Lokaal-Limburg stelt vragen over Stikstofbeleid

Vragen gesteld aan GS van Limburg

Lokaal-Limburg Nieuwsbrief 2022 nummer 30

Gevolgen doorgeschoten Stikstofbeleid voor Limburg
De stikstofplannen die van het kabinet aangekondigd zijn, treffen een grote groep ondernemers
en de mensen daarachter: onze boeren en tuinders, onze voedselproducenten. Ook andere bedrijvigheid is de klos. Het is als een bom ingeslagen. Lokaal-Limburg is van mening dat de plannen alle realiteitszin tarten.
Om te beginnen: in onze langgerekte grensprovincie komt een groot deel van de stikstof die neerslaat vanuit het buitenland, vooral uit het Roergebied in de Duitse Deelstaat Noordrijn-Westfalen, terwijl een kleiner percentage afkomstig is uit de landbouw. En er ook nog andere veroorzakers zijn.

Vraag 1
Heeft het college er een beeld bij waarom er zo sterk ingezoomd wordt op de landbouw en slechts in mindere mate op het buitenland, de scheepvaart en de luchtvaart en de categorie “overige sectoren”

Wie meet, die weet! Als het gaat om het stikstofvraagstuk, dan lijkt men zich maar al te graag te bedienen van onbetrouwbare en vage modellen en berekeningen.

Vraag 2
Is uw college met Lokaal-Limburg van mening, dat er onbetrouwbare en wazige modellen en berekeningen gehanteerd worden, waardoor het er alle schijn van heeft dat er naar een conclusie wordt toegewerkt?
Bent u het met ons eens dat het cruciaal is dat er wordt uitgegaan van exacte metingen en feiten, die juist de basis moeten vormen voor besluiten?
Zo nee, waarom niet? Graag voldoende onderbouwen.

Vraag 3
Is het college zich, net als Lokaal-Limburg, ervan bewust, dat dit aangekondigde stikstofbeleid een veel bredere impact gaat hebben dan alleen op de landbouwsector?

Vraag 4
Heeft het college al enig idee wat het voorgenomen stikstofbeleid direct en indirect voor kosten met zich mee gaat brengen voor Limburg, hoeveel faillissementen, werkeloosheid, armoede en maatschappelijke ontreddering dit gaat opleveren? Bent u bereid dit (verder en nauwkeuriger) in kaart te gaan brengen?
Graag uw uitgebreide reactie.

De aanleg van “nieuwe natuur” trekt ook “nieuwe stikstofveroorzakers” aan, waaronder grote vluchten ganzen, die ook stikstofdepositie teweegbrengen.

Vraag 5
Is de provincie met Lokaal-Limburg van mening, dat er door de aanleg van “nieuwe natuur”
“nieuwe stikstofbronnen” worden aangetrokken, bijvoorbeeld ganzen, die ook stikstofdepositie
veroorzaken, en het wenselijk is dat ook deze “nieuwe bronnen” in de berekeningen en de effecten van het saneren van de boerenbedrijven worden meegenomen?
Zo nee, waarom niet?

Lokaal-Limburg vindt, zeker in tijden van geopolitieke instabiliteit, voedselzekerheid voor ons dichtbevolkte kwetsbare land en kwetsbare provincie Limburg uitermate belangrijk. Voor deze voedselvoorziening staan onze boeren en tuinders aan het Roer. Juist de agrarische sector – die het vaak al lastig genoeg heeft – krijgt een keiharde vuistslag toegediend, door het voorgenomen beleid.

Vraag 6
Frankrijk zet in op de landbouwproductie op eigen bodem te stimuleren voor de voedselzekerheid. Lokaal-Limburg is die mening ook toegedaan en heeft daarom bij motie 2845 geregeld dat nog 1050 ha landbouwgrond voor de voedselproductie beschikbaar blijft. Dat is naar de mening van onze fractie een verstandige koers om te varen; is het college dit met ons eens?
Zo nee, waarom dan niet?

Lokaal-Limburg is van mening dat er wat betreft dit onderwerp slechts gewerkt mag worden met betaalbare, haalbare en realistische doelstellingen. Er mogen geen buitensporige lasten ontstaan voor onze boeren en tuinders en gerelateerde economische sectoren.
Het Natura 2000 Doelendocument is hier kraakhelder over: “het formuleren van haalbare en betaalbare doelstellingen, met zo min mogelijk inspanningen en gevolgen voor onze burgers, boeren en inwoners”.

Vraag 7
Is uw college het met ons eens dat het Natura 2000 Doelen – document niets aan duidelijkheid te wensen overlaat, namelijk haalbare en betaalbare doelstellingen formuleren, die zo min mogelijk inspanningen en gevolgen voor burgers en economische sectoren met zich meebrengen?
Zo nee, waarom niet? Graag uitvoering uw antwoord onderbouwen.

Vraag 8
Valt het voorgestelde stikstofbeleid voor onze Limburgse agrariërs volgens ons college onder haalbare en betaalbare doelstellingen?

Er ontstaat nu begrijpelijkerwijze veel onrust en emotie. De toekomst van veel van de ondernemers in de primaire sector staat nu op het spel, het voortbestaan wordt bedreigd. Het is onze fractie op dit moment niet bekend waar de ondernemers met hun zorgen en hun vragen naar toe moeten.

Vraag 9
Gaat het college een telefoonlijn / hulplijn inschakelen of anderszins hulp bieden aan de getroffen agrarische ondernemers, die nu in onzekerheid komen te zitten? 
Zo nee, waarom niet? Graag voldoende toelichten.

Vraag 10
Is het college bereid om zich krachtig te gaan inspannen om te voorkomen dat het rampzalige en buitensporige nieuw aangekondigde stikstofbeleid onze provincie, en onze land- en tuinbouwsector onherstelbare sociale en economische schade gaat toebrengen en mogelijk de voedselvoorziening in gevaar brengt?
Zo nee, waarom niet? Graag uitgebreid onderbouwen.

Delen: