Vragen betreffende hoogspanningslijnen

Maastricht, 10-12-2019

Vanaf 2017 loopt er (5 jaar lang) een overheidsregeling voor gemeentes om de elektriciteitskabels ondergronds te maken. Gemeenten en/of provincie zullen zelf in actie moeten komen.

Volgens Lokaal-Limburg zal de leefbaarheid, veiligheid (en wellicht gezondheid) van wijken toenemen als de deze kabels boven en door de woonwijken verdwijnen. Wij kunnen ons voorstellen dat hier gretig gebruik van gemaakt gaat worden.

De minister heeft delen van 50, 110 en 150 kV verbindingen aangewezen, die in aanmerking komen voor verkabeling of verplaatsing. Het gaat in totaal om ca. 135 km hoogspanningslijn. Gemeenten en/of provincies kunnen de netbeheerder opdracht geven om deze delen ondergronds te brengen of te verplaatsen. Daarvoor dienen zij dan wel 20% van de kosten te dragen tot een maximum van €975.000 per kilometer nieuwe verbinding.

In Limburg komen in acht gemeenten hoogspanningslijnen in aanmerking voor een onderzoekstraject voor verkabeling of verplaatsing. Heerlen 4 tracés, Sittard-Geleen en Maastricht 2 tracés en Stein, Voerendaal, Peel en Maas, Venlo en Venray ieder een tracé.

Zo heeft in het voorjaar van 2019 de gemeente Peel en Maas de procedure al in gang gezet bij TenneT om te onderzoeken of het ondergronds leggen van de hoogspanningskabels (Kessel en Kessel-Eik) haalbaar is.

Vraag 1
Is het college bekend voor welke tracés al een onderzoek in gang is gezet naar haalbaarheid van bekabeling of verplaatsing van hoogspanningslijnen?

Vraag 2
Is het college met Lokaal Limburg van mening dat deze mogelijkheid ten volle benut zou moeten worden in iedere gemeente en een uitgelezen kans is om de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid van onze inwoners te verbeteren?

Vraag 3
Neemt de provincie in gesprekken het voortouw om met genoemde gemeenten over dit onderwerp in gesprek te gaan en is de Provincie bereid hierin de regie te voeren?

Vraag 4
Op welke andere wijze(n) gaat het college de gemeenten eventueel hierin steunen?

Vraag 5
Is het college bereid om in geval van onderzoeksaanvraag van gemeentes bij netwerkbeheerder TenneT financieel bij te dragen (op consistente/eenduidige wijze richting alle gemeentes) ?
In Nederland staan ongeveer 400 woningen direct onder de geleiders van een 220 of 380 kV verbinding of buiten stedelijk gebied onder 110 kV of 150 kV verbinding. De uitkoopregeling houdt in dat de gemeente uitkoopt en het Rijk de kosten hiervan betaalt. Voorwaarde is dat de gemeente zorgt dat de vrijkomende woning niet meer voor bewoning in aanmerking komt. De regeling is per 1 januari 2017 in werking getreden en heeft een looptijd van 5 jaar.

Vraag 6
Heeft het college in beeld hoeveel woningen direct onder de genoemde geleiders staan en waar en in welke gemeentes deze woningen zich bevinden?
We hebben in het recente verleden gezien – o.a. in het dossier Windpark Venlo / PIP – dat de Provincie als het gaat om energie(voorziening) in staat is een sturende rol te spelen. Nu ligt er wat Lokaal-Limburg betreft juist een kans om een wat positievere rol te nemen op het gebied van energie en leefbaarheid.

Vraag 7
Ziet de provincie -in het brede kader van de gehele regeling- een sturende, ondersteunende of financierende rol richting de betreffende gemeenten voor zichzelf weggelegd ? Zo nee, waarom niet?

De transportnetwerken zullen de capaciteit aan moeten blijven kunnen, bij een steeds toenemende mate van duurzaam opgewekte stroom. Er komen regelmatig signalen dat de netwerken hiertoe nog helemaal niet toegerust zijn.

Vraag 8
Is al in beeld bij het college hoe de netwerken binnen Limburg hiervoor al ingericht en toegerust zijn?

Vraag 9 
Is het college het met ons eens dat de energietransitie meteen mee moet worden genomen bij de verplaatsing en of bekabeling en neemt de provincie hier een sturende rol in het kader van de verkabeling of verplaatsing van de masten binnen de betrokken gemeenten?

Hopend op een spoedige reactie, namens de fractie Lokaal-Limburg,

Henk van der Linden


Beantwoording Schriftelijke Vragen LOKAAL-LIMBURG inzake Hoogspanningslijnen

Delen: