Raad van State: “nieuwe regels voor bestaande windturbineparken gebrekkig”

Lokaal-Limburg Nieuwsbrief 2022 nummer 25

De Raad van State stelt dat ontwerpbesluit voor milieuregels voor windturbineparken verzuimt aan te geven dat het tijdelijke regels betreft. De regering heeft in een ontwerpbesluit de regels voor windturbineparken aangepast, wat nodig was door een uitspraak van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in de aangepaste regels tekortkomingen geconstateerd. Dat blijkt uit een advies van de Raad van State van 9 maart jl. dat vorige week is gepubliceerd.

Europese richtlijn
Het ontwerpbesluit is bedoeld om algemene windturbineregels in het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Invoeringsbesluit Omgevingswet aan te passen en zo een einde te maken aan de strijdigheid met de SMB-richtlijn. Deze Europese richtlijn verlangt een strategische milieubeoordeling, een milieueffectrapportage, voor algemene regels voor windturbineparken op land.

Slagschaduw
Dat laatste werd vorig jaar 30 juni duidelijk. Toen stelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak over Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding 2020 dat deze milieubeoordeling ontbrak en de algemene regels zodoende niet van toepassing waren. Volgens de Afdeling advisering van de Raad van State was hierdoor, aldus het advies, ‘een leemte ontstaan in de regels voor onder meer veiligheid, slagschaduw en geluidhinder en is voor die aspecten niet langer duidelijk aan welke regels de windturbineparken moeten voldoen.’ Inmiddels werkt de regering aan nieuwe algemene omgevingsregels voor windturbineparken; het milieueffectrapport daarvoor is in de maak.

Omwonenden
Ter overbrugging naar de nieuwe regels dient het ontwerpbesluit dat er nu ligt. Het besluit is niet bedoeld voor nieuwe windturbineparken maar wil duidelijkheid en rechtszekerheid geven aan vergunninghouders, omwonenden en bestuursorganen over de vraag welke algemene regels gelden voor bestaande windturbineparken.

Niet overtuigd
De milieuregels in het ontwerpbesluit zijn inhoudelijk hetzelfde als de regels voor windturbineparken uit  het Activiteitenbesluit die de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State vorig jaar heeft afgeschoten. Voor bestaande windturbineparken verandert zodoende niets aan de regels. De Afdeling advisering van de Raad van State is er ‘niet van overtuigd’, zo schrijft deze, dat dit mogelijk is zonder milieubeoordeling. ‘Het oordeel daarover is uiteindelijk (…) aan de (Europese) rechter’, schrijft de Afdeling in haar advies.

Dragende motivering
Het ontwerpbesluit is bedoeld als tijdelijk, totdat er een milieubeoordeling ligt waarmee nieuwe algemene regels vastgesteld kunnen worden. Die tijdelijkheid staat echter onterecht niet genoemd in het ontwerpbesluit, zo meent de Afdeling advisering. Bovendien ontbreekt een zogenaamde dragende motivering. Die zou moeten aangeven ‘welke dwingende redenen nopen tot het vaststellen’ van het ontwerpbesluit.

Gepubliceerd
De staatssecretaris van Infrastructuur en milieu geeft in een reactie op het advies aan dat de regering het advies van de Raad van State opvolgt in het aangepaste ontwerpbesluit. Dit aangepast ontwerpbesluit is inmiddels gepubliceerd.

(Bron: Binnenlands Bestuur)

Delen: