Vragen fractie Water over oppompen grondwater

Op 4 augustus 2020 publiceerde de Provincie Limburg het ontwerpbesluit Waterwet, Spikweien 50 te Lomm (zaaknummer 2019-205686).  Volgens dit besluit mag de firma Aviko 630.000 m3 water per jaar oppompen in plaats van de nu toegestane 420.000 m3 / jaar.  De vergunning, gepubliceerd onder nummer exb-2020-41392, is als bijlage aan deze vragen toegevoegd.

Op pagina 17 van dit document kunt u lezen:

8.1. Adviezen

Waterschap Limburg is adviseur op grond van de Waterwet.

Ook worden door ons altijd verzocht om te adviseren:

* De gemeente waar het onttrekking plaatsvindt, in onderhavige casus betreft het de gemeente Venlo;

*Waterleidingmaatschappij Limburg.

Op 12 augustus 2019 is aan genoemde instanties de wijzigingsaanvraag toegezonden.

Wij hebben hierop geen reacties ontvangen.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen

 Uit bovengenoemde opmerking blijkt, dat Waterschap Limburg geen gehoor heeft gegeven aan de vraag om advies. Kunt u ons meedelen waarom deze  adviesaanvraag door het Waterschap Limburg niet gehonoreerd is?

  1. Kunt u ons informeren, waarom op grond van het steeds groter wordend water tekort niet geadviseerd is, om de op te pompen hoeveelheid water niet op te hogen, maar om Aviko te verplichten het gebruikte water te zuiveren om zo geen groter beroep te doen op de schaarse hoeveelheid grondwater?
  2. In de vergunning wordt een onderzoek van Witteveen en Bos genoemd waarin  de invloed van interferentie tussen de verschillende waterlagen als verwaarloosbaar wordt bestempeld. Nergens in de literatuur hebben wij echter hiervoor sluitend bewijs gevonden.  Bent U met ons van mening dat er daarom zeer terughoudend omgegaan zou moeten worden met het oppompen van grondwater en dat op grond van dit feit de vergunning niet verleend had moeten/mogen worden.
  3. Op maandag 14 september 2020 publiceerde dagblad ‘’de Limburger” een artikel (zie bijlage) met de kop:

DROOGTE
Run op waterputten in Limburg baart zorgen
De toename van het aantal waterputten bij particulieren en bedrijven baart Waterschap Limburg zorgen.
DOOR JAN HENSELS
 

In dit artikel spreekt DB-bestuurslid van het Waterschap Limburg, Har Frenken, zijn zorgen uit over de hoeveelheid water die wordt opgepompt en zegt dat hiervoor beleid ontwikkelt zou moeten worden.

Zou u ons kunnen vertellen, hoe het niet reageren op een adviesaanvraag van de Provincie Limburg zich verhoudt tot het de bezorgdheid uitspreken over kleine waterputten van particulieren, die daardoor minder kostbaar  drinkwater verspillen?

Hieronder enkele voorbeelden van hergebruik waarbij 70% hergebruik al gerealiseerd wordt:

https://www.vlakwa.be/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/news/tot-70-waterhergebruik-als-proceswater-bij-groenten-en-fruitversnijderij-allgro/

Zuinig omgaan met de aanwezige watervoorraden zal volgens onze fracties steeds belangrijker worden, de urgentie is hoog. Bij 70% hergebruik door Aviko, is de huidig toegestane oppomphoeveelheid van 420.000 m3/jaar  ruim voldoende. De vergunning voor  210 m3/jaar extra oppompen wordt dan overbodig. Wij, de fracties van Lokaal-Limburg en 50PLUS zijn van mening, dat je met een Natura 2000-gebied geen risico neemt, zeker niet als er goede alternatieven zijn, zoals zuivering en hergebruik van het opgepompte water.

  1. Bent U het met ons eens dat Waterschap Limburg een beleid moet ontwikkelen om in voorkomende gevallen altijd aan te dringen op zuivering van gebruikt opgepompt water en zo door recycling de op te pompen hoeveelheid kostbaar grondwater te verminderen?

 

Delen: