Vragen fractie waterschap m.b.t. overdracht van gronden

25-01-2023

Vragen ex art.35 reglement van orde
Betreft : Publicatie Waterschapsblad d.d. 23-01-2023

Geachte bestuursondersteuning,

Beleefd verzoeken wij u onderstaande ex art. 35 vragen van de fractie Lokaal-Limburg
door te geleiden naar het Dagelijks Bestuur.

INLEIDING

Geacht Dagelijks Bestuur,

In de publicatie van het Waterschapsblad van 23 januari 2023 publiceert u het voornemen om te komen tot overdracht van gronden aan enkele genoemde partijen, te weten: Heerlen, Beekdaelen, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland en het Waterschapsbedrijf Limburg. Dit mogelijk middels ruil.

U bent van mening dat bovengenoemde partijen deze percelen nodig hebben om de haar gestelde doelstelling in het gebied te realiseren.

Verder geeft u aan dat wanneer mogelijk andere koop gegadigden interesse hebben, zij een schriftelijk, gemotiveerde verzoek kunnen indienen bij het Waterschap Limburg onder vermelding van “grondverkoop middels ruiling …”

Hierover hebben wij enkele vragen:

  1. Op welke gronden heeft het DB beslist dat verkoop/ruil van deze gronden aan/met deze partijen de beste invulling is.
  2. Waarom spreekt men van “mogelijk middels ruil” bij de genoemde partijen en bij “koop” bij andere partijen
  3. Is het mogelijk dat “andere partijen” ook middels ruil mee kunnen dingen?
  4. Door welke partij heeft u deze grondstukken laten taxeren?
  5. Is dit marktconform gedaan
  6. Kunt u ons een indicatie geven van de hoogte van de verkoop/ruilprijs van deze grondstukken
  7. Wordt deze prijs ook gehanteerd bij eventueel andere partijen?
  8. Wanneer u stukken aankoopt van bovengenoemde partijen door wie wordt dit getaxeerd op marktconformiteit
  9. Heeft/wordt/zal het 4 ogen principe toegepast worden bij deze verkoop/ruiling
  10. U geeft ook aan mogelijke verkoop/ruil aan Waterschapsbedrijf Limburg. Hoe moeten wij dit zien in het kader van de recente ontwikkelingen tussen WL en WBL

Graag vernemen wij van u de antwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn

Met vriendelijke groet

Ad Berger, Petra Beeren-Adriaans, Albert Melskens

Waterschapsblad – Nr 746 – 23 januari 2023

Brief: Vragen ex art.35 reglement van orde: Publicatie Waterschapsblad d.d. 23-01-2023

Delen: