Voorjaarsnota 2020

Vrijdag 26 juni heeft in Provinciale Staten beraadslaging plaatsgevonden over de voorjaarsnota 2020. Na de begrotingsbespreking van november is dit de belangrijkste Statenvergadering van het jaar. Dan geven we in tien minuten tijd onze mening over het door GS te voeren en gevoerde beleid. Daarnaast hadden we drie moties ingediend. Een motie betrof renovatie van de theaterzaal van de Oranjerie, een andere betrof samenwerking aan de grens en de derde was een verzoek tot onderzoek voor de mogelijke ontwikkeling van een campus vrijetijdseconomie.

 Hieronder vindt de integrale tekst van het betoog van onze fractievoorzitter Raimond Franssen.   In de tekst treft u een link aan naar onze moties.

Algemeen

Alle 10 de thematische hoofdstukken kennen een onderverdeling in drie krachtige termen: Rolvast, Koersvast, Versterkte slagkracht. Het klinkt prachtig, als een ware kapitein, die zijn schip, samen met de stuurmannen, matrozen en het machinekamerpersoneel, door de woeste (pandemische) zee op het einddoel koerst. Eindbestemming: een energiek, gezond, gelukkig Limburg. We tasten nog in het donker over het uiteindelijke effect van Covid19 en over de rol van het Rijk, Maar ook de keuzes en herstelmaatregelen van de EU-commissie om de coronacrisis het hoofd te bieden zijn nog niet beeld. Dus de hoogte en verdeling van middelen ook niet. Dat maakt deze voorjaarsnota tot een heel bijzondere, voorzitter.

Verbindende bestuurlijke vernieuwing

Koersvast is het andere uitgangspunt. Koersvast wil zeggen met weinig verandering op het doel af. Als dan het doel verplaatst wordt, of de weg ernaartoe verandert, heeft dit college een probleem. Onze nieuwe werkelijkheid en ons nieuwe doel liggen nu op een andere plek als waar onze werkelijkheid en ons doel, een jaar geleden lagen.

Internationaal, Europa, en grensoverschrijdend

Aan de grens liggen er niet alleen kansen maar ook bedreigingen. Zo moet het volgens ons niet zijn dat de grens een gebied wordt waar ontwikkelingen landen die op weerstand stuiten bij de plaatselijke bevolking. Uitstoot, een verlies van uitzicht en andere negatieve effecten trekken zich namelijk niks aan van grenzen. Om draagvlak aan beide kanten van grens te behouden is het volgens ons van belang een zone te creëren waarin nieuwe ontwikkelingen zijn uitgesloten. Daar dienen wij een motie toe in. Motie Samenwerking Grens

Economische structuurversterking

Op het gebied van toerisme en recreatie worden een aantal maatregelen voorgesteld zoals het inzetten met LIOF op innovatiekracht en herstel van de toeristische en recreatieve sector samen met het inzetten met partners op een campagne gericht op Duitsland en België. De aankomende calls voor branding, gericht op vermarketing van het bestemmingstoerisme, zijn voor Lokaal- Limburg het signaal om het idee van een campus vrijetijdseconomie onder de aandacht te brengen. Zeker ook als we daar de reacties uit het Heuvelland bijvoegen, aangaande een hoge toeristische druk en de problematiek rondom de watersport m.n. de promotie daarvan. Ook de beperkte, verspreide en niet op elkaar afgestemd onderwijsmogelijkheden, zeker op hbo-niveau vragen volgens Lokaal Limburg de aandacht.

Voeg daarbij dat in de vorige statenperiode de verantwoordelijk gedeputeerde al zover was dat hij de campus op onderdelen al voor elkaar had, naar eigen zeggen. Dan lijkt het ons logisch ook aan het college van GS te vragen een inventarisatie te doen naar de mogelijkheden om een campus vrijetijdseconomie op te richten. Daarvoor dienen we een motie in. Motie campus vrijetijdseconomie

Wat betreft Nedcar: Een concrete maatregel op korte termijn is het inzetten van bestaande provinciale fondsen, zoals het MKB-leningsfonds gericht op het bieden van ondersteuning aanvullen op de maatregelen van de rijksoverheid. Ook zetten we met LIOF in op innovatiekracht en herstel van de Randweg-variant wordt geraamd op 22 mln., boven het actieve budget van 41 mln. VDL Nedcar. 11.000 arbeidsplaatsen

Sociale agenda

Lokaal-Limburg maakt zich zorgen over de effecten van de pandemische crisis voor de zwakkere medemensen, de minder zelfredzamen en zij, die zich rond of beneden de armoedegrens bevinden. Maar hoe lokaliseren en benaderen we deze groep inwoners voorzitter? Die vaak door bijvoorbeeld schaamte, taalbarrière of ongeletterdheid niet in beeld zijn.Voorzitter Lokaal-Limburg kan zich vinden in het uitgezette beleid met de bijbehorende programmalijnen. Echter vragen wij ons af hoe we ervoor waken dat we géén nieuwe vraag creëren door het aanbod wat wij bieden. Kan het college hier antwoord op geven?

Mobiliteit, infrastructuur en ruimte

Uit de heroverweging Mobiliteitsopgave (in samenhang met Beleidskader fiets en Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen) hebben we – hopen we – wijze lessen getrokken. Met name op het gebied van het zijn van een betrouwbare en communicatieve partner richting gemeenten. Schone mobiliteit en het welzijn van zwakke verkeersdeelnemers zijn en blijven wat onze fractie betreft, absolute speerpunten.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat vele Limburgers noodgedwongen van thuis uit moesten werken. Voor sommigen onhandig, voor anderen een ontdekking. LOKAAL-LIMBURG denkt zeker niet dat iedereen na deze pandemie structureel thuis blijft werken, maar sluit niet uit dat een substantieel aantal inwoners dat structureel blijft doen of gedeeltelijk of met werktijden gaat schuiven. Dat zou invloed kunnen hebben op het gebruik van openbaar vervoer of het wegennet. Mogelijk dat richting begroting hier iets meer zicht op komt en dat de gevolgen in beeld komen dan wel scenario’s worden opgesteld. Dan wil onze fractie daar iets over lezen in de begroting.  Voorzitter, we weten inmiddels dat de omgevingswet door het rijk met één jaar is uitgesteld. In de nota lezen we dat we in 2021 de omgevingsvisie klaar is. Houden we, met de uitstelling in ons achterhoofd, vast aan het feit dat de omgevingsvisie in januari klaar is of stellen we dit bij?  

Energiebeleid

Voorzitter eigenlijk vindt lokaal Limburg dat hier had moeten staan: PES, Provinciale Energie Strategie. Als provincie zijn we voor meer verantwoordelijk binnen het klimaatakkoord dan voor energie.

Sterker nog ligt de energieopwekking primair binnen de RES’en die later wel onderdeel van de PES worden, maar het aanbod aan terra-watt-opwekking wordt door de gezamenlijke gemeentes geformuleerd. We benadrukken dat onze uitgangspunten veiligheid, gezondheid en leefbaarheid evenals 50% van de opgewekte energie in lokale handen voor de hele energietransitie van toepassing is. Wat we niet lezen is hoe de provincie inspeelt op de haar toebedeelde “tafels “uit het klimaatakkoord namelijk: Mobiliteit, Industrie en Landbouw en landgebruik.

Kijken we naar het “Ontwikkelpad” RES bij de uitgangspunten en leidende principes RES in de onlangs gepresenteerde statenvoorstel PES 1, dan is voor Lokaal-Limburg het punt ‘beleidskaders’ een groot vraagteken. In juni zou het af moeten zijn, maar is dat wel zo en zo ja wat is de rol van de Staten geweest bij die totstandkoming? WIJ tasten in het duister. Lokaal-Limburg vreest nog steeds dat we straks een aantal oplossingen presenteren zonder de kaders te hebben vastgesteld waaraan we als provincie moeten voldoen op de gebieden Mobiliteit Industrie en Landbouw en grondgebruik. Lokaal Limburg wil van het college weten wat het proces tot inrichting van het punt beleidskaders wordt? En hoe de staten daarbij betrokken wordt om te voorkomen dat we straks eind van het jaar worden geconfronteerd met een invulling van de beleidskaders waar de staten zich totaal niet kan vinden?

 Veiligheid en leefbaarheid

Voorzitter we zien veel uiteenlopende regels rondom de coronacrisis. Daar waar in de ene gemeente iets wordt gedoogd, wordt dat in de andere gemeente niet. Dit zorgt voor een wirwar aan regelgeving, waardoor het voor de handhavers vaak lastig is te handhaven. Wij dringen er bij het college op aan om met de veiligheidsregio’s duidelijke afspraken te maken en te vragen om afstemming met de gemeenten.

 Landbouw, natuur en faunabeheer

Voorzitter in deze marathonvergadering zijn er al twee belangrijke statenvoorstellen op het gebied van Landbouw gepasseerd. In de voorjaarsnota willen we ingaan op een aantal passages in de tekst die ons triggert.

Het circulair produceren en met name het zuiniger-grondstoffen-gebruik en de inzet van hernieuw grondstoffen. Enkele jaren geleden is er een experiment geweest (begeleid door studenten van de HAS) om bladafval/afgevallen blad op het bedrijf te laten composteren. Dat bood veel voordelen o.a. korte trasport ketens. Dit experiment is nooit doorontwikkeld omdat de milieuwetgeving, die van toepassing is op compostering, dit niet toestond. Ziet het college, nu de focus nog nadrukkelijker is komen te liggen op het hergebruik en hernieuwbare grondstoffen, nog kansen om deze werkwijze nieuw leven in te blazen? In de praktijk werkte deze methode prima en had dit vele voordelen voor zowel de boer als voor gemeentes die zo hun bladafval zonder veel kosten konden afzetten.

 Cultuur, erfgoed en sport

Voorzitter wij hebben allerlei ideeën ten aanzien van cultuur, erfgoed en sport, maar willen onszelf terughoudend opstellen. We weten niet wat de crisis gaat brengen voor deze sector en kunnen hier dus moeilijk op anticiperen. Het enige wat we wél kunnen, is er alles aan doen om deze sector te steunen en overeind te houden. Daarbij vragen we concreet ook aan het college niet alleen maar te denken in wat niet kan, maar ook vooral in wat wél kan. Deze situatie vraagt maatwerk en creativiteit. We onderschatten dat vele inwoners ontzettend creatief zijn en komen met de beste initiatieven. Initiatieven waardoor de sector weer kan werken aan herstel. Dat betekent dat we moeten kijken naar andere varianten. Om als voorbeeld maar het drive-in-concert vlak over de grens bij Sittard-Geleen te noemen. Maar dan moeten we met ons allen de schouders eronder zetten en zorgen voor de juiste afstemming met de gemeenten, de veiligheidsregio en de initiatiefnemers.

Verder willen we nog in het bijzonder aandacht vragen voor de instandhouding van de monumenten. Voorzitter tot slot vindt Lokaal-Limburg een evenredige verdeling van de cultuurmiddelen tussen zuid en noord Limburg van belang. Iets dat nu zeer scheef staat. Dit mede omdat het proces om bij te dragen aan de renovatie van de theaterzaal van de Oranjerie naar onze informatie niet is afgerond. Naar onze informatie was er een conceptovereenkomst welke niet tot een definitieve is gekomen, omdat deze onderdeel uitmaakte van een bredere afspraak waarvan een onderdeel niet zijnde de theaterzaal nu pas in een afrondende fase is. Om die evenredigheid te realiseren vraagt lokaal Limburg het college dit conceptakkoord af te ronden waardoor de renovatie van het theater kan starten. Een renovatie die ook werkgelegenheid oplevert en die door de aanpassingen op duurzaamheidsgebied ook bijdraagt aan de doelstellingen van de RES. Om dit met enige spoed tot stand te brengen dienen we de volgende motie in: Motie Oranjerie

Delen: