Vragen Leefbaarheid kern Boekend nog verder in de knel


Geacht college,

4 juni j.l. zonden we u een aantal schriftelijke vragen over de leefbaarheid van de diverse kernen langs de snelweg A73. Het betreft hier de kernen Grubbenvorst, Blerick, Hout-Blerick, Belfeld, Reuver en de wijk ’t Parcje in Roermond. Op het moment van het schrijven van deze vragen is de beantwoording daarvan nog verdaagd.


Onlangs vonden er binnen de gemeenteraadsvergadering in Venlo en in Blerick en Boekend enkele informatie- bijeenkomsten plaats van Rijkswaterstaat. Er komt een extra Rijstrook (oostelijke parallelbaan) langs een deel van de A73 ter hoogte van Blerick. Dit gebeurt vanaf afslag 14 (aansluiting Maasbree) tot de verbindingsboog naar de A67 (Zaarderheiken). Dit geeft een betere doorstroming en een verhoging van de verkeersveiligheid, dus tot dusver kan LOKAAL-LIMBURG hier verheugd over zijn. Ook heeft er een participatieproces plaatsgevonden. Toch heeft LOKAAL-LIMBURG hierover nog een aantal vragen, die bezien mogen worden in het licht van de eerder gestelde vragen.


De geluidsproductieplafonds (GPP) worden langs vrijwel het gehele traject al overschreden, nog los van de aankomende verbreding met een rijstrook (rechtsaffer). De GPP stammen nog uit 2012, toen de A74 nog niet opengesteld was en toen het verkeersaanbod veel minder was. Als basis werd genomen de verkeersintensiteit uit 2008. Er was sprake van een vormvrije MER beoordeling en er zouden geen nadelige effecten zijn op het milieu.


Er komen aan de Blerickse kant (oostzijde A73) maatregelen om de overschrijdingen van de GPP op te heffen. Ter hoogte van de wijk Klingerberg worden de bestaande schermen aan weerszijden van het fietsviaduct Boekhorst opgehoogd. Langs de N273/Napoleonsbaan wordt het bestaande scherm verhoogd. Ook komt er geluidsreducerend asfalt voor de extra rijstrook. De geluidsschermen krijgen een “juridische status””
Aan de kant van Boekend (ten westen A73) zijn geen extra maatregelen voorzien. RWS geeft aan dat het geluid voor Boekend 0,5 dB zou toenemen. Maar het is ons vooralsnog niet duidelijk wat de sterk opgehoogde geluidsschermen aan oostkant gaan doen met de leefbaarheid van de inwoners van Boekend aan de westzijde van de A73. We spreken hier over de weerkaatsing van geluid.


De volgende vragen worden gesteld in het kader van een zekere rol van de provincie als het gaat om leefbaarheid, gezondheid en veiligheid van onze inwoners. LOKAAL-LIMBURG ziet die rol voor de provincie in ieder geval wel weggelegd. Van nature al, maar zeker ook omdat het geluid van windturbines ook deel uitmaakt van de “optelsom” waar Boekend mee te maken heeft, windturbines waar de provincie over heeft besloten! Wie waakt over het totaal van ontwikkelingen?


Vraag 1
Is het college met ons van mening dat de verhoging van geluidschermen aan de oostkant een onzekere factor is voor Boekend en is het college bereid hier met de gemeente en met Rijkswaterstaat het gesprek aan te gaan?

De kern Boekend heeft de afgelopen decennia al zwaar aan leefbaarheid moeten inboeten. In de eerste plaats door de A73 zelf en de toenemende verkeersintensiteit met bijbehorende decibellen en fijnstof. Verder kwam de industrie en bedrijvigheid steeds dichterbij alsmede ook de railterminal met ook piekgeluiden. Daarna werd op onthutsende en fnuikende wijze een besluit van de gemeenteraad door de provincie teruggedraaid en komen er 9 windturbines van 201 – 211 meter hoog in de buurt van Boekend te staan. Nog afgezien van het hoorbare geluid van de windturbines, is er sprake van infrasoon geluid. De windturbines zijn dermate hoog, dat er nog nauwelijks onderzoek op tafel ligt naar de effecten van windturbines van deze hoogte.
Boekend is dus al belast met een optelsom van vele nadelige effecten van verkeer, industrie en duurzaamheid. Daar komt nu dus mogelijk nog extra geluidsbelasting bij.


Uit antwoorden van RWS in genoemde gemeenteraadsvergadering bleek in ieder geval dat de windturbines, railterminal en industrielawaai niet meegenomen zouden zijn in een cumulatieve beoordeling, en het is maar de vraag of de effecten van ophoging van de geluidschermen aan de kant van Blerick meegenomen zijn.

Vraag 2

Maakt het college zich net als LOKAAL-LIMBURG ook ernstige zorgen over de gezondheid en leefbaarheid in het dorpje Boekend door de steeds langer worden optelsom van nadelen (cumulatief effect)? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3 

Ziet de provincie een rol weggelegd in het bewaken van de leefbaarheid en met name geluidsbelasting door de door ons genoemde optelsom? Zo nee, waarom niet?


Vraag 4

Is het college bereid om met RWS en gemeente Venlo in dialoog te gaan over hoe gezondheid en
leefbaarheid in Boekend (nog enigszins) geborgd kan worden in het kader van de optelsom? Zo nee, waarom niet?
Het is bekend dat Rijkwaterstaat zich met graagte bedient van berekeningen. Wij zien meer in “meten is weten”. Zo kunnen we goed monitoren op geloofwaardige wijze richting samenleving.


Vraag 5
Is het college bereid om RWS te vragen om – zowel nu als na de effectuering van de maatregelen – metingen te verrichten zowel aan de zijde van Boekend als ook Blerick?


Vraag 6
Is het college met ons van mening dat het gering aantal inwoners van een dorp (Boekend rond 1000 inwoners) nooit een reden mag zijn om leefbaarheid anders te bezien en GPP (Geluids Productie Plafonds) dan maar op te hogen?


Henk van der Linden

Statenlid Lokaal-Limburg

Delen: