Lokaal-Limburg stelt vragen over de actuele stand van zaken rondom Marsa Papier

Geacht College,

Vele artikelen zijn geschreven en vele vragen zijn gesteld in het dossier van Marsa Papier, echter voor Lokaal-Limburg blijft er nog een element dat niet voldoende is benoemd en onderzocht.

Het betreft het onderzoek naar staatsteun dat indertijd door de firma’s Reflex Papier en Schut Papier en een individueel persoon zijn aangevraagd bij de Europese Unie cq het Europese Hof.

In antwoord op vragen van de fractie van de SP geeft uw college aan dat dit onderzoek nog niet is afgerond.

Daarom de volgende vragen:

  1. Wat is de stand van zaken in dit extern onderzoek naar (vermeende) staatssteun?
  2. Is er een uitslag of conclusie bij de Provincie aangeleverd? Zo ja, door wie?
  3. Is de vermeende staatssteun nog een element in de afhandeling van het faillissement?
  4. Zo ja, kan de Provincie Limburg daar nog negatieve gevolgen van ondervinden en welke dan?
  5. Bestaat de mogelijkheid dat indien uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van staatssteun, het onderdeel Building Marsna dat (nog) niet failliet is, nog gelden kan claimen bij de Provincie Limburg?

Uitgaande van beantwoording van de vragen binnen de gestelde termijnen,

Henk van der Linden

Statenlid Lokaal-Limburg

Delen: