Vragen leefbaarheid van diverse kernen langs de snelweg A73

In beantwoording van eerdere vragen in 2018 over geluidsoverlast A73 van de fractie van het CDA, gaf de Provincie in de beantwoording steeds aan dat de Provincie geen formele rol heeft en dat de verantwoordelijkheid bij Rijkswaterstaat ligt. 

Dat laatste klopt volgens ons. Maar dat de provincie geen enkele rol speelt of kan spelen, is de fractie van Lokaal-Limburg totaal vreemd. Immers ook op gemeentelijk niveau zijn er contacten met RWS. Voor meer grootschalige leefbaarheidsproblematiek (meerdere kernen) is volgens onze fractie de Provincie eveneens een aanspreekpartner van RWS. Bovendien verbinden de snelwegen niet alleen steden op (inter)nationaal niveau met elkaar maar ook steden en regio’s binnen Limburg. Leefbaarheid van onze inwoners is volgens LOKAAL-LIMBURG een heet hangijzer. We moeten vaststellen dat deze leefbaarheid voor een fiks aantal Limburgers in het gedrang is, door toedoen (van het verkeer op) de A73. 

In dat kader hiervan, hebben we voor u een aantal vragen. Hiertoe hebben we onderzoek gedaan en ons geïnformeerd bij diverse groepen inwoners. We hebben zodoende alle problematiek uit dit zogenaamde “herrie-traject” netjes voor het college op een rijtje gezet. 

Onder de herrie-trajecten (Uit Nalevingsverslag Geluidsplafonds Rijkswegen 2017) vallen ook: 

A73 Knooppunt Het Vonderen – Knooppunt Tiglia / A73 Knooppunt Tiglia – Knooppunt Zaarderheiken Zie ook het nalevingsverslag RWS 

Van noord naar zuid schetsen wij een beeld van de problematieken, vergezeld van vragen per woonkern of wijk, die specifiek is voor die kernen of wijken. Maar ook algemene vragen, vragen die op andere wijken of kernen betrekking hebben. 

GRUBBENVORST 
Navraag van LOKAAL-LIMBURG bij de woordvoerder van een werkgroep, leert dat er in Grubbenvorst sprake is van substantiële geluidsoverlast van de A73 (evenals A67). Er zijn op veel plaatsen geen geluidswallen / landschapselementen rondom de kern om deze overlast te beperken. 

Er zijn ook geen metingen verricht de laatste jaren. Ook de dorpsraad van Grubbenvorst en enkele gemeenteraadsleden die in Grubbenvorst wonen, hadden eerder al aangegeven dat er bij hen een toenemend aantal klachten is binnengekomen. 

De overlast wordt met name ervaren rond het Ericaplein, Winterheide, Molenveld, Bisweide. Dat is het deel van het dorp, dat hoger ligt, en niet ver van de snelweg en het veilingterrein. De werkgroep onderzocht eind 2019 in hoeverre mensen geluidsoverlast ervaren. Binnen een week leverde dit maar liefst 170 reacties op. Er is eind februari een gesprek met twee wethouders van Horst aan de 

Maas geweest, waarin een aantal vragen aan de orde is gesteld. De antwoorden op deze vragen moeten deels schriftelijk nog komen. 

Tot op dit moment zit de werkgroep dus nog met vragen. Zo vraagt men zich af waarom de bomen op de wal rondom het veilingterrein niet worden onderhouden en er geen bos ontstaat, dat zou de geluidsoverlast van A73 en veilingterrein (Freshpark, behorend bij gemeente Venlo) namelijk kunnen dempen. Men vraagt zich af wat met eerdere meldingen van geluidsoverlast is gebeurd, welke normen gehanteerd worden, hoe dit nageleefd wordt, en wat de toenemende verkeersdrukte betekend voor deze normen en eventuele maatregelen. De werkgroep wil tevens weten welke mogelijkheden er zijn om akkers tussen de bebossing in het kader van herplantingsverplichtingen en/of stimulering bomen te planten via en met steun van de Provincie. 

Vraag 1 
Is het college bekend met de overlastsituatie in Grubbenvorst? 

Vraag 2 
Is het college bereid contact te leggen met Rijkswaterstaat, de gemeente Horst, Freshpark, de gemeente Venlo, en de werkgroep omtrent dit probleem? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 3 
Is het college bereid om RWS te vragen om metingen te verrichten ter hoogte van de probleemgebieden in Grubbenvorst? En de relatie te leggen met Freshpark, de Greenportlane en de A67? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 4 
In hoeverre kan het 1 miljoen-bomenplan een oplossing zijn voor geluidsoverlast, maar meer nog de fijnstof en landschappelijke waarde langs A73 bij Grubbenvorst en andere kernen, en heeft de provincie daarover – in algemene zin – contact met Rijkswaterstaat? 

Zo nee, waarom niet? 

HOUT-BLERICK (MEULENKAMP) EN BLERICK (VOSSENER, ANNAKAMP) 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een definitieve oplossing. Deze geldt voor de Zuiderbrug. Er is in het verleden geld voor beschikbaar gesteld en het juiste alternatief is nog in onderzoek. De gemeente Venlo is in gesprek met zowel A73A74Belangen als ook met RWS. LOKAAL-LIMBURG heeft bij de belangengroep informatie opgehaald. 

– op dit moment hebben we over de Zuiderbrug zelf dan ook geen vragen voor de Provincie Limburg  maar zullen wij de vinger aan de pols houden. De maatregelen op de Zuiderbrug lijken het meest positieve effect te gaan hebben naar de zuidkant. 

Vanuit de wijken Vossener en Annakamp hebben we echter ook signalen van inwoners die extra aandacht en maatregelen wensen voor de geluidsoverlast aldaar, omdat volgens hen de maatregelen op de Zuiderbrug niet afdoende zullen zijn. 

Vraag 5 
Is het college op de hoogte van de situatie in de wijken Annakamp en Vossener en het feit dat genoemde maatregelen op de Zuiderbrug (mogelijk) niet afdoende zijn voor deze wijken? 

Vraag 6 
Is het college bereid om met RWS contact te leggen over de situatie in de genoemde wijken, om tot een oplossing te komen? Zo nee, waarom niet? 

BELFELD 
Delen van Belfeld ervaren in toenemende mate geluidsoverlast door (vracht)verkeer. Dit verder toenemend probleem wordt enerzijds veroorzaakt door meer verkeer, anderzijds door een slijtend ZOAB wegdek en een inklinkende/verzakkende geluidswering. In 2008 kon je achter de geluidswal geen enkel verkeer zien ter hoogte van het viaduct Meelderbroek en aan weerszijden. Nu komen de vrachtauto’s al voor de helft boven de geluidswering uit! En hun aantal is fors toegenomen. 

Er is in voor de as Venlo-Roermond destijds gekozen om de A73 ten oosten van de Maas aan te leggen. Juist in het dichtstbevolkte gebied, met grotere kernen dicht bij elkaar. Juist in een smal gebied van enkele kilometers tussen Maas en Duitse grens (bosgebied, hoogterras) in. Juist in een gebied dat al doorsneden is door een Rijksweg en een spoorlijn met een rammelend viaduct. Dit leefgebied tussen Maas en bos is daarbij in het dorp Belfeld ook nog op zijn aller smalst. 

De verwachting in Belfeld was dan ook dat met het oog hierop door Rijkswaterstaat extra zorgvuldig en extra verstandig omgegaan zou worden met onze inwoners en hun leefbaarheid. 

Bij de aanleg van de A73 is destijds gekozen dat een deel van de aan te leggen A73 kwam te liggen op het bestaande tracé van de in de volksmond genoemde autoweg Streekweg Beesel-Reuver-Belfeld. Volgens de Wet geluidhinder is er dan sprake van een “reconstructie” en daar hangen lichtere geluidsnormen aan, dan aan de realisatie van een nieuwe auto(snel)weg. Bepaalde geluidswerende voorzieningen zijn destijds niet nodig geacht aangezien de normen niet zouden worden overschreden. Daarbij werd rekening gehouden met verkeerscijfers van dat moment en een inschatting over 10 jaar verder. RWS stelt dat wordt voldaan aan de wet (de zgn. objectieve criteria) en vanwege precedentwerking geen maatregelen kan treffen. Echter is ondertussen aantoonbaar gemaakt dat de verkeersbewegingen beduidend zijn toegenomen en dat dit niet voldoende meegenomen is in de verkeersmodellen. 

Er is echter een wijze om de subjectieve hinderbeleving te kunnen beoordelen. Dit gaat dan volgens de Miedema-methode. Hier wordt volgens een methodiek berekend of er een bepaalde milieu-kwaliteitsmaat wordt overschreden. 

Er is ook een groep mensen (Burger Initiatief Geluidwerende Maatregelen A73 Belfeld) met deze problematiek bezig. De groep is ondergebracht bij de dorpsraad. Lokaal-Limburg heeft contact met de kartrekkers van deze groep en haar oren ook daar te luister gelegd. 

De klachten blijken vooral te komen vanuit de straten aan het Broek, Bolenberg, Sportlaan, Kromme Hook, Oude Tolweg, Soersbeekweg en delen van de woonwijk Leijgraaf in Belfeld. 

Deze werkgroep had twee jaar geleden ook al aangegeven bezwaar te maken tegen de ontheffing die RWS destijds aanvroeg (+0,9dB). 

Met die aanvraag tot ontheffing geeft RWS zelf al aan dat het geluid sterker wordt. Als het goed is zal (slechts enkelzijdige) extra ZOAB worden vervroegd. Maar daarmee zijn we er nog niet. 

De geluidswal aan de westzijde (aan de kant van het dorp) is vanaf viaduct Meelderbroek richting zuiden geheel ingezakt. Dit geldt ook voor de westelijke geluidswal vanaf viaduct Meelderbroek tot fietsers- en voetgangersbrug de Tolbrug. De geluidswal aan de westzijde vanaf de Tolbrug richting in het noorden was van het begin af aan al veel te laag om geluid te weren, en ook deze is de afgelopen 12 jaar behoorlijk ingezakt. 

De geluidswal aan de oostzijde (het buitengebied) is flink solide en flink hoog en houdt geluid beter tegen. Ook wordt hij in beide richtingen nog eens veel langer doorgetrokken! Dit is weliswaar goed voor de inwoners van het buitengebied, maar is heel erg merkwaardig want daar staan veel minder 

woningen en ze staan ook nog eens verder weg! De Dorpsraad / initiatiefgroep zijn gedeeltelijk tevreden vanwege het vervroegen van de nieuwe ZOAB, alleen slechts maar voor één helft. Dat blijft vragen oproepen. En dan blijft ook nog staan de verhoging van het geluidsplafond en, de gebrekkige geluidswering en de steeds verder toenemende verkeersintensiteit en het (mogelijk) nog verder verzakken van de geluidswering. 

Vraag 7 
Is het college bekend met de overlastsituatie in Belfeld? 

Vraag 8 
Is het college het met LOKAAL-LIMBURG eens dat juist in het smalle en dichtbevolkte gebied tussen Maas en hoogterras extra alertheid moet zijn voor leefbaarheid van de inwoners? 

Vraag 9 
Is het college bereid contact te leggen met RWS, de gemeente Venlo en de werkgroep over dit (verder toenemend) probleem? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 10 
Wordt de extra ZOAB voor één rijrichting – ook daadwerkelijk dit jaar gerealiseerd over de gehele lengte van de A73? Graag inzicht in de planning en realisatie van het complete traject. 

Vraag 11 
Is het college bereid om bij RWS te pleiten – gezien de toename van verkeer en overlast, voor de leefbaarheid van onze inwoners – om voor beide richtingen deze ZOAB aan te leggen, of op zijn minst in de nabijheid van woonkernen. Zo nee, waarom niet? 

Vraag 12 
Is het college bereid om bij RWS – in het kader van leefbaarheid en de toenmalige “reconstructie” – te pleiten voor het verrichten van onderzoek via de Miedema methodiek ter hoogte van Belfeld? 

REUVER / OFFENBEEK 
Ook in Reuver/Offenbeek is een groot aantal mensen de geluidsoverlast van de A73 al lange tijd beu. Sinds 2017 is ook daar een werkgroep van 9 personen actief, die de belangen van 117 huishoudens behartigt, aan beide kanten van de A73. Lokaal-Limburg heeft gesprekken gevoerd met een van de kartrekkers en woordvoerster van de groep. Het is een zeer actieve, onderzoekende en meedenkende groep, die zelfs op pad is gegaan om afgedankte geluidsschermen geplaatst te krijgen, wat helaas niet gelukt is. 

Hier geldt hetzelfde als in Belfeld. Bij de aanleg van de A73 is destijds gekozen dat een deel van de aan te leggen A73 kwam te liggen op het bestaande tracé van de in de volksmond genoemde Streekweg Beesel-Reuver-Belfeld. Volgens de Wet geluidhinder is er dan sprake van een zogenaamde reconstructie en daar hangen andere geluidsnormen aan (lichtere) dan aan de realisatie van een nieuwe verkeersweg. Bepaalde geluidswerende voorzieningen zijn destijds niet nodig bevonden omdat de normen niet zouden worden overschreden. Daarbij werd rekening gehouden met verkeerscijfers van dat moment en een inschatting over10 jaar verder. Inmiddels blijven er klachten komen over het woon- en leefklimaat met name vanuit het gedeelte van de A73 dat ligt in de bocht die de A73 maakt bij Reuver (gebied Krommenhoek en verder tot voorbij het viaduct Keulseweg). RWS stelt dat wordt voldaan aan de wet (de zgn. objectieve criteria) en vanwege precedentwerking geen maatregelen kan treffen. Echter is ondertussen aantoonbaar gemaakt dat de verkeers- bewegingen beduidend zijn toegenomen en dat de verkeersmodellen dit onder belicht hebben. De geluidwerende voorzieningen zijn volgens de inwoners ver beneden de maat. Zeker nu het (vracht)verkeer steeds verder toegenomen is. Ook vanwege de Duitse Maut, kiezen steeds meer 

transporteurs via de route A73. Rijkswaterstaat geeft zelf ook aan dat er sprake is van steeds meer decibellen. Immers in 2017 heeft RWS een ontheffing van het geluidsplafond aangevraagd en gekregen! Hier is bezwaar tegen gemaakt. En in de loop van 2020 gaat RWS dit weer opnieuw aanvragen. De problematiek met RWS is dat ze maar op één plek metingen verricht hebben, waardoor de representativiteit achterwege blijft. En de inwoners met de gebakken peren zitten. Overigens hebben ook de inwoners in het buitengebied, ten oosten van de snelweg, veel overlast. 

Er is ook nog iets anders aan de hand op de A73 Reuver/Offenbeek. Een deel van het wegdek van het tracé tegenover de woonkern Offenbeek is aangemerkt als “testvlak”. Dat betekent in de praktijk volgens RWS, dat er op dit stuk tot nader te bepalen tijdstip geen wijzigingen mogen worden aangebracht omwille van het onderzoek. Dat houdt dus in dat juist dit gevoelige gebied vooralsnog niet in aanmerking komt voor het nieuwe ZOAB! Dat vormt een belangrijk knelpunt. De oplossing moet worden gevonden in opheffing van het testvlak dan wel extra andere maatregelen. 

Ook deze werkgroep houdt nauw contact met de betreffende wethouder van de gemeente Beesel, die oog en oor heeft voor de problematiek. Dat blijkt ook al uit de beantwoording van vragen door de gemeente Beesel over de tijdelijke ontheffing van 27-3-2018. De gemeente geeft hierin aan dat formeel gezien RWS aan de lat staat, maar meevoelt en een goed leef- en woonklimaat van groot belang vindt en daarom een aantal zaken aan RWS voorlegt. Ook is de wethouder bereid om met de provincie te sparren om samen een bijdrage leveren aan (slimme) oplossingen. Een dergelijke open houding verwacht LOKAAL-LIMBURG overigens ook van het provinciebestuur voor alle getroffen Limburgse kernen. 

Oplossingen liggen er bijvoorbeeld in landschapselementen, die dicht bij deze snelweg liggen om effect te hebben. Dit kun je in o.a. het kader van de biodiversiteit in een mooi totaalproject verweven, met een verdeling van de aanlegkosten en een bespreking van de beheerskosten, tussen gemeente, RWS en provincie. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld het 1 miljoen bomenplan (vooral fijnstof en landschappelijke waarde) 

Vraag 13 
Is het college bekend met de geluidsoverlast in Reuver/Offenbeek, ook die aan de oostkant? 

Vraag 14 
Is het college dezelfde mening toegedaan als de gemeente Beesel en Lokaal-Limburg, als het gaat om de rol richting Rijkswaterstaat? 

Vraag 15 
Is het college bereid contact te leggen met RWS, de gemeente Beesel en de werkgroep over dit probleem? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 16 
Is het college voor wat betreft het testvak, bereid om met RWS te spreken om een oplossing te vinden voor dit bijkomende probleem voor beide zijden van de A73? 

Vraag 17 
Is het college bereid om bij RWS – in het kader van leefbaarheid en de toenmalige “reconstructie” – te pleiten voor onderzoek via de Miedema methodiek ter hoogte van Reuver/Offenbeek? 

Vraag 18 
Hoe kijkt de provincie aan tegen de genoemde projecten (landschapselement/biodiversiteit)? 

Vraag 19 
Is het college daarbij bereid om op welke manier dan ook een bijdrage aan een oplossing te leveren in samenspraak met de gemeente Beesel en RWS, voor beide kanten van de A73? 

ROERMOND / ROERTUNNEL 
Bewoners van met name nieuwbouwwijk ’t Parcje hebben veel last van bonkgeluiden, bromtonen en trillingen van de Roertunnel. Na de klachtenregen is er een onderzoek opgestart, dat geruime tijd zal duren. Bij dit onderzoek wordt ook een bewonersgroep nauw betrokken. Zo blijkt een verschil te zijn tussen de trillingen in de zomer en de winter. 

Uit een onderzoek uit 2014 (dat eerst niet naar buiten gebracht werd) blijkt dat het nodig is om voegen te repareren. Een tweede onderzoek in februari, waarbij na klachten meetapparatuur werd gebruikt. 

Rijkswaterstaat gaf toen desondanks eerder aan dat het repareren van voegen niet zinvol is, en dit dus niet zal doen. Bovendien gaf Rijkwaterstaat aan dat ze niet wenst betalen aan een oplossing, maar wel mee wil denken aan het verhelpen van de overlast. 

De gemeente Roermond heeft desgevraagd al laten weten geen partij te zijn, als het gaat om het leveren of financieren van een oplossing, de projectontwikkelaar is het niet eens met de houding van Rijkwaterstaat. Dit alles bleek uit artikelen in Limburger van 28 november 2019 en Limburger eveneens van 28 november 2019 

Vraag 20 
Is het college bekend met het genoemde “financieringsvraagstuk”? 

Vraag 21 
Is het college bekend met de motivering van RWS om geen geld uit te geven aan overlast-maatregelen van de A73, die ons inziens toch onder de verantwoordelijkheid van RWS valt? Zo nee, is het college bereid om hierover het gesprek aan te gaan met RWS? 

Vraag 22 
Wie moet(en) volgens de provincie opdraaien voor de kosten van maatregelen en waarom? 

Volgens Rijkswaterstaat zit “het Parcje” net onder de maximale waarden van de SBR-richtlijn als het gaat om trillingen. Vooropgesteld dat het aandeel zwaar verkeer ongewijzigd blijft. LOKAAL-LIMBURG vindt die laatste een heel vreemde redenering. Immers de verkeersintensiteit blijft toenemen, ook door vrachtverkeer. Dus het aandeel zwaar verkeer in het totale verkeersaanbod is niet alleen van belang, maar volgens ons vooral ook de absolute aantallen zwaar verkeer. De normen voor laagfrequent geluid worden echter volgens alle drie de gebruikte meetmethoden overschreden. 

Vraag 23 
Hoe ziet het college de toename van (vracht)verkeer in relatie tot de problematiek en de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat betreffende de overlast van de Roertunnel? 

In de nieuwsbrief Trillingshinder Roertunnel, 1 april 2020, van RWS en gemeente Roermond, wordt verslag gedaan van een bewonersbijeenkomst van 11 maart 2020. De aanleiding was een petitie van de inwoners. De gemeente en RWS blijken nu toch de handen ineengeslagen te hebben om in samenspraak onderzoek te doen naar de bron van de geluidshinder. De gemeente heeft een fors bedrag uitgetrokken (250.000 €) voor expertise in huis te halen. Dit enkel om een gesprekspartner te kunnen zijn met/contra Rijkswaterstaat bij het groot onderhoud van de tunnel. Het geld is nadrukkelijk niet bedoeld/toereikend voor de technische aanpak van de trillingshinder en de geluidsoverlast. Zie https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Roermond/df6108fb-808c-4138-92d9-e530da16b21c 

Rijkswaterstaat geeft in dit verslag aan: “Dat de trillingen worden veroorzaakt door zwaar verkeer in de Roertunnel staat buiten kijf”. Dit is ook een conclusie van het eerdere onderzoek van Cauberg Huygen”. Vervolgens wordt ingegaan dat dit specifiek toe te wijzen is aan één bepaalde voeg en dat het allemaal complex is. 

Op de vraag wat Rijkswaterstaat en gemeente gaan doen aan de schade van de woningen als gevolg van de trillingen geeft men aan niet op de vraag te kunnen ingaan, immers de precieze oorzaak van de trillingshinder moet nog worden vastgesteld. 

Gezien de eerste uitspraak, zou het volgens Lokaal-Limburg Rijkswaterstaat kunnen sieren als deze aan zouden geven dat men in ieder geval een oplossing gaat bedenken en gaat financieren. 

Vraag 24 
Hoe ziet de provincie Limburg dit? 

Aan de overkant van het Parcje lag voorheen een aantal huizen van de woningstichting. Die zijn jaren geleden afgebroken en nu zijn er nieuwe woningen gebouwd, zowat pal op het tunneldak. Dit ook al nadat de trillingen bekend waren in het Parcje. De thans besproken hinder is namelijk al de 2e keer, dat er over geklaagd wordt. Aan de woningbouwprojecten en A73 is ook een artikel uit de Limbuger gewijd 

Vraag 25 
Is het college bekend met dit gegeven en hoe het kon gebeuren dat er toch gebouwd werd en zijn de bewoners destijds geïnformeerd over het risico van geluidsoverlast? 

In 2023 voert Rijkswaterstaat daarnaast groot onderhoud aan de Roertunnel uit, waarbij vanuit onderhoud preventief het asfalt en de bitumenvoegen in de tunnel zullen worden vervangen. 

Tijdens dit groot onderhoud zal de tunnel geruime tijd dicht zijn, wat zeer grote weerslag zal hebben op de verkeersintensiteit en de overlast op het onderliggend wegennet vooral in- en rond Roermond en tevens de provinciale wegen. 

Vraag 26 
Is het college bereid om er bij RWS op aan te sturen om maatregelen tegen geluid en trillen meteen op te pakken tijdens de genoemde sluiting (werk-met-werk-maken)? Zo nee, waarom niet. 

Vraag 27 
Welke rol neemt de provincie en welke maatregelen neemt de provincie om alle verkeer in goede banen te gaan leiden? Zijn daar middelen voor gereserveerd/beschikbaar? 

ALGEMEEN 
Hier volgen nog enkele algemene vragen met betrekking tot het A73 traject langs de Limburgse wijken, kernen, en steden. Rijkswaterstaat spreekt in relatie tot sommige probleemgebieden over berekeningen in plaats van meten. 

Verder hebben wij van diverse contactpersonen begrepen dat – als er al gemeten wordt – dit op niet representatieve plekken gebeurd. Volgens onze fractie geldt: “meten is weten”. Alleen zo kun je oprecht borg staan voor de leefbaarheid van onze inwoners. Inwoners worden vaak niet wijs uit complexe berekeningen en willen eenvoudigweg kunnen zien of de normen overschreden worden. 

Vraag 28 
Is het college met ons van mening dat de overlast voor onze inwoners serieus moet worden genomen en dat de enige zekerheid die er is om tot een objectieve bepaling het meten is, en is het college bereid dit mee te nemen in gesprekken met RWS? 

Vraag 29 
Is het college met ons van mening, dat RWS de toename van de verkeersintensiteit objectief moet betrekken bij de onderzoeken en probleemoplossingen, en zich niet moet baseren op (of verschuilen achter) in het verleden veronderstelde verkeersintensiteiten? 

Fijnstof (PM10 , PM2,5 PM0,1 ) is een van de zaken die ook bij de A73 komt kijken en de steeds verder toenemende verkeersintensiteit ook op deze autosnelweg. Fijnstof heeft een ongunstige invloed op de gezondheid en de levensverwachting. 

Vraag 30 
Welke is de rol van de provincie op het gebied van de monitoring en aanpak van fijnstof? 

Vraag 31 
Welke maatregelen worden er door de verantwoordelijken op dit moment genomen om de overlast van de afgifte van fijnstof te beperken/mitigeren? 

Raimond Franssen statenlid Lokaal-Limburg  
Leon van den Beucken commissielid MD Lokaal-Limburg  

Delen: