Zwefvuil en afvaldumping

Zwerfvuil en afvaldumpingen zijn in veel gemeentes helaas een bekend fenomeen. Ter voorkoming van zwerfvuil worden diverse initiatieven ontplooid. Zoals EENLokaal (lid van Lokaal-Limburg) samen met andere partijen in de gemeente Venlo bijgaande motie heeft ingediend ter bestrijding van zwerfvuil.  Wij plaatsen de motie op onze website zodat ook andere partijen deze motie, na aanpassing, kunnen indienen in hun gemeente.

Motie “krachtige vuist van overheid én gemeenten tegen vervuiling”

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 24 juni 2020,

Constaterende dat:

 • er steeds meer illegale afvaldumpingen plaatsvinden in de gemeente Venlo en daarbuiten
 • de samenleving via alle mogelijke communicatiekanalen roept om meer maatregelen
 • de gemeente haar beste beentje voorzet in de zwerfaval aanpak (RIB 005-2019) en steeds vaker
 • dumpafval in de wijken, maar vooral ook in het buitengebied en de natuur moet opruimen
 • de gemeente weliswaar gelden krijgen voor bestrijding zwerfafval maar niet voor handhaving
 • er op Europees niveau gewerkt wordt aan een verbod op wegwerpplastic

Overwegende dat:

 • dat de gemeente Venlo bepaald niet alleen staat in deze problematiek
 • de gemeente Venlo graag een groene, zo niet de groenste wil zijn en zich als C2C-stad afficheert
 • de afvaldump in de natuur niet in de overtredingssfeer zit, maar een misdrijf is, al dan niet economisch
 • sociale burgers en vrijwilligers tegenwoordig de troep van anderen opruimen en willen zien dat
 • gemeenten en de Rijksoverheid ook maatregelen nemen tegen de asociale veroorzakers hiervan
 • de gemeenten samen Nederland vormen en vervuilde gemeenten samen een smerig Nederland maken
 • onze nationale overheid van mening is dat de gemeente de overheidslaag is die zich het dichtst bij de inwoners bevindt en zodoende (mede) verantwoordelijk is voor het leefgebied en leefbaarheid aldaar
 • handhaving veel geld kost en pakkansen klein zijn, maar handhaving wel een van de pijlers is in de bestrijding van de overlast

Roept het College op om:

 • het voortouw te nemen om samen met andere gemeenten (G40) op te trekken richting nationale overheid om meer instrumenten te krijgen om zwerfafval, dumpafval en hondenpoep doeltreffender te bestrijden
 • de bestaande regelgeving zo aan te passen dat gemeenten zelf boetes kunnen opleggen en de hoogte daarvan zelf kunnen bepalen
 • daarbij ook andere landelijke oplossingsrichtingen aan te dragen, zoals de juiste statiegeld- bedragen te gaan hanteren op plastic flessen en blikjes
 • andere gemeenten te vragen dit verzoek mede te ondersteunen richting het Rijk en de raad halfjaarlijks te informeren over de voortgang van hiervoor genoemde onderdelen

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening

            

Dag van de Limburgse Onafhankelijke Politiek

Zaterdag 17 november vond in Herkenbosch het symposium van de Limburgse Onafhankelijke Politiek plaats. Aanleiding voor het symposium was de opkomst van de lokale onafhankelijke politiek en het gegeven dat onafhankelijke partijen hun krachten steeds meer willen bundelen.

Vlnr Senator Hendrik ten Hoeve, voorzitter Ad Roest, Statenlid Raimond Franssen

Vooruitkijkend naar de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 wil de provinciale partij Lokaal-Limburg een platform zijn voor de vele lokale partijen. Door samenwerking binnen een platform behoud iedereen zijn eigen identiteit, maar wordt kennis en ervaring optimaal gedeeld. Dat is volgens velen de manier om de opkomst van de lokale onafhankelijke politiek, met ruim 33% van de stemmen tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraden, verder vorm te geven.

Voorbeeld
Lokaal-Limburg is momenteel de enige vertegenwoordiger van de onafhankelijke politiek in Provinciale Staten van Limburg. Statenlid Raimond Franssen gaf tijdens het symposium aan dat hij hard moet werken als eenmansfractie, maar dat hij zich gesteund voelt door zijn achterban. Hij voelde een sterke verbondenheid met zijn voorbeeld op landelijk niveau, Senator Hendrik ten Hoeve. Ten Hoeve was zaterdag ook aanwezig en bevestigde de werkdruk die ook hij als eenmansfractie in de Eerste Kamer voelt.

Ten Hoeve, de vertegenwoordiger van de onafhankelijke politiek in Den Haag, wees ook op de opkomst van de onafhankelijke politiek, waarbij volgens hem nu het moment is om zowel in de provincies alsook in de Eerste Kamer een groeispurt te kunnen maken. Onmisbaar daarbij zijn volgens de Senator de drie kernwaarden van de onafhankelijke politiek; voortdurend op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat,  met elkaar samenwerken zonder aantasting van de eigen identiteit, maar ook samen optrekken als één partij (Eenheid in verscheidenheid).

Laurens van Voorst

Een derde spreker tijdens de Dag van de Limburgse Onafhankelijke Lokale Politiek was Laurens van Voorst. Deze publicist, zelf actief als lokaal politicus in Brabant, zette uiteen hoe burgers in straten, buurten, wijken en dorpen met steun van de overheid meer zeggenschap en verantwoordelijkheid kunnen krijgen.

Daarna zorgde dagvoorzitter Frans Pollux voor een levendige discussie tussen de sprekers en de zaal, waar vertegenwoordigers met een lokale politieke achtergrond uit alle windstreken in Limburg een plaatsje hadden gevonden. De meest opvallende opmerking tijdens die discussie was afkomstig van Statenlid Raimond Franssen die de verwachting uitsprak om met zes onafhankelijke politici in provinciale staten terug te komen.

[slideshow_deploy id=’620′]