Bijdrage Lokaal-Limburg Begrotingsvergadering Provincie Limburg

vrijdag 6 november 2020

Voorzitter, 

Bij het ontstaan van dit extraparlementaire college werd er een programma gepresenteerd met de titel rolvast, koersvast en met versterkte slagkracht voor Limburg. Nu plusminus anderhalf jaar later ziet de wereld er totaal anders uit.

Wij hebben te maken met covid19, waarvan wij de impact nog niet kunnen overzien. We zien wel al gevolgen voor vele sectoren en straks volgt waarschijnlijk een veranderde maatschappij. Wij kunnen ons afvragen of het juist is om de uitgestippelde ingeslagen route die vóór Covid19 werd ingeslagen wel de juiste is. Moeten wij koersvast de ingeslagen weg volgen of dienen wij rekening houdend met Covid19 nu andere afwegingen te maken. De provincie Limburg heeft de afgelopen maanden diverse maatregelen voor steun en herstel getroffen in het kader van de coronacrisis die doorwerken in deze begroting. Maar zijn dit wel de juiste middelen? Er zal voor meer dan 100 miljoen versneld geïnvesteerd worden in infrastructuur, openbaar vervoer, fietsplannen en slimme mobiliteit. Voorzitter, Lokaal-Limburg wil aan de vier zojuist benoemde onderwerpen enkele toevoegingen doen.

Maar alvorens daar op in te gaan voorzitter, inwoners willen duidelijkheid en transparantie, zo ook bestuurders. Wij spreken hier in de staten geregeld over integriteit en belangenverstrengeling. Zolang er geen duidelijke richtlijnen zijn wat wel en niet mag zal dit onderwerp steeds terugkeren. Wij pleiten dan ook voor duidelijkheid en duidelijke regels om elke verdere discussie te vermijden en ons te concentreren op de zaken die de Limburgers raken.

Infrastructuur: afgelopen maand hebben wij schriftelijke vragen ingediend rondom de situatie kruising afrit buitenring met de Gravenweg in Eygelshoven. Wij maken ons enorme zorgen over de toename aan ongelukken op deze kruising. Uit de beantwoording is gebleken dat de Provincie in samenwerking met gemeente Kerkrade versneld gaat monitoren om de oorzaak te achterhalen, alvorens een permanente oplossing gerealiseerd kan worden. Voorzitter Lokaal-Limburg vraagt het college om een toezegging dat PS vóór de voorjaarsvakantie wordt geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en daarnaast een plan heeft uitgewerkt voor een permanente oplossing.

In deze statenperiode is op 14 februari 2020 het provinciaal fietsbeleidskader 2019-2023 “Focus op de fiets” vastgesteld. Dus net voor Corona. Wij zijn van mening dat dit fietsplan meer aandacht verdient door de pandemie, want Lokaal-Limburg was kritisch over de aanleg van de Leisure Lane. Nu de aanleg gestart is en de positieve geluiden hoorbaar zijn, zijn we van mening dat dit project meer potentieel heeft dan we oorspronkelijk gedacht hadden. Fietsen wordt in Nederland gezien als cultuur. Daarom menen wij dat het na 60 jaar Mergellandroute, tijd wordt de auto vaarwel te zeggen. En te vervangen door een eigentijds alternatief. De Leisure Lane zou een goed startpunt zijn voor de aanleg van een rondje Zuid-Limburg. Dus Zuid-Limburg per fiets, een nieuwe Mergeland(fiets)route. Ook voor E-bikes. Hiervoor dienen wij een motie in. 

Voorzitter, we blijven bij de tweewieler. Fietsen is gezond en dat doe je in deze grensstreek ook Euregionaal. Duitsland heeft bijna 20 jaar geleden een grensoverschrijdende fietsbewijzering opgezet, Aan onze kant is er op veel plekken – in de buitengebieden langs de Duitse grens – na al die jaren zo goed als niets gebeurd en de aansluiting met het Duitse netwerk ontbreekt nog steeds. In Limburg zie je enkel de knooppunten-paaltjes. We dienen een motie in, om de provincie op te roepen te onderzoeken wat deze hieraan kan gaan doen. In de bijlage van de motie is een en ander toegelicht. 

De provincie Limburg geeft een impuls aan projecten op het gebied van duurzame investeringen. Maar Lokaal-Limburg vindt nog steeds dat de mens ernstig onderbelicht gebleven is bij de energietransitie. Dit als het gaat om veiligheid, leefbaarheid en gezondheid. Ons werd een zesde actielijn beloofd, namelijk een energietransitie op basis van goede Ruimtelijke Ordening en oog voor veiligheid, gezondheid en leefbaarheid. Fijn, we zijn benieuwd. Terwijl in landen om ons heen overal regels zijn voor de afstand van windturbines met de bebouwde kom, zijn onze inwoners hier vogelvrij verklaard. Naar onze mening leg je regels voor veiligheid en gezondheid vooraf vast. Wij dienen hierover dan ook een motie in.

Veranderende weersomstandigheden, verdroging en het zorgelijk grondwaterpeil spelen ook in Limburg. Nog nooit was het neerslagtekort zo vroeg in het jaar zo groot. Agrariërs en particulieren krijgen regels opgelegd. Maar hoe zit het met de industriële onttrekking van grondwater worden hier ook gelimiteerd is de vraag. Voorzitter, ondanks infiltraties uit Duitsland daalt het grondwaterpeil zeker in de Meinweg immers het geïnfiltreerde water komt er niet terecht.

Lokaal-Limburg mist een integraal beleid als het gaat om grondwaterproblematiek en verdroging. We roepen het college met een motie op om een aantal zaken, die samenhangen met deze problematiek in beeld te brengen en te komen met een integraal en internationaal beleid in samenwerking met het waterschap. 

Verder vraagt onze fractie aandacht voor de tegengestelde belangen bij het realiseren van nieuwe natuur. Er wordt of werd subsidie gegeven voor het aanleggen of in stand houden van meidoornheggen. Uit onderzoek blijkt dat deze meidoornhagen in de bloeitijd de bacterie-vuur-ziekte kunnen veroorzaken bij fruitbomen, als ze hoger dan 1 a 2 meter worden, Het Limburgs landschap staat bij zowel inwoners als toeristen bekend om haar mooie bloesem van de fruitbomen, maar de ziekte bacterievuur is ook de schrik voor iedere fruitteler. Wij roepen het college op om dit  te onderzoeken en PS over te informeren (over de status en passende maatregelen die zowel landschap als fruitdelers recht doen)

Limburg zet in op innovatiekracht en herstel van de toeristische en recreatieve sector en zet een wervingscampagne op touw.  Hier trekt Limburg 2 miljoen voor uit. 

Een investering in de vrijetijdseconomie voorzitter? Een vrijetijdseconomie die er volgens het college zeker is maar waarvoor geen integraal beleid is volgens dat zelfde college. Daar moet verandering in komen, zeker omdat men in Roermond bezig is met en campus ontwikkeling.  Vooralsnog op MBO niveau, maar er is ontwikkeling, nu nog beleid  en daarom komen wij hier in de voorjaars nota op terug.

Lokaal-Limburg is van mening dat nu de prioriteit moet liggen bij de ondernemingen die door covid19  getroffen worden. Vele hotels, restaurants en cafés zullen volgens de huidige landelijke regelingen van tegemoetkomingen, de zomer niet halen. Kunnen we ze actief en direct ondersteunen om te overleven is de vraag.                                                                   Wie verzekerd ons dat het coronavirus volgend jaar verdwenen is met alle gevolgen van dien. Wij zijn van mening dat er dan gekeken dient te worden naar de mogelijkheden om  toekomstig leegstaande (horeca) panden in te vullen. 

Hiervoor moet men mogelijkheden bieden en aanpassingen doen.                                                                                                      

En dat kan volgens Lokaal-Limburg want wij bevinden ons op het gebied van wonen en recreatie in een overgangsfase. We gaan van een periode waarin ijverig woningbouwplannen worden geschrapt en sloopplannen opgesteld, naar een fase waarin in ieder geval lokaal/regionaal maatwerk mogelijk is. Daarbij willen we nadrukkelijk leegstaande horecapanden betrekken

Ook de cultuursector wordt hard geraakt. Wij zijn blij dat dit college onder de noemer “investeren in overleven” ruim 1,5 miljoen gereserveerd heeft om de cultuursector te helpen. Maar al tijdens de bespreking van de voorjaarsnota heeft Lokaal-Limburg kenbaar gemaakt ongelukkig te zijn met de onevenredige verdeling van de cultuurgelden. We hebben toen nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de Oranjerie. Onze fractie was blij met de toezegging van het college om bij te dragen aan de renovatie. Maar er bleef  een tekort van 600.000 euro. Onze vraag is nu aan het college of er een oplossing gevonden is om dit tekort op te heffen. Op 27 oktober heeft het rijk nog eens 40 miljoen beschikbaar gesteld voor het niet gesubsidieerd deel van de cultuur sector, wellicht biedt die regeling een mogelijkheid.                                                Naar aanleiding van een eerdere vraag stelde u “in de opmaat naar het cultureel en erfgoed beleid voor de periode 2022-2023 volgen wij de landelijke ontwikkelingen en het onderzoek omtrent immaterieel erfgoed nauwgezet .” 

Wij vragen de toezegging om de muziek van fanfare tot kamermuziek een stevige positie te geven in het immaterieel cultureel erfgoed.

Tot slot Voorzitter

Een andere maatregel wordt beschreven als “de Limburgse agrosector wordt gestimuleerd om in te spelen op nieuwe kansen om haar toonaangevende positie uit te bouwen.” Maar nu thuiswerken het “nieuwe normaal” is geworden, zijn er meer kansen voor het platteland. In vrijkomende  agrarische bestemmingen  thuiswerken kan zorgen voor hinder en belemmeringen voor ondernemers. Aan de andere kant zal de agrarische sector moeten erkennen dat ook de leefbaarheid voor hun gezinnen er op vooruit gaat als het platteland niet ontvolkt. Het nieuwe evenwicht vinden tussen agrariër en omgeving maar ook recreatie en nieuwe vormen van energie zal niet makkelijk zijn, evenals de bereikbaarheid  met openbaar vervoer van kleine kernen wat opgelost moet worden. Deze zoektocht  naar een nieuw evenwicht  verdient aanbeveling.  Wij hopen dat het college het deze aandacht geeft en verwachten op dit punt een aandachtpuntennotitie. 

Lokaal-Limburg

Lokaal-Limburg is een platform van onafhankelijke lokale partijen. Die onafhankelijke gemeentelijke partijen werken in het platform samen, wisselen ideeën en moties uit en leren elkaar beter kennen. Vooral bij zaken die de eigen gemeentegrenzen overschrijden is dat handig. De onafhankelijke politici kennen elkaar waardoor ze elkaar ook beter weten te vinden.

Binnen het platform Lokaal-Limburg  geven de lokale politieke partijen hun kiezers  gezamenlijk een krachtige stem in Provinciale Staten en in het Waterschap.

Lokaal-Limburg is op haar beurt lid van het landelijke platform van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) die sinds 1999 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd is met een eigen Senator.

Delen: