Vragen ‘A73A74Belangen’

Maastricht, 8 november 2019

betreft: Schriftelijke Vragen m.b.t. bewonersgroep A73/A74Belangen

Geacht college,

De bewonersgroep A73A74Belangen zet zich al jaren in om de desastreuze gevolgen van de steeds drukker wordende A74 en A73 te beteugelen. We spreken dan over ernstige geluidsoverlast, fijnstofuitstoot, roetuitstoot en trillingen. Er is ook een brief binnengekomen van deze belangengroep, gericht aan de Staten.

De A73 loopt dwars door de woonwijken van Blerick en Hout-Blerick. Er is door een deskundig bureau M+P een paar jaar geleden een onderzoek uitgevoerd en de uitkomsten spreken boekdelen.

Al jaren wordt er gedacht en gewerkt aan maatregelen. De gemeente Venlo en de A73A74Belangen hebben opbouwend samengewerkt en de werkgroep  heeft constructief meegewerkt en actief meegedacht in het kostenproces.

Men is er gezamenlijk in geslaagd om een goedkopere oplossing uit te werken en wel het vervangen van de 4 meter schermen door 2.9 meter kunststof schermen voorzien van diffractoren. Naast deze gedeeltelijke oplossing op de brug maakt het doortrekken van het 9 meter hoge scherm tot aan de maasoever m.b.v. een aparte constructie wel deel uit van het advies van de gemeente.

Het is dringend nodig om de best mogelijke maatregelen te treffen, de overlast is al ernstig en wordt nog groter gezien de te verwachte verdere toename van (vracht)verkeer. Ook de effecten van nog te nemen verkeersmaatregelen (extra uitvoegstrook ter hoogte Zaarderheiken) zullen merkbaar worden.

Er ligt bij de Provincie nog een inspanningsverplichting van 5 miljoen euro, dit bedrag lijkt echter niet voldoende om alle noodzakelijke, maar realistische maatregelen (geheel) mee te dekken.

Vraag 1

Is het college op de hoogte van de ernstige geluidoverlast, trillingen en uitstoot, die inwoners van grote delen van Hout-Blerick, en de Blerickse wijken Vossener, Annakamp en Klingerberg iedere dag opnieuw ondervinden?

Vraag 2

Is het college bekend met de groep A73A74Belangen en het door M+P uitgevoerde onderzoek?

Vraag 3

Is het college het met ons eens dat de leefbaarheid zodanig onder druk staat dat de best mogelijke (dat wil zeggen de meest doelmatige en doeltreffende) maatregelen genomen moeten worden?

In het collegeakkoord Vernieuwend Verbinden lezen we op bladzijde 7: “Het stimuleren van actief burgerschap, burgerparticipatie en burgercoöperaties vinden wij in ons beleid een rode draad.

Vandaar ook dat deze thema’s niet bij één portefeuille zijn ondergebracht, maar door alle programma’s heen lopen”.

In dit geval loopt dit het actieve burgerschap door het programma mobiliteit, infrastructuur en ruimte, maar ook veiligheid en leefbaarheid.  Hetgeen A73A74Belangen heeft voortgebracht heeft alles van doen met actief burgerschap en burgerparticipatie en eveneens coöperatie. In het kader daarvan verzoekt LOKAAL-LIMBURG de gestelde vragen dan ook te bezien en te beantwoorden.

Vraag 4

Is het college bereid om met de gemeente Venlo te spreken over de best mogelijke oplossing om de inwoners te vrijwaren van alle overlast en daarbij het door de A73A74Belangen aangedragen alternatief als uitgangspunt te nemen. Zo nee, waarom dan niet?

Vraag 5

Heeft de provincie – indien men niet overtuigd is van de effectiviteit van het aangedragen alternatief – een beproefde optie achter de handvdie de inwoners van de vastgestelde geluidsoverlast kan afhelpen?

Vraag 6

Bent u bereid om – boven op de inspanningsverplichting – nog extra gelden in te zetten voor effectieve maatregelen, zeker gezien de nog verder te verwachten toenemende overlast?

De Belangengroep en de inwoners van Blerick en Hout-Blerick begrijpen dat het tijd kost om te komen   oplossingen die ook echt werken en financieel te verantwoorden zijn in relatie tot doeltreffendheid. Maar deze vele duizenden mensen wachten al lang.  Hun gezondheid, welzijn en leefgenot staat onder druk, en in veel gevallen wordt ook nog eens de waarde van hun woningen zeer negatief beïnvloed.

Vraag 7

Heeft u een indicatie hoe lang het vanaf nu nog moet gaan duren voordat de provincie en de gemeente tot een definitieve oplossing zijn gekomen?

Vraag 8

Wat gaat u voor de genoemde wijken doen om de emissie van fijnstof en roet te mitigeren?

De snelwegen vallen onder Rijkswaterstaat, de nationale overheid dus. Ze staan ten dienste van de B.V. Nederland door een essentiële bijdrage te leveren aan de nationale en regionale bereikbaarheid.

In het kader hiervan de volgende vraag.

Vraag 9

Gaat de provincie Limburg – bilateraal dan wel samen met de gemeente Venlo –  het gesprek aan met het Rijk, om financiële steun  te krijgen de maatregelen, in verband met de mogelijke extra kosten (die boven de inspanningsverplichting uitstijgen) ?

Schriftelijke vragen A73A74Belangen

Delen: