Vervolgvragen over IKL/ dhr. Vrehen

Allereerst een compliment en dank voor de gedetailleerde wijze waarop u onze vragen heeft beantwoord.
Bij het doornemen van uw gegevens viel ons 1 factuur op:
IKL € 2.974,79 10-2-2021 informatieavond en bezoek eigenaren van enkele percelen i.v.m. herplant bomen dijk die bij dijkversterkingsproject Heel worden gekapt.
In verband met de huidige corona regels vinden wij dit een pittige factuur en daarom verzoeken wij om een wat uitgebreidere uitleg van dit bedrag.

Naar aanleiding van onze eerdere vragen hebben wij vervolgvragen over enkele bedrijven van Herman Vrehen, oud-gedeputeerde van de Provincie Limburg voor het CDA en het inkoopbeleid dat wij – zijnde het Waterschap Limburg en haar voorgangers – hanteren.

U heeft ons de gegevens van 12 organisaties verstrekt. In de stukken van Provinciale Staten wordt gesproken van 16 organisaties. Volledigheidshalve geven wij onderstaand een overzicht van de 4 ontbrekende organisaties:
Naam / KVK nr.
Goed Werk B.V. / 61689629
Imagro B.V. / 12042248
New Business Development / 14130565
Limburg Care B.V. / 61755788

Onze vragen hierbij zijn:

 1. Zijn er transacties geweest met een of meerdere van deze organisaties?
 2. Zo ja, kunt u een overzicht geven van de transacties?
 3. Indien er op een latere datum meer aan dhr. Vrehen gelieerde organisaties bekend worden wilt u ons dan deze transacties doen toekomen?

Wat integriteitskwesties betreft ligt dhr. Vrehen onder een vergrootglas. Zie o.a de berichtgeving in de pers, waarbij de relatie tussen burgemeester Akkermans van Eijsden-Margraten en dhr. Vrehen wordt blootgelegd. Dhr. Vrehen was van 2003-2009 lid van Gedeputeerde Staten van Limburg en heeft in 2009 wegens een mogelijke integriteitsschending zijn functie neergelegd.

Door middel van zijn organisaties bezit dhr. Vrehen een groot netwerk bij overheidsinstanties. Wij mogen de conclusie trekken dat dhr. Vrehen de spin is in een groot organisatie netwerk en dat dit voor hem vele deuren opende.

Deze wetenschap noopt ons tot het stellen van de navolgende vragen:

 1. Hoe zijn de overeenkomsten met betrekking tot het project Niers tot stand gekomen?
  PM: aan het project Niers is in totaal aan NRL en NIL €100.214,- 
  in meerdere fases besteed.
  1. Wie waren portefeuillehouder tijdens de aanbestedingsprocedure?
  2. Wie heeft de aanbesteding inhoudelijk geleid?
  3. Heeft de betreffende bestuurder tijdens de duur van het project met dhr. Vrehen gesproken?
  4. Zo ja kunnen wij de notulen toegezonden krijgen ofwel vertrouwelijk inzien?
  5. Bij WPM wordt gesproken van “vervolgtraject gebiedsproces Niers”. (zie datum 7/3 ’16). Is NRL betrokken geweest bij een eerdere aanbesteding in dit proces?
  6. Zo nee: welk bedrijf heeft dit vorige proces dan uitgevoerd en waarom is men destijds overgestapt naar NRL?
 2. Was u bekend met het gegeven, dat dhr. Vrehen op een of andere wijze betrokken is/was als bestuurder bij genoemde economische entiteiten?
  1. Waarom werden deze organisaties ingeschakeld voor genoemde werkzaamheden?
  2. Waren er geen andere organisaties beschikbaar om betreffende werkzaamheden uit te voeren?
  3. Zo ja: zijn die na de komst van de aan dhr Vrehen gerelateerde bedrijven nog werkzaam geweest voor Waterschap Limburg?
  4. Zo nee: waarom niet?
  5. Zo ja: kunt u aangeven welke vergelijkbare werkzaamheden in deze periode door derden zijn uitgevoerd?
 3. Is Dhr. Vrehen ooit bij een ambtenaar of lid van het dagelijks bestuur langs geweest of tijdens een bestuursvergadering aanwezig geweest na zijn aftreden als gedeputeerde in 2009?
  1. Zo ja, kunt u ons een overzicht geven van de momenten en de daarbij behorende onderwerpen van de gesprekken?
  2. Zo ja, zijn ambtenaren bij deze gesprekken geweest om de integriteit te borgen?
   Als resultaat van bovenstaande vragen willen wij u een financiële algemene vraag stellen. Dit mede vanuit het oogpunt ter bescherming van integriteit en budgetbeheer.
 4. Vindt u – alles overziende – het nog verstandig dat enkelvoudige onderhandse aanbestedingen tot € 50.000,- kunnen plaatsvinden?
  1. Kunt u uw antwoord motiveren?
  2. Zijn er onderhandse aanbestedingen of andere opdrachten gegund aan personen of organisaties waarbij een (oud) bestuurder, bestuurslid of ander politiek ambtsdrager betrokken is geweest? (Vanaf 1 januari 2009)
  3. Zo ja, bij welke opdrachten en voor welk bedrag?
 5. Kunt u ons in een stroomschema duidelijk en overzichtelijk schetsen hoe ons inkoop en aanbestedingsbeleid is vormgegeven in de verschillende categorieën.

Wij kunnen ons voorstellen dat de vragen het nodige werk veroorzaken voor onze ambtelijke organisatie, en danken dan ook onze ambtenaren voor de te nemen moeite.

Delen: