Vragen nav nevenfuncties gedeputeerde Koopmans

Maastricht, 15 oktober 2020

Schriftelijke vragen over artikel NRC Handelsblad ‘Limburgse gedeputeerde in de fout met adviesbedrijf’ en ‘Het verzwegen bedrijf van de Limburgse Napoleon’

Geacht college,

Met verbazing lezen wij in de artikelen van dhr. Dohmen in NRC Handelsblad en NRC Next dd. 14 oktober 2020 dat er onduidelijkheid is met betrekking tot nevenfuncties van dhr. Koopmans en mogelijke belangenverstrengeling. Met onze vergadering over integriteit nog in het achterhoofd, begrijpt u ongetwijfeld onze ongerustheid en gevoelde noodzaak deze kwestie op te helderen.

In de artikelen stelt gedeputeerde Koopmans dat hij niet verplicht was om zijn bij de KvK ingeschreven adviesbureau te vermelden op zijn nevenfunctielijst, omdat “de inschrijving zelf geen nevenfunctie is”.

 1. Deelt de gouverneur deze visie?
 2. Heeft de gouverneur afstemming gezocht met het ministerie van Binnenlandse Zaken? Zo ja, wordt deze visie gedeeld door het ministerie? Zo nee, is de gouverneur alsnog bereidafstemming te zoeken met het ministerie van Binnenlandse Zaken? Zo nee, waarom niet?
 1. Middels welke brief of e-mail en op welke datum zijn Provinciale Staten op de hoogte gesteld dat er documenten over de nevenfuncties en inkomsten van dhr. Koopmans ter inzage zijn gelegd? Wij ontvangen graag een kopie van deze documentatie.
 2. Was het college van GS destijds op de hoogte van alle nevenfuncties en inkomsten daaruit van dhr. Koopmans? Zo ja, wat was daarover de opvatting in het college? Zo nee, wat vindt u nu van dit gebrek aan transparantie?
 3. Was het college van GS of de gouverneur op de hoogte van het bestaan van het adviesbureau van dhr. Koopmans?
 1. Was het college van GS of de gouverneur ervan op de hoogte dat inkomsten van dhr. Koopmans verliepen via zijn adviesbedrijf?
 1. Het adviesbureau van gedeputeerde Koopmans ontving alleen via Terraq inkomsten. Andere inkomsten dan dat bedrag had zijn adviesbureau niet, meldt hij in het artikel. Zijn er voor de Staten documenten beschikbaar waaruit dit blijkt?
 1. Hoe beoordeelt het College van GS het hebben van een adviesbureau ten opzichte van de benodigde integriteit als bestuurder?
 1. Klopt het citaat in het artikel dat de gouverneur heeft gezegd dat in dit geval een gedeputeerde belangenbehartiger van een baggerbedrijf kon zijn?
 1. Zo ja, bent u het dan met ons eens dat in een provincie die beweert integriteit hoog in het vaandel te hebben staan, een lid van het College van GS nooit belangenbehartiger kan zijn van een partij die qua opdrachten en vergunningen mede van de provincie afhankelijk is?
 1. Kan het College van GS reflecteren op de kritiek van hoogleraar Paul Bovend’Eert, waarin hij onder andere aangeeft dat de schijn niet vermeden is?

In het artikel wordt ingegaan op de vergunningverleningen aan baggerbedrijf Terraq, waar dhr. Koopmans commissaris van was. Dit bedrijf heeft, met GS als eindverantwoordelijke, vergunningen en opdrachten gekregen. Ondanks de door dhr. Koopmans gestelde afwezigheid van bemoeienis met ontgrondingen, was hij wel betrokken bij de financiële afwegingen ten aanzien van Meer Maas Meer Venlo, waar Terraq een belang bij had.

 1. Was het college van GS op de hoogte van het ‘in mandaat’ afhandelen van de vergunningen voor de joint venture van Terraq? Zo nee, hoe beoordeelt u achteraf het niet op de hoogte zijn hiervan?
 2. Klopt het dat de gedeputeerde deelgenomen heeft aan de beraadslagingen in het college over Meer Maas Meer Venlo terwijl hij tegelijkertijd lid was van de raad van commissarissenvan Terraq?
 1. Hoe beoordeelt het college van GS de betrokkenheid van dhr. Koopmans bij de visie Meer Maas Meer Venlo vanuit zijn rol als gedeputeerde met portefeuille financiën? Was het niet nodig geweest daar alerter op te zijn gezien het commissariaat bij Terraq van dhr. Koopmans?
 1. Is het besluit over Meer Maas Meer Venlo mede door de gedeputeerde genomen of heeft hij zich van beraadslaging en stemming onthouden?
 2. Kunnen PS de notulen van deze vergadering z.s.m. ontvangen?
 3. Naar aanleiding van het plan Meer Maas Meer Venlo is er email-correspondentie geweest tussen gedeputeerde Koopmans en dhr. J. Jansen én email-correspondentie met betrekking tot het doorzetten en behandelen door de ambtelijke organisatie. Graag ontvangen wij deze emailcorrespondentie.

Wij zien de beantwoording van de vragen graag tegemoet binnen de daarvoor geldende termijn.

Lokaal Limburg SP                PvdA              GroenLinks
Franssen Caldenberg        Kuntzelaers       Jetten

Partij voor de Dieren         50+
Plusquin                      Fischer-Otten 
Delen: