Dichtbij
Betrokken
Daadkrachtig

Schriftelijke vragen over Limburgse appeloogst en fruittelers

Naar aanleiding van het artikel over de Limburgse appeloogst in dagblad De Limburg van woensdag 12 september 2018 heeft LOKAAL-LIMBURG vragen over het Provinciale beleid voor fruitboeren in Limburg.

De fruitteelt is een belangrijke tak in de Limburgse landbouw. Niet alleen voor de landbouw als bedrijfstak maar zeker ook als toeristisch element vervullen boomgaarden een belangrijke rol in het Limburgse land.

In het bewuste artikel wordt gesproken over “Goede contacten van de fruitsector met de provincie Limburg”. Betreffende regelgeving is men als ondernemer in de fruitteelt echter afhankelijk van de lokale overheid. Het gaat dan met name om omgevingsvergunningen en de opbouw van hagelnetten. Men spreekt ook over een willekeur aan lokaal beleid.

De volgende vragen zijn aan Gedeputeerde Staten gesteld:

1. Is het u bekend dat na de tegenslagen in de oogst van de laatste drie jaren, lage prijsvorming en de al jaren durende exportstop (door MH17) naar Rusland diverse fruitboeren ermee willen stoppen. Niet alleen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd maar ook vanwege de moedeloosheid veroorzaakt door de genoemde tegenslagen?
2. Heeft u cijfers van het aantal mogelijke “stoppers”? Zo nee, wilt u dat gaan onderzoeken? Nee? Waarom niet?
3. Is het u bekend dat de concurrentie uit Oost Europa op dit moment al groot is en nog groter wordt?
4. Is het u bekend dat met name in Polen flinke subsidies worden gegeven?
5. Is dit mogelijk een vorm van Staatssteun of wordt dit gesubsidieerd door de Europese Unie?
6. Wanneer de Europese Unie subsidie verleend, ben u dan bereid om voor onze Limburgse appeltelers in de bres te springen door te lobbyen en ook voor hen subsidie uit het vuur te slepen?
7. Is het u bekend dat door voorzieningen zoals een beregeningsinstallatie en hagelnetten de fruitopbrengst vergroot kan worden.
8. Is het u bekend dat door de lage prijsvorming, de telers helaas niet kunnen investeren?
9. Bent u bereid te onderzoeken of hier mogelijk subsidie voor gegeven kan worden? Vanuit de provincie, vanuit de landelijke regelingen maar ook vanuit de Europese Unie?
10. Bent u bereid voor onze telers in de bres te springen en daar waar mogelijk subsidie binnen te slepen zodat de telers installaties en netten kunnen installeren? Ja/Nee/Waarom?
11. Is de provincie bereid fruittelers tegenmoet te komen door te onderzoeken in hoeverre willekeur aan lokaalbeleid voorkomen kan worden. Graag toelichten hoe u dat zou willen aanpakken. Indien u dit niet wenst te onderzoeken graag toelichten waarom niet.
12. Zou een centraal provinciaal loket een mogelijke oplossing zijn voor o.a. het creëren van eenduidig beleid en zou u bereid zijn zo een provinciaal loket in te richten? Hierdoor zou het voor fruittelers een stuk eenvoudiger zijn hun bedrijfsvoering op eenduidig provinciaal beleid af te stemmen. Dit in tegenstelling tot de steeds van elkaar afwijkende gemeentelijke regels.


Transparantie financiën Provincie Limburg

Gedeputeerde Staten (GS) moet van elk begrotingsjaar verantwoording afleggen aan Provinciale Staten (PS) over het gevoerde beleid. Cijfers, plannen en uitvoering, worden in de jaarstukken (2017) vermeld. De leden van PS kunnen dan ter verduidelijking van het gevoerde beleid vragen hierover stellen.

Een provincie kan niet draaien zonder bedrijven, grote maar ook en vooral kleine bedrijven (het MKB), om dingen te doen voor haar burgers. Echter, het lijkt onze fractie toe, dat deze coalitie, bestaande uit landelijke partijen, meer oog heeft voor het GROOTbedrijf, dan voor de noden/wensen van haar burgers en het MKB.

Een greep uit de vragen die de fractie van LOKAAL-LIMBURG schriftelijk al stelde.

– Doen wij, in het kader van de energietransitie, iets met de industriële restwarmte?
– Energietransitie, Een LENING voor burgers en SUBSIDIE (gratis geld?) voor grote bedrijven. Waarom die bevoordeling?
– Maastricht Aachen Airport, hoe handelen wij klachten af van inwoners over het gebruik van de volledige baan
– LIME, (Limburg MEet), hoe is de ontwikkeling van de Health Train (Elektronisch Patiënten Dossier) in het kader van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
– Promotie grensoverschrijdend werken, terwijl we hier in Limburg tekort hebben aan werknemers
– Ontwikkelingen kansarme Jeugd
– Arriva problemen, maakt de vervoerder bijvoorbeeld winst over de ruggen van de werknemers? Wensbus project met behulp van vrijwilligers. Ten koste van banen!
– Passend wonen, voor huidige bewoners en nieuwkomers (bijv. Poolse arbeidskrachten) met een laag inkomen
– Mijnschade

Uiteraard zullen er tijdens de bespreking nog meer vragen gesteld worden door ons Statenlid Raimond Franssen.


LOKAAL-LIMBURG is bezorgd over de veiligheid van de kerncentrale Tihange

Afgelopen najaar was er een demonstratie van tegenstanders van de kerncentrale van Tihange bij het Provinciehuis. Onze fractievoorzitter, Raimond Franssen, (foto) was bij de actievoerders om aan hen de steun van LOKAAL-LIMBURG kenbaar te maken.

Momenteel is de discussie rond Tihange weer actueel  vanwege het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid raadt overleg aan tussen Nederland, België en Duitsland om beter voorbereid te zijn bij grensoverschrijdende incidenten in kerncentrales in een van die landen. Nu verschillen de maatregelen per land. Dat kan betekenen dat de Belgen bij een incident andere instructies krijgen dan Nederlanders, met verwarring en onrust onder de bevolking als mogelijk gevolg.

Lees het hele artikel op de website van de NOS