Het klimaat, het water, samenwerking = noodzakelijk!

De (super)actieve senioren, leeftijd ongeveer 75 jaar, onder ons weten het zich nog wel te herinneren. De winter van 1955/1956 was koud, extreem koud. Maar de winter 1962/1963 zullen ze zich nog beter herinneren. Schaatsen onder, 3 maanden lang. De middelbare scholieren hadden de tijd van hun leven. In plaats van binnensporten werd er op vijvers en ondergelopen weilanden geijshockeyd dat het een leven was! En dan de zomer van 1976, warm, warmer….. droog bruin gras. Je waande je in zuid
europa!

Klimaatverandering is van alle tijden. 56 miljoen jaar geleden had je een tropische zuidpool (https://youtu.be/2O_A1UIutn8?si=5Y8UPFRaILms9oxL). De laatste ijstijd, toen half Europa onder sneeuw en ijs bedekt was, is “slechts” een kleine 12.000 jaar geleden. Maar in beide gevallen was de aarde heel dunbevolkt met mensen. En de mens ging vroeger wel beter om met zijn omgeving dan nu. De huidige klimaatverandering, en ook de verdwijning van tal van soorten, komt volgens wetenschappers door te intensief gebruik van land, dat daarvóór op een duurzame manier werd beheerd. Wat kunnen wij als mens, als beleidsmakers dan daaraan doen? Hoe kunnen wij een klein steentje bijdragen aan het verminderen van de klimaatverandering? Hoe kunnen wij anders gaan bouwen, hoe kunnen wij voor genoeg en schoon drinkwater zorgen. Maar ook hoe kunnen wij ons beschermen tegen wateroverlast. Hoe kunnen wij zorgen voor waterveiligheid?

Brunssum, 1 juli 2024. In de Brikke Oave wordt voor raadsleden uit Parkstad een avond georganiseerd met medewerking van Peters Kuipers Munneke die wat vertelt over de klimaatveranderingen. En over de klimaatscenario’s die het KNMI opstelt voor de toekomst. Op basis van de kennis van nu. Op basis van bijvoorbeeld de recente watercrisis van 2021 (zie voor meer informatie hierover https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/knmi-23-klimaatscenario-s).
Maar ook vertelde hij over het feit dat de temperatuur in de vorige eeuw tot nu toe flink veranderd is. Van pakweg 25 graden C in de periode 1901-1930 naar 30 graden in de periode 1981-2010. En stijgende.

Prof.Dr.Dipl.Ing Sanda Lenzholzer, verbonden aan de universiteit van Wageningen vertelde ons dat wij zelf er wat aan kunnen doen! maar dan moet je wel lef hebben. Het vraagt om omdenken van bestuurders.

Tussen 2 flatgebouwen blijft de hitte gevangen. Dit kan al een beetje verminderd worden met verticaal groen. En dan niet alleen maar wat klimop, maar ook ander groen, bomen etc. Genoeg voorbeelden om projectontwikkelaars mee om de oren te slaan!

Ook was er een plek ingeruimd voor het WATER. Te beginnen met het drinkwater. De klimaatverandering heeft ook een impact op de leidingen die drinkwater naar ons toebrengen. Veel buizen zijn niet meer de jongste en bij hevige regenval is het soms moeilijk om lekkages te herstellen.

We gebruiken drinkwater voor het doorspoelen van de toiletten. Dit zou ook met gezuiverd water uit een RWZI kunnen. De agrariërs gebruiken drinkwater om de velden te besproeien. Kan dit ook met water dat gezuiverd is door een RWZI? Of kunnen de bedrijven misschien ook ander dan schoon drinkwater gebruiken bij het verwerken van hun producten?

Kijk eens naar de samenwerking in Kerkrade. Het SUPERLOCAL project (https://www.superlocal.eu/superlocal/) is een mooi voorbeeld van samenwerking. Het water in het SUPERLOCAL-gebied wordt hergebruikt. Regenwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Gebruikt water wordt lokaal gezuiverd en in de woningen komen waterbesparende maatregelen.

Er komt steeds meer een noodzaak tot een andere manier van samenwerken!

Als laatste spreker komt dijkgraaf Saskia Borgers aan het woord. Zij neemt de raadsleden mee in haar eerste 100 dagen. In wat zij gezien heeft en wat er noodgedwongen moet gaan veranderen.

zij heeft gemerkt dat er aan de bestuurstafels gewoon veel te weinig rekening wordt gehouden met het WATER. Water in al zijn facetten is een ondergeschoven kindje!
Water moet meer en meer een plek gegeven worden in de ruimtelijke ordening. Aan een van de oorzaken van overlast door water, daar kan het waterschap niets tegen doen. De regenbuien die door de klimaatverandering steeds heftiger worden. Het waterschap is een functionele overheid. Het waterschap voert het beleid uit dat bepaald wordt door de provincie en het Rijk. Het is dus in die richting. U vraagt, wij draaien.

Als waterschap kunnen we niet steeds meer dijken bouwen of hoger maken. En we kunnen niet steeds meer inundatiegebieden en wateropvangbekkens aanleggen. En als Waterschap Limburg zal steeds meer een negatief bouwadvies afgegeven gaan worden. Wat de gemeente er mee doet…… is haar probleem, maar dan moet de gemeente niet verwachten dat het Waterschap de problemen die ontstaan oplost. Kortom er moet noodgedwongen ook vanuit het Waterschap een andere wind gaan waaien. Het waterschap kan niet alles, maar wel veel. Maar iedereen zal hierin moeten gaan samenwerken om Limburg droog, schoon en niet te warm te houden

Delen: