Vragen aan GS: Perikelen Provinciale weg N554 gemeente Horst aan de Maas

Maastricht, 17 januari 2021

Met enige verbazing heeft Lokaal-Limburg het artikel van de Limburger van 17 januari j.l. gelezen.  Horst aan de Maas neemt de N554 (de weg tussen Horst en Wanssum)  en de N556 (Horst A73 –Sevenum-Venlo)  niet over van de provincie.  Dit vanwege de hoge onderhoudskosten van 1,5 miljoen euro, die de gemeente Horst aan de maas dan tegemoet zou zien. Daarbij loopt er ook onderzoek naar bijkomende kosten om de weg geheel in orde te maken en dat kan in het slechtste geval nog eens 0,9 miljoen zijn. Ook voor die aanvullende 9 ton zou de provincie al hebben aangegeven, niet bij te dragen.

Ook kan niet worden uitgesloten, dat onderzoek uitwijst, dat woningen langs de N554 geïsoleerd moeten gaan worden, ook voor rekening van de gemeente. Dat maakt de hoge kostenpost en de risico’s voor de gemeente Horst aan de Maas nog groter, waardoor de gemeente niet de wegbeheerder wil worden ergo: de weg overneemt.

De wethouder – Eric Beurskens – heeft aangegeven dat hij inwoners van dorpen waar deze weg doorheen voert, te hulp wil komen. Dorpsraden overleggen al jaren met de wethouder over de drukte die er in de avondspits heerst. Er wordt niet alleen maar (inter)lokaal maar veel regionaal verkeer afgewikkeld. Voor verkeer van Venlo richting Bergen, Well en Wellerlooi v.v.

Nu wil de wethouder zelf wel maatregelen treffen. Maar zoals de Limburger kopt, kijkt de provincie er blijkbaar als volgt tegenaan:  “Als Horst aan de Maas provinciale weg N554 niet overneemt, mag de gemeente er ook geen verkeersmaatregelen nemen”.

Dit komt bij de fractie Lokaal-Limburg heel erg vreemd over en leidt tot een aantal vragen:

Vraag 1
Welke financiële invloed heeft het “afstoten” van beide wegen naar de gemeente Horst aan de Maas, in het kader van de Limburgse mobiliteitsopgaven?

Vraag 2
Welke pogingen zijn er gedaan om met Horst aan de Maas tot een “gulden middenweg” te komen, teneinde lusten en lasten te verdelen, waarbij het voor deze gemeente wellicht wel acceptabel zou zijn geweest, om de weg over te nemen?

De wethouder blijft volgens het artikel de Limburger niets anders over dan de dorpsraden door te verwijzen naar de provincie en vice versa. Dat vindt Lokaal-Limburg een jammerlijke situatie, zeker na al die tijd van gesprekken tussen gemeente en dorpsraden. Dus tijd die verstreken is zonder dat aan de overlast en verkeersonveiligheid iets gedaan is.

Vraag 3
Wat zijn de leerprocessen (met name omtrent communicatie en het belang van inwoners) van onze provincie van de Herziening Mobiliteitsopgaven – nu een jaar geleden – en hoe zijn of worden die in het deze situatie N554 / N556 in de praktijk gebracht?

De gemeente wil door eigen maatregelen en in goed overleg met de provincie, een steentje bijdragen aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid, door zelf (op eigen kosten) verkeersmaatregelen te nemen. Dus ter aanvulling van datgene waar de provincie dus mogelijk tekort geschoten is.

Vraag 4
Is het college bekend welke maatregelen de gemeente Horst aan de Maas voor haar inwoners wil nemen en welk kostenplaatje hieraan verbonden is?

Vraag 5
Waarom heeft de provincie zelf deze maatregelen niet genomen, als het een provinciale weg is en dient voor interlokaal en (inter)regionale verkeersstromen, maar wel dwars door woonkernen gaat?

Vraag 6
Gaat het hier slechts om een zogenaamde principekwestie? Zo nee, wat is dan exact de reden (bezwaarpunten) dat de provincie niet wil dat de gemeente aanvullende maatregelen neemt op een provinciale weg? En om welke reden gaan die bezwaren dan boven veiligheid en leefbaarheid van de inwoners?

Vraag 7
De gemeente Horst aan de Maas is mogelijk wel van plan om op haar kosten toch zaken te realiseren op een provinciaal traject, is de omvang van het bedrag bekend en welke kosten worden door deze handreiking bespaard voor de provincie?

Vraag 8
Hoe past de – door de Limburger geschetste – houding van de provincie in dit gebeuren bij ”het zijn van een betrouwbare partner van gemeenten”

Lokaal-Limburg is van mening dat dergelijke zaken zoveel mogelijk “van onderop” benaderd en aangepakt moeten worden en dat draagvlak en betrokkenheid daarbij van wezenlijk belang is. Wij zien graag voor de betreffende dorpen en haar inwoners dat de twee overheden niet de bal naar elkaar blijven overgooien, maar de handen ineen slaan.

Vraag 9
Is het college bereid om zo snel mogelijk met de wethouder van Horst aan de Maas om de tafel te gaan zitten, om een voor beide partijen passende oplossing te komen en daarbij vooral kijkend naar het lokale belang? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
Gaat de provincie daadwerkelijk zelf aan de slag (met de dorpsraden) om de problemen te verhelpen en gaat de provincie dit zelf financieren op het moment dat de provincie van mening blijft dat de gemeente Horst aan de Maas “van de weg af moet blijven”? Zo nee, waarom dan niet?

Henk van der Linden /  Raimond Franssen

 

Delen: