Nieuws van het bestuur #1

 Via het nieuws van het bestuur willen wij u informeren over de werkzaamheden en inspanningen van het bestuur. 

Geschiedenis 

De USP (Universele Senioren Partij) is ontstaan uit de samenvoeging van Duurzaam Limburg en de USP-eind 2014. 

Met een lijst onder de naam Lokaal-Limburg is deelgenomen aan de laatste verkiezingen in 2015 voor de Provinciale Staten van Limburg. 

Wij hebben met inzet van velen één zetel kunnen bemachtigen. 

De zetel welke in de vorige periode door de Universele Senioren Partij bezet werd, in de persoon van dr. Albert Leppers, hebben wij, met onze nieuwe werknaam Lokaal-Limburg , weten te continueren tot 2019. 

Onze lijst trekker Raimond Franssen is hierdoor lid van Provinciale Staten van Limburg. 

Tot december 2015 was dr. Albert Leppers voorzitter van de USP. 

Op voordracht van het bestuur is met algemene stemmen van de aanwezig tijdens de ledenvergadering van 12 december 2015 in Motel van der Valk te Urmond de heer Ad Roest als nieuwe voorzitter gekozen.

 

Samenstelling van het bestuur USP 

Op dit moment is de samenstelling van bestuur van de USP als volgt: 

Ad Roest  voorzitter;
Jos Dukers  secretaris; 
Leo de Jong  penningmeester 
Dr. Albert Leppers  bestuurslid

 

Samenstelling fractie Lokaal-Limburg 

Vanaf april 2016 is de samenstelling van de fractie als volgt: 

Raimond Franssen  fractievoorzitter en lid Provinciale Staten
Marienel Engelen  fractiemedewerkster
Petra Beeren  fractiemedewerkster
Wiel Hoenen  fractiemedewerker

Nadat alle aanmeldingen voor fractiemedewerker waren bestudeerd is met Raymond Franssen, als onze vertegenwoordiger in de Staten en de persoon die met de steunfractie moet samenwerken en het bestuur van de USP, besloten dat voornoemde leden deel uit maken van de steunfractie.

De samenstelling heeft tevens een spreiding over de Provincie Limburg. Wij denken dat wij met deze samenstelling alle kiezers “to the point” in de Provinciale Staten kunnen vertegenwoordigen en hun belangen kunnen behartigen.

 

OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie) 

Lokaal-Limburg/USP is aangesloten bij de OSF.  De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen.

Kernwaarden: kleinschaligheid en de menselijke maat. De politiek bestaat om de burger te dienen en niet andersom. 

De Onafhankelijke SenaatsFractie is sinds 1999 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. 
De senator voor de OSF is de heer Hendrik ten Hoeve. 

Senator OSF Hendrik ten Hoeve 
Hendrik ten Hoeve is woonachtig in Stiens (Friesland). Hij studeerde economie tussen 1963 en 1971 aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam. In 1974 begon Ten Hoeve zijn loopbaan als leraar economie en conrector aan de Christelijke Scholengemeenschap Oostergo te Dokkum. Van 1988 tot 2008 was hij daar lid van de Centrale Directie van het inmiddels geheten Dockinga College. Ten Hoeve werd in 1975 penningmeester bij de Fryske Nasjonale Partij, maar vanaf 1976 tot 1980 verruilde hij die rol tot die van voorzitter. Van 1980 tot 1988 werd Ten Hoeve verkozen tot lid van de Provinciale Staten van Friesland. In 2003 kreeg hij bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer één stem meer dan lijsttrekker Fons Zinken. Zodoende werd Ten Hoeve als nummer twee op de lijst met voorkeurstemmen verkozen. In 2007 werd hij herkozen. In 2011 werd door onderlinge afspraken tussen de OSF en 50Plus van Jan Nagel besloten om een 50Plus’er op de eerste plaats te zetten voor de Eerste Kamerverkiezingen van dat jaar. Kees de Lange werd zodoende de nieuwe senator voor de OSF. De komende periode is Hendrik ten Hoeve wederom de Senator voor de OSF. Een vertegenwoordiging in de 2e Kamer heeft de OSF nog niet. 

Onlangs is op een Ledenraad aangegeven dat de OSF bij de komende verkiezing hier ook nog niet voor gaat. Om de eerste keer mee te doen aan deze verkiezingen moet men over veel geld beschikken. Voor de volgende verkiezingen wordt gekeken of hier voldoende financiële middelen voor zijn en genoeg draagvlak voor is. 

Van de OSF ontvangen wij een financiële bijdrage voor de diverse projecten. Dit gaat over een bedrag van ca. € 5.000, = per jaar. 

 

Werkzaamheden en inspanning bestuur 

Organisatie 
De afgelopen tijd is het bestuur druk in de weer geweest om een organisatie op te bouwen welke recht doet aan een politiek partij. 

Wij spannen ons in om een organisatie neer te zetten welke het vertrouwen kan winnen van de kiezers. Hiervoor dient de fractie binnen de Provinciale Staten van Limburg zichtbaar te worden en zich te onderscheiden van andere politieke partijen. Regelmatig zullen wij de pers en andere media moeten halen om de aandacht op onze partij te vestigen. 

Lokaal betekent namelijk dichtbij en voor de burger. Natuurlijk zullen er binnen een Provincie als Limburg tegengestelde belangen zijn. Deze zullen wij echter moeten overwinnen met een goed en terdege onderbouwd compromis. 

Leden 
Een uitbreiding van ons ledenbestand is daarom een must. Door het goed functioneren van de fractie binnen Provinciale Staten moeten wij Lokaal-Limburg op de kaart zetten. 

Met de fractie en onze leden moeten wij trachten om, zoveel als mogelijk lokale partijen in de diverse gemeenten, aan ons te binden. 

Het bestuur wil hierbij het gesprek aangaan met de lokale politieke partijen in de diverse gemeenten en hen trachten te bewegen zich aan te sluiten bij Lokaal-Limburg. 

Meer leden voor de toekomst is automatisch een groter draagvlak bij de volgende verkiezingen. 

Wij verzoeken dan ook de leden om binnen hun eigen plaatselijke vereniging of bij de plaatselijk politieke partij leden te werven en deze politieke partij te bewegen zich als lid aan te melden bij USP/Lokaal Limburg. 

Het bestuur gaat graag in gesprek met deze aspirant leden. 

De kosten mogen geen probleem zijn. Deze bedragen voor individuele personen namelijk 

€ 15,00 per persoon en voor een politiek vereniging € 50,00 per jaar waarbij dan automatisch alle leden lid zijn van de USP/Lokaal Limburg. 

De individuele personen of vereniging met haar leden worden door ons aangemeld bij de OSF en ontvangen dan automatisch Locomotie het verenigingsblad van de OSF. In dit verenigingsblad staan diverse interessante artikelen en mededelingen en artikelen van het Wetenschappelijk Bureau van de OSF. 

Op dit moment ziet de kiezer meer en meer het belang van de Lokale Politiek. 

De grote landelijke partijen doen af door de compromissen die ze moeten sluiten met andere partijen waardoor de belangen van hun eigen leden in gevaar komt. 

Ze verliezen leden en proberen dit te compenseren door de kleinere, meestal lokale partijen, het zo moeilijk mogelijk te maken om van de overheid en semioverheden financiële middelen te verkrijgen voor het voeren van politiek en het in stand houden van de fracties. 

Nogmaals willen wij de leden verzoeken om de contributie € 15,00 per jaar over te maken op de bankrekening van de USP.

 

Slot 

Graag roepen wij iedereen op om ons van copy te voorzien zodat wij voor de toekomst met nieuwe en goede teksten een volgend Nieuws van het Bestuur kunnen opzetten. 

Wij willen dit nieuws minimaal eens per half jaar doen uitkomen. 
De verspreiding van het Nieuws van het Bestuur zal plaats vinden via de site van Lokaal-Limburg.

Delen: