Schriftelijke vragen Stilte gebieden

Maastricht, 23 november 2020
Betreft: Schriftelijke vragen stiltegebieden

Geacht college,

Recentelijk werd via verschillende media (o.a. de Limburger en L1) aandacht besteed aan de afname van de totale oppervlakte aan stiltegebieden in onze provincie. Naar verluidt zou het gaan om meer dan 2000 hectare aan verloren stiltegebied.

Dit verontrust de fractie Lokaal-Limburg, mede omdat op geen enkele wijze kenbaar is gemaakt door het college dat men deze actie in overweging was of anderzijds was te verwachten. Wij willen daarom de volgende vragen aan uw college stellen


Vraag 1
Is het juist dat er (meer dan 2000 hectare) stiltegebied in de provincie Limburg geschrapt is?
Vraag 2
Zo ja, welk besluit binnen het college en wanneer genomen heeft hieraan ten grondslag gelegen?
Vraag 3
Wat is de onderbouwing van dit besluit en door wie is die onderbouwing samengesteld/verricht?
Vraag 4
Is het juist dat 2000ha van dit pakket het natuurgebied Reutje-Munningsbos-Sweeltje betreft?
Vraag 5
Er wordt gesteld in de media dat die 2000 ha zijn teruggegeven aan de landbouw is die bewering juist? Zo ja, is hier door de landbouw (individuele agrariërs dan wel de LLTB) hier een verzoek toe ingediend en wat was de motivering op dit verzoek in te gaan indien er sprake was van een vezoek?
Vraag 6
De bosgebieden in kwestie (Munningsbos en het Sweeltje) zijn aangemerkt als goudgele natuur. Hoe verhoudt dit zich tot dit besluit? Is er contact geweest over dit besluit met Stichting het Limburgse Landschap?
Vraag 7
Is er in het gebied Reutje-Munningsbos-Sweeltje nog een restant stiltegebied over? Zo ja, hoeveel hectare omvat dat? Zou middels een kaart inzichtelijk kunnen worden gemaakt wat het oorspronkelijk gebied was en wat nu nog resteert en zouden wij deze gegevens kunnen ontvangen?
Vrijdag 20 november jl. werd in de commissie RLN nog gememoreerd aan stevige opgave voor het inrichten van nieuwe natuur van de gemeente Roerdalen.
Vraag 8                                                                                                                   

Heeft het laten vervallen van 2000 hectare stiltegebied met deze opgave te maken? Hoeveel hectare nieuwe natuur moet nog in de gemeente Roerdalen worden aangelegd en is er al zicht op een locatie voor deze nieuwe natuur?
Vraag 9
Heeft het opheffen van dit stiltegebied te maken met een veranderde aanvliegroute op MAA waardoor de geluidsgrens voor een stiltegebied niet meer te realiseren is? Verder wordt aangegeven dat er 40 hectare stiltegebied tussen Swalmen en Tegelen is verdwenen in verband met de overdracht aan de Witte Stein.
Vraag 10
Is er dan nog een stiltegebied over tussen Swalmen en Tegelen? Zo ja, hoeveel hectare omvat dit?
Vraag 11
Zijn er buiten deze twee met naam benoemde gebieden nog andere gebieden waar het stiltegebied opgeheven is? Zo ja, om welke gebieden gaat het?

Hopend op een spoedig antwoord, namens de fractie Lokaal Limburg,

Henk van der Linden
Statenlid

Delen: