Uitrol Fries en Limburgs in het onderwijs

Gezamenlijke strijd OSF Senator,
Fryske Nasjonale Partij en Lokaal-Limburg.

De OSF Senator heeft vragen gesteld aan de Minister van Onderwijs over de stand van zaken van het taalonderwijs. Aanleiding vormt een aantal aanbevelingen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa.

Het Fries is een van de drie onder het Europees Handvest erkende minderheidstalen in Nederland, naast het Limburgs en Nedersaksisch. Het belang van regionale talen is inmiddels erkend, maar in de uitvoering komt er te weinig van de grond.

Geheel passend in de werkwijze van de Onafhankelijke SenaatsFractie zijn deze vragen afkomstig van de provinciale leden van FNP en Lokaal-Limburg en vervolgens door Senator Ton Raven overgenomen.

Fries
De Friese taal heeft een eigen positie binnen Nederland en dan met name in Friesland. Toch zijn er maatregelen nodig om de taal op alle onderwijsniveaus te versterken. Senator Raven wil van de Minister weten welke concrete stappen er op korte termijn genomen gaan worden. Daarbij is het uitgangpunt dat Fries op alle scholen in de provincie wordt gedoceerd en dat daarvoor extra middelen beschikbaar komen. Ook binnen de lerarenopleiding is een versterking noodzakelijk.

Limburgs
Het Limburgs en Nedersaksisch is nog lang niet zover als het Fries, terwijl dat wel zou moeten. De achterstand op de voorbeeld taal dient zo snel mogelijk ingelopen te worden. Een goede start zijn de convenanten met de Provincie Limburg en de Nedersaksische regio’s GroningenDrentheOverijssel en Gelderland. Maar er is meer nodig, ook qua ondersteuning om deze talen voor de toekomst te behouden.

Naast deze formele minderheidstalen vraagt de OSF Senator ook aandacht voor het Romanes en het Jiddisch, in samenwerking met de betreffende gemeen-schappen zoals de Raad van Europa aanbeveelt.

OSF
De OSF is opgericht op 22 maart 1999 en is sindsdien vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Momenteel heeft de OSF één zetel in de Senaat.

De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen waarbij de leden hun eigen identiteit behouden. Binnen het platform wordt samengewerkt en leert men van elkaar. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten.

Delen: