Spannende Finale

De laatste Statenvergadering van het jaar, die eigenlijk al op 11 dec begon, zorgde voor nogal wat vuurwerk. VDL Nedcar, vestiging van Hessing BV in Venlo,  twee aangenomen Moties van Lokaal Limburg en een enquête onderzoek naar belangenverstrengeling van gedeputeerde Koopmans.

De steun voor de uitbreiding van VDL Nedcar was te verwachten. Met ruime meerderheid zijn de plannen aangenomen.  Slechts twee fracties stemden tegen. De rest, inclusief Lokaal-Limburg   was voor de steun van de Provincie. Ondanks het verlies van het Sterrenbos en mogelijk geluidoverlast door de nieuwe randweg heeft onze fractie toch voor gestemd. Het behoud van VDL Nedcar, in toch al economisch lastige tijden én het inbouwen van een go, no-go moment in 2022, gaf hiervoor de doorslag.

Vestiging van het  bedrijf Hessing BV in Venlo is een mooie opsteker voor de regio en zorgt ook voor meer banen in de regio. Ook hier heeft onze fractie voor gestemd.

Onze fractie had voor het stimuleren van gebruik van waterstof als brandstof een motie (2692) ingediend die onder andere vraagt op korte termijn te streven naar realisatie van 3 waterstof tankstations verdeeld over de provincie. Daarnaast werd door onze fractie een motie (2691) ingediend die vraagt te onderzoeken hoe we met extra financiële middelen waterstof in onze provincie op grotere schaal kunnen gaan inzetten. In het provinciehuis is dit de ‘Limburgse Waterstofagenda 2.0’.  Beide moties zijn door Provinciale Staten aangenomen en worden nu door het College van GS uitgewerkt.

Tenslotte was er donderdagavond 17 dec, een interpellatiedebat in de statenzaal. Hier ging het over de vermeende belangenverstrengeling van gedeputeerde Koopmans bij zijn functie als commissaris voor J&T Tussenholding in Venlo. Samen met de SP, 50PLUS, Groen Links  PvdD en PvdA heeft Lokaal-Limburg vragen gesteld aan het collage van GS die helaas niet naar tevredenheid werden beantwoord. Hierop werd het interpellatiedebat aangevraagd. Tijdens het debat bood gedeputeerde Koopmans oprecht excuus aan. Dit was voor de Staten echter niet voldoende. Naast andere partijen wil ook Lokaal-Limburg weten wat eventuele gevolgen zijn geweest van het commissariaat voor de Provincie Limburg. In januari zal de Statencommissie voor de enquête worden samengesteld.

 

Delen: