Vervolgvragen COVID-19 Virus en de rol van provincie Limburg

Maastricht, 19 maart 2020 

Zoals de PvdA bij haar vragen van 11 maart j.l. al inleidde, heeft de EU al € 25.000.000.000 beschikbaar gesteld voor de economische gevolgen van het Corona-virus en gaan lokale overheden ook geleidelijk over tot economische maatregelen. Dit om de gevolgen voor burgers en werknemers te beperken. Maar ook de ondernemers zullen de hulp van diverse overheden nodig hebben. 

In een persbericht hebben we vandaag kunnen vernemen dat de samenwerkende gemeenten en het Waterschap (in de BsGW) de ondernemers de helpende hand gaan reiken. Dat doen zij door hen tenminste tijdelijk financiële ruimte te bieden. Concreet gebeurt dat door: 

  • De automatische incasso voor ondernemers in het werkgebied van de BsGW op te schorten 
  • De komende drie maanden (en mogelijk een verlenging hiervan indien noodzakelijk) geen invorderingsactiviteiten richting de ondernemers te laten plaatsvinden. Dit geldt voor alle lokale lasten die de BsGW voor gemeenten en het Waterschap heft en int. 

LOKAAL-LIMBURG waardeert het dat de gemeenten hun nek uitsteken en we verwachten een dito houding van de Provincie. Daarom de volgende vragen: 

Vraag 1 
Is de Provincie het met ons eens dat niet alleen burgers en werknemers, maar ook de Limburgse ondernemers een steun in de rug nodig hebben en ziet het college daar ook een rol voor zich weggelegd? Zo nee, waarom niet? 

De deelnemende gemeenten hebben uiteraard hun (financiële) beperkingen om de ondernemers tegemoet te komen. Voor wat betreft de BsGW (deelnemende gemeenten) zit aan de genoemde geste natuurlijk een risico. Dat risico schuilt in het op termijn oninbaar worden van een aantal heffingen. Dit kan uiteindelijk een – nu nog onbekende – invloed hebben op de begrotingen van de deelnemende gemeenten. LOKAAL-LIMBURG is van mening dat de provincie hier een helpende rol moet aannemen, aangezien het hier om een serieuze problematiek gaat waarbij de handen in elkaar geslagen dienen te worden. 

Vraag 2 
Is de Provincie bereid om de deelnemende gemeente financieel bij te springen, mogelijk in de vorm van een garantstelling t.a.v. al onze Limburgse gemeenten, mocht de tijdelijke rekening tot inkomstenverlies voor de deelnemende gemeenten leiden? 

Vraag 3 
Kijkt de Provincie hierbij ook naar de niet-deelnemende gemeenten binnen de BsGW, indien deze ook dergelijke maatregelen nemen? 

Vraag 4 
Is het College bereid om, ook op ander vlak dan bovenstaand, de Limburgse ondernemers (financieel) bij te staan? 

Henk van der Linden 


Beantwoording Vragen Lokaal-Limburg inzake vervolgvragen COVID-19 Virus en de rol van de provincie Limburg

Delen: