Discussie N280

Zojuist is er, weer, uitgebreid gediscussieerd over de N280 bij Baexem.

 

N280

Het betoog van Lokaal-Limburg leidde tot flinke discussie en uiteindelijk tot de conclusie dat in een werkconferentie die eind november zal worden gehouden alle gegevens, financieel, technisch, draagvlak etc. besproken zullen worden. Dan zal ook duidelijkheid moeten zijn over de bijdrage die de gemeente Leudal bereid is te doen. De gedeputeerde gaf heel duidelijk aan dat hij weet en accepteert dat de gemeente een eigen bevoegdheid heeft om te bepalen hoe groot de bijdrage van elke variant afzonderlijk zal zijn.

 

Het betoog dat Lokaal-Limburg heeft gehouden was als volgt:

 

LOKAAL-LIMBURG is zich zeer bewust van de gevoeligheden, de complexiteit en de impact van het N280-dossier. Het gaat hier om een ontwikkeling die vele decennia gebiedsbepalend zal zijn.
Daarbij past dat Provinciale Staten een gedegen afweging maakt over de wijze waarop deze verbindingsweg tussen A2 en A73 gerealiseerd wordt.

 

In een eerder stadium werd op basis van toen beschikbare informatie een ‘voorkeurvariant’ uitgesproken.

 

Allerlei ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er zodanige wijzigingen in de voorkeurvariant hebben plaatsgevonden dat deze nu zowel financieel als technisch behoorlijk afwijkt van de voorkeurvariant die destijds voor ogen stond. De begroting 2016 geeft uitdrukkelijk aan dat er nog geen investeringskredieten/budgetten aan de realisatie werden verbonden. Opvallend is in dit verband ook de zin ‘Met behulp van de aanpak Duurzaam veilig en de CROW-richtlijnen wordt in elk project een afweging gemaakt op basis van de mogelijkheden en het draagvlak.’ (pag 74 begroting)

 

De gemeenteraad van Leudal was en is in meerderheid voorstander van een andere variant.
Ook deze variant is geevolueerd in de tijd en men heeft een extern bureau dat regelmatig voor de Provincie werkt laten onderzoeken of de hun aangepaste variant beter is dan de zogenaamde voorkeurvariant.

 

Geconcludeerd werd dat de aangepaste 5E-variant zowel financieel als qua leefbaarheid aanmerkelijk beter scoort dan de 3C-variant. Draagvlakonderzoek onder de bevolking van Baexem wees uit dat de grote meerderheid de gemeenteraad steunt en er slechts minimale steun is voor de provinciale voorkeurvariant. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gemeente Leudal, blijkens uitspraken van gedeputeerde Geurts tijdens de vorige N280-bespreking, aangeeft er heel weinig voor te voelen om de gevraagde 3,8 miljoen bij te dragen in de kosten voor de realisatie van de 3C-variant. 

 

Ongetwijfeld zal ook de gedeputeerde, net als wij, bilateraal vernomen hebben dat de gemeente Leudal wel bereid is een substantiële bijdrage in de projectkosten te dragen wanneer de 5E-variant gerealiseerd wordt en daarbovenop mogelijkheden ziet om bovenwettelijk natuurcompensatie te bieden.

 

Voorzitter, LOKAAL-LIMBURG vindt draagvlak onder de bevolking uiterst belangrijk, zeker in een tijd waarin het vertrouwen in de politiek onder de bevolking toch al niet al te groot is. Wij kunnen nu kiezen om met oogkleppen op de eenmaal ingeslagen weg door te gaan of een moment van bezinning inbouwen.

 

Wanneer wij nu de beide alternatieven op basis van actuele gegevens naast elkaar leggen en dan een finale beslissing nemen op basis van een eerlijke vergelijking van argumenten, zal er meer draagvlak zijn onder de bevolking en de Staten en maken we tevens een stap in de goede richting qua vertrouwen bij de burger.

 

Verantwoordelijkheid dragen betekent dat je soms impopulaire maatregelen moet nemen, maar zeer zeker ook dat je in staat behoort te zijn om over je eigen schaduw heen te stappen teneinde in het algemeen belang een goede beslissing te nemen op basis van voortschrijdend inzicht en afweging van argumenten.

 

LOKAAL-LIMBURG doet bij dezen een appel op de andere partijen om de burgers serieus te nemen en de varianten 3C en 5E naast elkaar te leggen en daarna een finale beslissing te nemen zodat we in het vervolg over een breed gedragen “gekozen variant” kunnen spreken in plaats van over verdeeldheid.

Delen: