Het gaat om kwetsbare mensen dus er is geen tijd te verliezen

Gemeenten financieel onder druk decentralisaties

De financiële druk op gemeenten door de decentralisaties blijft oplopen. Gemeenten zouden hier meer tegen moeten doen. Te denken valt aan een motie die het college oproept om een scherpe brief naar Den Haag te sturen. Daarin moet worden opgeroepen tot compensatie en herbezinning met betrekking

tot de decentralisatie van zorg- en ondersteuningstaken. Misschien dat de onafhankelijke partijen in Limburg het voortouw kunnen nemen.

Motie
De motie kan het beste verwijzen naar de conclusie van het Sociaal en Centraal Planbureau die stelt “er waren in 2015 allerlei prachtige gedachten, maar in de praktijk blijkt dat het niet is gelukt” en ook rept over “niets doen is geen optie.”

Dat betekent dat de rijksoverheid zo snel mogelijk meer budget beschikbaar dient te stellen aan de gemeenten die nu zelf in de problemen zijn gekomen door tekorten op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Veel gemeenten komen hierdoor al jaren structureel te kort.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau roept op tot herbezinning en bijsturing en stelt dat er een realistischere kijk moet komen op zelfredzaamheid en de zogenaamde zorgzame samenleving.

Een en ander leidt momenteel in de uitvoering tot grote en ongewenste problemen zoals de arbeidsparticipatie die de afgelopen jaren niet is verbeterd en de jeugdzorg waar de wachtlijsten nog steeds te lang zijn.

Ook ouderen die thuis wonen of in een verpleeghuis zitten worden onvoldoende geholpen En dan gaat het dus juist om groepen erg kwetsbare burgers. 

Achtergrond
Vijf jaar geleden werd de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet een taak van de gemeenten. Meer maatwerk, zelfredzaamheid, hulp uit het eigen netwerk – en dat allemaal met minder geld, was de gedachte.

Volgens die zorgwetten moeten gemeenten kwetsbare mensen hulp bieden. Het gaat een brede groep, met veel verschillende problemen: kinderen, ouderen en mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt.

Het idee was om hulpbehoevende burgers sneller en beter te helpen, maar dat is niet gelukt volgens het SCP. De decentralisatie ging gepaard met de verwachting dat gemeenten het met minder geld af konden, maar zij komen nu al jaren structureel geld tekort.

Lokaal-Limburg
Lokaal-Limburg is een platform van onafhankelijke lokale partijen. Die onafhankelijke gemeentelijke partijen werken in het platform samen, wisselen ideeën en moties uit en leren elkaar beter kennen. Vooral bij zaken die de eigen gemeentegrenzen overschrijden is dat handig. De onafhankelijke politici kennen elkaar waardoor ze elkaar ook beter weten te vinden.

Binnen het platform Lokaal-Limburg  geven de lokale politieke partijen hun kiezers  gezamenlijk een krachtige stem in Provinciale Staten en in het Waterschap.

Lokaal-Limburg is op haar beurt lid van het landelijke platform van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) die sinds 1999 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd is met een eigen Senator.

Delen: