Link tussen Waterschap Limburg en organisaties gelieerd aan dhr. Vrehen / IKL

Fractie Water Lokaal-Limburg stelt vragen

Hoewel het Waterschap Limburg aangeeft dat er geen structurele relatie is tussen het Waterschap Limburg en de organisaties gelieerd aan dhr. Vrehen, zijn er  sinds 2017  in totaal  17 opdrachten aan deze organisaties gegund met een totale omvang van ruim € 230.000

Opdrachten onder de € 50.000  mogen 1:1 aan één partij worden toegekend conform de aanbestedingsregels van Waterschap Limburg. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met specifieke gebiedskennis of de aanwezigheid van lokale ondernemers. Voor opdrachten boven de € 50.000 kan dit alleen nadat de secretaris-directeur dan wel het dagelijks bestuur expliciet met afwijking van de aanbestedingsregels instemt.

In één geval heeft  het Waterschap Limburg van deze aanbestedingsregels afgeweken. Het betreft hier een opdracht, die op voorhand groter ingeschat werd  dan € 50.000  en is aan het dagelijks bestuur gevraagd te besluiten tot afwijking van de aanbestedingsregels

Deze afwijking betreft de afronding van het gebiedsproces “De Niers”.  Een project dat in 2015 is opgestart.

Vraag 1
Is er een werkrelatie tussen het IKL en het Waterschap Limburg?

Antwoord op vraag 1
Het woord ‘werkrelatie’ veronderstelt dat er op min of meer structurele basis door IKL of door aan IKL gerelateerde organisaties (delen van) een taak van het waterschap worden uitgevoerd. Als deze interpretatie van de vraag correct is, luidt het antwoord hierop: ‘Nee’.

Er zijn op incidentele basis opdrachten aan IKL verstrekt. Deze zijn nader gespecificeerd in de beantwoording van de vragen 2 en 3.

Vraag 2
Heeft het Waterschap Limburg, dan wel haar rechtsvoorgangers, in het verleden opdrachten gegund aan organisaties die gelieerd zijn aan dhr. Vrehen?

Antwoord op vraag 2
In totaal is er in de periode 2017-heden door Waterschap Limburg een 17-tal facturen betaald aan een drietal aan de heer Vrehen verbonden initiatieven, te weten Natuurrijk Limburg, IKL en Stichting Natuurinclusieve Landbouw.

De omvang van de betalingen omvat:
– een zevental betalingen aan Natuurrijk Limburg ter waarde van in totaal € 136.356,48;
– een viertal betalingen aan IKL ter waarde van in totaal € 9.950,44;
– een zestal betalingen aan Stichting Natuurinclusieve Landbouw ter waarde van in totaal € 84.400,07.

Daarnaast is er sprake van één lopende opdracht aan Stichting IKL te Nieuwstadt. Het betreft een plan van aanpak voor de schadebestrijding van veldmuizen op waterkeringen voor een bedrag van € 4.486,-  excl. btw. Voor het plan van aanpak is een offerte bij IKL opgevraagd, ontvangen en is een formele, ondertekende opdrachtbrief verzonden.

De opdracht is op 14 oktober 2020 ondertekend, maar er hebben nog geen betalingen plaatsgevonden. Met IKL zijn mogelijke samenwerkingen verkend, ook op bestuurlijk niveau, maar tot op heden zijn daar geen opdrachten uit voortgevloeid.

Overigens zijn alle mogelijke vervolgopdrachten momenteel opgeschort gezien de huidige omstandigheden.

U vraagt ook naar opdrachten die door de rechtsvoorgangers van Waterschap Limburg bij deze organisaties zijn uitgezet. In de periode 2013-2016 zijn door Waterschap Roer en Overmaas de volgende betalingen verricht:

  • in 2013 een bedrag van € 19.000,00 aan stichting IKL;
  • in 2016 betalingen van € 27.779,45 en € 9.075,00 aan stichting IKL;
  • in 2014 een bedrag van € 3.822,89 aan Werkbank BV.

Vraag 3
Zo ja, wanneer en hoe zijn deze overeenkomsten tot stand gekomen?

Antwoord op vraag 3
De opdrachten zijn gezien hun omvang alle 1:1 gegund. In één geval is de omvang van de opdracht op voorhand groter ingeschat dan € 50.000  en is aan het dagelijks bestuur gevraagd te besluiten tot afwijking van de aanbestedingsregels.

Delen: