan niet alleen komen van werkgevers die zich of flexibel opstellen, of niet! Alle hulp die deze mensen, deze mantelzorgers zullen kunnen krijgen is meegenomen.

Hieronder de vragen van de Fractie LOKAAL-LIMBURG:

Vraag 1. Bent u bekend met de Stichting 2019?

Antwoord. Wij zijn bekend met de Stichting 2019.

Vraag 2. Indien uw antwoord nee is, kunt u hier onder deze link meer info vinden. Antwoord.

Zie antwoord op vraag 1.

Vraag 3. Wat is uw mening over het idee?

Antwoord. Wij denken dat het speldje een bijdrage kan leveren aan het (h)erkennen van dementie bij mensen. Wij vinden het primair aan de doelgroep en hun omgeving om zich een oordeel te vormen over nut en noodzaak van het speldje.

Vraag 4. In hoeverre wordt vanuit de provincie aandacht besteed aan dementie?

Antwoord. Door de stichting euPrevent wordt het driejarige project Senior Friendly Communities uitgevoerd. Hierin is ook Burgerkracht Limburg (voormalig Huis voor de Zorg) actief. Dit project is een samenwerking van verschillende partners uit de Euregio Maas-Rijn. Het project richt zich op actief ouder worden in seniorenvriendelijke gemeenten. In dit project ligt het accent op de psychische gezondheid met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie. In dit project werken de euregionale partners samen met 31 gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn (waaronder 12 gemeenten in Nederlands-Limburg). Het doel is het tot stand brengen van seniorenvriendelijke gemeenten. Zodat senioren kunnen blijven deelnemen aan het normale, sociale leven.

In het project richten de partners en de gemeenten zich in het bijzonder op de volgende drie doelgroepen:

1 mensen die op dit moment als mantelzorger werken
2 potentiële mantelzorgers
3 ouderen met beginnende ouderdomsdepressie en/of ouderdomsdementie

 

Het project wordt uitgevoerd in vier stappen:

1 analyse van de behoefte in de deelnemende gemeenten
2 selectie van de concrete activiteiten per gemeente aan de hand van een overzicht van bestaande aanbod
3 uitvoering van de activiteiten in de gemeenten met steun van euPrevent en partners
4 opstellen van een gemeentelijk duurzaamheidsplan

 

Onlangs heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het project Senior Friendly Communities benoemd tot voorbeeld voor Europa. Een (steeds groter) aantal Limburgse gemeenten heeft het keurmerk dementievriendelijke gemeente gekregen. Anderen werken aan het binnenhalen ervan.

Vraag 5. Staat het provinciebestuur open om in de aankomende begroting een bedrag op te nemen om speldjes te kunnen verstrekken zoals beschreven bij Stichting 2019, voor mensen met dementie/Alzheimer

Antwoord.  Wij vinden dit niet op onze weg liggen. Ondersteuning van het primaire proces in het sociaal domein is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Daarnaast heeft de doelgroep en haar omgeving een eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen ons voorstellen dat het speldje binnen het project Senior Friendly Communities onderdeel wordt van het aanbod. Bij het opstellen van duurzaamheidsplannen kunnen dan lokale keuzes worden gemaakt. Wij zullen euPrevent op deze mogelijkheid wijzen.

Vraag 6 Indien ja, kan de provincie onderzoeken over welk bedrag dit zou kunnen gaan in Limburg.

Antwoord. Zie het antwoord op vraag 5.

 

 


1 2 3 4 5 6 10