Programma 2015-2019

LOKAAL-LIMBURG Dichtbij, Betrokken en Daadkrachtig

 

LOKAAL-LIMBURG gaat de verkiezingen in met een programma dat zowel burgers als ondernemers moet aanspreken. De lokale partijen hebben sinds de eeuwwisseling in alle gemeenten aan terrein gewonnen vanwege de overtuiging dat lokale partijen daadwerkelijk een verschil maken en een verbeterslag in het besturen van gemeenten teweeg brengen.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hebben de lokale partijen nog meer vertrouwen van de kiezer gekregen dan in 2010. Dit signaal is helder. Het betreft niet langer een proteststem die de kiezer laat horen, maar een stem van vertrouwen in een nieuwe toekomst met de lokale partijen als dragers.
 
Het wordt tijd dat de kiezers die op de lokale partijen hebben gestemd, ook op provinciaal niveau vertegen-woordigd worden. Provinciale Staten moet een afspiegeling worden van de keuzes die de Limburgse burgers al een aantal jaren gemaakt hebben.
 
LOKAAL-LIMBURG wil als verbindende vertegen-woordiger voor de lokale partijen in Provinciale Staten fungeren en zal daartoe formele en informele bijeenkomsten van lokale partijen organiseren teneinde haar taak naar behoren te vervullen.
 
Bij het innemen van standpunten staat het algemeen belang uiteraard voorop, maar zal de mening van de betrokken lokale partijen zeer zwaar meewegen.

 

Wat doet de provincie

Iedereen heeft dagelijks te maken met de provincie. Vaak is men zich daar niet van bewust, burgers weten vaak niet wat de kerntaken van de provincie zijn. Daardoor ontstaat vaak onbegrip en ook valse verwachtingen en onvrede. LOKAAL-LIMBURG vindt het belangrijk dat onze burgers bewuster worden van de rol van de provincie, hoe de aansluiting op lokaal niveau plaatsvindt en dat de invloed die de burger heeft op datgene wat de provincie doet en hem direct aangaat groter wordt. De provincie heeft zeven kerntaken. Dat zijn :

 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer
 2. Milieu, energie en klimaat
 3. Vitaal platteland
 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
 5. Regionale economie
 6. Culturele voorzieningen en monumentenzorg
 7. Kwaliteit van het openbaar bestuur

 

Waar staan we voor

Wij staan voor een Provincie die in hoge mate efficiënt en effectief werkt. Ook de Provincie moet immers redeneren vanuit sociaal, maatschappelijk oogpunt en daarbij het economisch rendement bewaken. Burgerparticipatie zal zich ook bij de Provincie sterk moeten manifesteren en gaat veel verder dan de democratische lijnen van Provinciale- en Gedeputeerde Staten.
 
Het vertrouwen dat de burgers tonen in de betrokkenheid en de daadkracht van de lokale partijen gaan wij in Provinciale Staten omzetten in provinciale en regionale politiek die heel dicht bij de burger staat. Burgers en ondernemers nemen steeds vaker zitting in denktanks, overlegplatformen en burgerinitiatieven, die gemeentelijke projecten tot een succes kunnen maken. Steeds meer taken worden vanuit de rijksoverheid aan de gemeente overgedragen, meestal gepaard gaande met forse bezuinigingen. Dat gebeurt dan onder het motto dat wat lokaal “kan”, ook lokaal “moet” . Dit noopt steeds vaker tot samenwerking op regionaal of provinciaal niveau.
 
Burgerparticipatie moet daardoor ook verder reiken dan de gemeentegrenzen! 
 
Daarnaast moet de kracht van Limburg – de diversiteit in aspecten als leefklimaat, voorzieningen, cultuur en historie- in stand worden gehouden. Wij Limburgers ontlenen daaraan onze identiteit. Respect, draagvlak en kleinschaligheid moeten in balans blijven in een wereld waarin schaalvergroting de standaard lijkt.

 

Waar gaan we voor

 

Speerpunten bij de Provinciale verkiezingen van 18 maart 2015

 1. Lokale partijen nemen verantwoordelijkheid en geven hun kiezers een stem in Provinciale Staten

  Lokale partijen hebben bewezen verantwoordelijkheid te kunnen dragen binnen de gemeenten. Daarbij is de relatie met de Provincie onontbeerlijk. Door het aanvaarden van verantwoordelijkheid in Provinciale Staten, wordt het democatisch gehalte en de legitimiteit van het provinciebestuur verhoogd.

 2.  

 3. Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld

  Er moet een gezonde balans bestaan tussen begroting en ambitie:

  • Provinciale middelen moeten vast en solide worden ingezet
  • Iedere investering moet kritisch worden beoordeeld op sociaal, maatschappelijk en economisch nut en noodzaak
  • Er moet resultaatgericht worden gestuurd
  • Het rendement van grootschalige investeringen moet onderbouwd, gemonitoord en achteraf verantwoord worden. Wanneer een investering tot doel heeft om banen te scheppen, zal de doelstelling en het aantal banen in de uitgangssituatie moeten worden vastgelegd, waarbij de resultaten periodiek worden gemeten
  • Er moet een gezonde financiële balans zijn, zonder lastenverhoging voor burger en ondernemer
  • Een sluitende meerjarenbegroting met voldoende reserves is ons doel
  • Belastingen, moeten gezien de economische situatie, zo laag mogelijk worden gehouden
  • De gevolgen van de rijksbezuinigingen en de decentralisaties baren ons zorgen en hebben hoogste prioriteit. De rol van de Provincie in relatie tot de gemeenten, moet hierin zuiver en transparant zijn
 4.  

 5. Economische beleid: Ruimte, vrijheid en steun voor ontwikkeling

  De provincie biedt ruimte aan veel bedrijven, waarmee veel arbeidsplaatsen gemoeid zijn. Juist in deze economisch zware tijden moet het bedrijfsleven krachtig worden ondersteund. Het MKB vervult hierbij, naast de grootbedrijven, een cruciale rol. Een vooral brééd ondernemersbeleid moet ervoor zorgen, dat álle potentieel wordt aangegrepen en jongeren met verschillende talenten ontplooiingsperspectief binnen Limburg krijgen. Daarin is de dialoog met grote bedrijven én het MKB even waardevol.

  • Dit schept nieuwe kansen op het gebied van economie en werkgelegenheid Economie en arbeidsmarkt zijn grensoverschrijdend tussen gemeenten, provincies en landen. Daarin is voor de provincie een rol weggelegd als bruggenbouwer tussen partijen. Dit gaat verder dan alleen recreatie en toerisme
  • Mobiliteitsvragen en flexibiliteit voor de burger in verplaatsing en vestiging moeten vooral worden aangevlogen vanuit vraagstukken rond leefbaarheid, voorzieningen, robuustheid en onderwijs. Genoemde aspecten dienen, vanuit demografische overwegingen, integraal te worden benaderd, mede met het oog op aanpak van de leegstand in de centra. Een goede koppeling tussen ondernemingen en demografische uitdagingen, zoals zorginnovatie in de traditionele economie, biedt Provinciebreed grote kansen
  • De provincie moet voor de burger, het bedrijfsleven en de verenigingen herkenbaar zijn, een smoel hebben en benaderbaar zijn
  • Een actief ondernemersbeleid ook in de agrarische sector. Dit in het belang van de welvaart, de samenleving en de leefbaarheid in onze provincie
  • Bij aanbestedingen bij gelijke prijs-kwaliteit verhouding moet de Provincie de voorkeur geven aan Limburgse ondernemers
  • Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en bovenal trajecten die van onderop ontstaan in het kader van gebiedsontwikkeling, is een belangrijk instrument bij duurzame ontwikkeling van onze provinciale economie. De betrokkenheid van de Provincie in deze is belangrijk voor bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen die samen de Limburgse economie vormgeven
  • Alle regio’s in Limburg hebben belang bij gebiedsontwikkelingen die voor de burger en ondernemer op lokaal niveau positief zichtbaar en voelbaar zijn.
 6.  

 7. Leefomgeving: visie op demografie en de rol daarbij voor de Provincie

  Mensen op leeftijd of mensen die minder mobiel zijn, moeten zo lang mogelijk kunnen blijven wonen en participeren in hun vertrouwde omgeving. Daarbij moeten alle doelgroepen – dus ook jongeren – kunnen rekenen op een prettige, bij de leeftijd passende, leefomgeving met daarbij de juiste voorzieningen. Vaak ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeenten. De Provincie heeft echter een belangrijke taak in het signaleren van trends en ontwikkelingen die gemeenten overstijgen of hen allen raken. Een duidelijke visie en een programma van uit de Provincie kan daarbij de noodzakelijke maatschappelijke bewegingen op gang brengen:

  • Goede, bereikbare zorgvoorzieningen
  • Zorginitiatieven die in het nabije buitenland succesvol blijken, zoals de dienstencheques, zullen onderzocht moeten worden op toepasbaarheid in Limburg
  • Vrijwilligerswerk: koesteren en ondersteunen van alle vrijwilligers en mantelzorgers
  • Handen aan het bed
  • Het als vervoersautoriteit in stand houden en waar mogelijk versterken van de bereikbaarheid van voorzieningen in kleine kernen. Plaatselijke vervoerders kunnen daarin een rol spelen
  • Doorvertaling van de demografische ontwikkelingen in opgaven binnen de vastgoedmarkt zoals beschikbaarheid van levensloopbestendig vastgoed, waarmee ook toekomstige demografische verschuivingen duurzaam kunnen worden opgevangen
  • Intensiveren van ombouw leegstaande vastgoedlocaties ten behoeve van ouderenhuisvestiging, met zorg en ondersteuning op maat
  • Mobiliteit en verkeersveiligheid, zowel op de weg, op het spoor als op het water en in de lucht
  • Resultaten van onderzoek op de Health Campus moeten worden vertaald in concrete projecten gericht op een hoger zorgniveau voor ouderen tegen lagere kosten. Dat heeft niet alleen economische en maatschappelijke voordelen, maar het werken met nieuwe methoden zal ook een aanzuigende werking hebben op jongeren en daardoor bijdragen aan het tegengaan van ontgroening. Juist vanwege de vergrijzing en de innovatieve krachten in Limburg ontstaat de mogelijkheid om provinciebreed te excelleren in ouderenzorg, bovenop datgene wat mogelijk is op basis van landelijke middelen. Vergrijzing biedt kansen
  • Meer aandacht voor de werkloosheid onder 45-plussers.
 8.  

 9. Euregionale samenwerking

  Uit de Atlassen van kansen voor Limburg blijkt dat het aangrenzende buitenland enorme kansen biedt bij het vinden van stageplaatsen of betaalde banen. Landsgrenzen vormen nu nog vaak een belemmering. Scholing in de Duitse taal vanaf de basisschool kan enorme economische kansen bieden, terwijl scholing in de Franse taal eveneens tot positieve effecten kan leiden. Aangezien de nationale overheid hier weinig aandacht voor toont en de ligging van Limburg in dit opzicht uniek is voor Nederland, behoort de provincie hier meer aandacht aan te schenken.

 10.  

 11. Veiligheid en respect voor de medemens

  Laksheid in handhaving leidt tot criminaliteit, vandalisme en kan aanleiding geven tot gevaarlijke of ongezonde situaties. De Provincie behoort haar taken op het gebied van handhaving uit te voeren, rechterlijke uitspraken te respecteren en er op toe te zien dat lokale of regionale aanpak niet leidt tot verschuiving van problemen. Iedere burger dient met respect te worden behandeld.

 12.  

 13. Vangnet voor iedereen die op een ander is aangewezen

  Hulp bieden aan iedereen die hulp nodig heeft, waarbij in de gaten wordt gehouden dat de juiste zorg op de juiste plek terecht komt en dat de armoede provinciebreed wordt teruggedrongen.

 14.  

 15. Inzetten op duurzaamheid en milieu

  Zonder afbreuk te doen aan de inhoud, is duurzaamheid voor LOKAAL-LIMBURG een breed begrip. Duurzaamheid heeft met energiebesparing te maken, maar evenzeer met duurzame dus toekomstvaste keuzes en oplossingen daarbuiten. Bewustwording bij zowel overheid als burger en ondernemer moet de grootste aandacht krijgen binnen de Provincie. In duurzaamheid schuilt de nieuwe generatie burger, de nieuwe generatie participatie en de nieuwe generatie economie. Wij willen zoeken naar kansen die zich op deze gebieden voordoen en die met beide handen aangrijpen. Hierbij is stimulering van lokaal opgewekte energie volgens ons zeer belangrijk. Een goed en vitaal milieu komt niet alleen de leefbaarheid ten goede, maar heeft ook directe positieve economische effecten. Dat geldt zowel voor recreatie en toerisme, maar zeer zeker ook voor de agrarische delen van Limburg.

 16.  

 17. Behouden en waarderen van ons cultureel erfgoed met de nadruk op toeristische en historische waarden

  Het beeldbepalend karakter van onze Provincie moet bewaard blijven en de uitstraling versterkt worden door het behouden van het cultureel erfgoed en historisch waardevolle elementen. De combinatie van functies moet dat ondersteunen.

 18.  

 19. Cultuur

  Cultuur verbindt hele volksstammen en instanties en is de olie in de machine van de leefbaarheid. De kracht van het samenspel tussen stad en platteland, tussen een stukje Nederland en een stukje buitenland. Dat maakt Limburg op cultureel gebied zo interessant. Niet alleen voor niet Limburgers, maar juist ook voor onze eigen inwoners. Cultuur moet bereikbaar zijn voor iedereen.

 20.  

 21. Schaalgrootte

  Laat de lokale democratie bepalen wat voor de lokale gemeenten de juiste schaalgrootte is. Dicht gemeenten voldoende kwaliteiten toe, dat ze vanuit oogpunt van kwaliteit de juiste organisatiestructuren en schaalgroottes nastreven. Gedwongen herindelingen werken vaak contraproductief en vertragen juist het tempo. Decentralisatie als argument voor herindeling faalt als dit onder druk moet. Strategische samenwerking tussen gemeenten en tussen regio’s is de oplossing en dat gaat uit van draagvlak van onderop. Een draagvlak waarin in het belang van de burger moet worden geïnvesteerd.

 

Hoe doen we dat

LOKAAL-LIMBURG legt de verbinding tussen de lokale partijen en de Provincie. Hiervoor zullen we lokale informatie krijgen of indien nodig zelf gaan halen bij de lokale partijen in heel Limburg. We gaan actief de dialoog met de lokale afdelingen én de burgers aan!

Delen: