Vragen ex art.35 reglement

Geachte bestuursondersteuning,

Beleefd verzoeken wij u onderstaande ex art. 35 vragen van de fractie LV50 door te leiden naar het Dagelijks Bestuur.

INLEIDING

Geacht Dagelijks Bestuur,

Als Waterschap Limburg staan wij aan de lat voor de zuivering van water. Wij zuiveren Limburgs water, water wat van levensbelang is, nu en in de toekomst voor mens, dier en plant. Wij gaan ervan uit dat niet alleen andere overheden, zoals gemeente, RUD, provincie en Rijkswaterstaat daarvan doordrongen zijn, maar ook anderen. Anderen zoals bedrijven. En toch, toch blijkt onze hoop regelmatig ijdel. Zoals mag blijken uit de hierbij gevoegde (*) publicatie van het NRC van vandaag over de praktijken van een Venlo’s bedrijf.

Wij als LV50 hebben hier enkele vragen over.

1. Is het DB van WL bekend met deze publicatie?

2. In genoemde publicatie staat te lezen dat dit bedrijf schadelijke giftige stoffen loost op de Maas. Iets wat o.i. niet echt kan gezien de ligging van het bedrijf tov de rivier. Veeleer denken wij dat het water met daarin de schadelijke giftige vloeistoffen geloosd worden op het gemeentelijk rioolstelsel. En vandaar uit naar onze RWZI Venlo gaan. Is het DB het eens met onze zienswijze?

3. Als Algemeen Bestuur van het WL krijgen wij elk kwartaal een samenvatting over de RWZI’s die al dan niet voldoen aan de vergunde lozingsnormen. In deze rapportages is nooit sprake van een lozing uit Venlo die niet voldoet aan de KWR doeleinden. Graag een verklaring waarom zijn er nooit vermeldingen hierover geweest?

4. Ook is in deze rapportages nooit sprake geweest van door het bevoegd gezag vastgestelde overtredingen. Kunt u ons een verklaring geven waarom niet?

5. Uit eerdere vragen in de cie WZW over de foutieve lozingen in Weert en Roermond, bleek, dat wij niets anders kunnen doen dan lijdzaam toekijken en hopen dat het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Venlo en de RUD NML hun verantwoordelijkheid nemen en optreden tegen deze, in onze ogen, gevaarlijke overtreder. Heeft het WL inderdaad totaal geen mogelijkheden om handhavend op te treden? Ja/nee/waarom wel/waarom niet

6. Wij nemen aan dat dit bedrijf op termijn, lang of hopelijk kort, een vergunning moet aanvragen voor het lozen van deze stoffen. Staan wij dan aan de lat voor het afgeven van deze vergunning en kunnen wij daarin dan eisen stellen?

Ja/nee/waarom wel/waarom niet

Wij zien uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.

Delen: