Schriftelijke vragen afrit buitenring in kruising met de Gravenweg

Maastricht, 11 september 2020

Geacht college,

Lokaal-Limburg krijgt diverse signalen van lokale partijen in Landgraaf en Kerkrade en maakt zich daardoor zorgen over de verkeerssituatie in Kerkrade rondom de afrit van de buitenring in kruising met de Gravenweg. Bestuurders moeten in de huidige situatie voorrang verlenen aan de bestuurders op de Gravenweg. Helaas zien we in de dagelijkse praktijk dat dit niet gebeurt en het daardoor vaak misgaat.

Bijna wekelijks lezen we weer in de media dat er op dit verkeerspunt een ongeluk heeft plaatsgevonden. Wij vrezen dat het in de toekomst minder goed afloopt en tot een dodelijk ongeval leidt. Graag stellen wij de volgende vragen aan het college:


– Is het college bekend met deze situatie en hoe denkt het college hierover?
– Is de situatie en de ernst van het probleem bekend bij het college?
– Is de provincie in overleg met de gemeente Kerkrade om deze situatie aan te pakken?
– Heeft het college enig idee waarom deze ongelukken zich herhaaldelijk voordoen?
– Heeft het college zicht op een oplossing waardoor toekomstige ongevallen op deze locatie kunnen worden voorkomen?
– Is het college het erover eens dat de maatregelen die nu zijn genomen niet toereikend genoeg zijn?


Namens de fractie Lokaal-Limburg,
Raimond Franssen
Statenlid

Zwefvuil en afvaldumping

Zwerfvuil en afvaldumpingen zijn in veel gemeentes helaas een bekend fenomeen. Ter voorkoming van zwerfvuil worden diverse initiatieven ontplooid. Zoals EENLokaal (lid van Lokaal-Limburg) samen met andere partijen in de gemeente Venlo bijgaande motie heeft ingediend ter bestrijding van zwerfvuil.  Wij plaatsen de motie op onze website zodat ook andere partijen deze motie, na aanpassing, kunnen indienen in hun gemeente.

Motie “krachtige vuist van overheid én gemeenten tegen vervuiling”

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 24 juni 2020,

Constaterende dat:

 • er steeds meer illegale afvaldumpingen plaatsvinden in de gemeente Venlo en daarbuiten
 • de samenleving via alle mogelijke communicatiekanalen roept om meer maatregelen
 • de gemeente haar beste beentje voorzet in de zwerfaval aanpak (RIB 005-2019) en steeds vaker
 • dumpafval in de wijken, maar vooral ook in het buitengebied en de natuur moet opruimen
 • de gemeente weliswaar gelden krijgen voor bestrijding zwerfafval maar niet voor handhaving
 • er op Europees niveau gewerkt wordt aan een verbod op wegwerpplastic

Overwegende dat:

 • dat de gemeente Venlo bepaald niet alleen staat in deze problematiek
 • de gemeente Venlo graag een groene, zo niet de groenste wil zijn en zich als C2C-stad afficheert
 • de afvaldump in de natuur niet in de overtredingssfeer zit, maar een misdrijf is, al dan niet economisch
 • sociale burgers en vrijwilligers tegenwoordig de troep van anderen opruimen en willen zien dat
 • gemeenten en de Rijksoverheid ook maatregelen nemen tegen de asociale veroorzakers hiervan
 • de gemeenten samen Nederland vormen en vervuilde gemeenten samen een smerig Nederland maken
 • onze nationale overheid van mening is dat de gemeente de overheidslaag is die zich het dichtst bij de inwoners bevindt en zodoende (mede) verantwoordelijk is voor het leefgebied en leefbaarheid aldaar
 • handhaving veel geld kost en pakkansen klein zijn, maar handhaving wel een van de pijlers is in de bestrijding van de overlast

Roept het College op om:

 • het voortouw te nemen om samen met andere gemeenten (G40) op te trekken richting nationale overheid om meer instrumenten te krijgen om zwerfafval, dumpafval en hondenpoep doeltreffender te bestrijden
 • de bestaande regelgeving zo aan te passen dat gemeenten zelf boetes kunnen opleggen en de hoogte daarvan zelf kunnen bepalen
 • daarbij ook andere landelijke oplossingsrichtingen aan te dragen, zoals de juiste statiegeld- bedragen te gaan hanteren op plastic flessen en blikjes
 • andere gemeenten te vragen dit verzoek mede te ondersteunen richting het Rijk en de raad halfjaarlijks te informeren over de voortgang van hiervoor genoemde onderdelen

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening