Betoog van Lokaal-Limburg n.a.v. de behandeling Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten in de regio Parkstad, 10 feb 2017

Voorzitter,

Zoals wij in de stukken gelezen hebben kan een arhi-procedure opgestart worden als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. (arhi staat voor “Wet Algemene Regels Herindeling uit 1984) Lokaal-Limburg is van mening dat aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden.

Men kan in onze optiek onmogelijk binnen 24 uur tot zo een besluit zijn gekomen.

De vragen die LOKAAL-LIMBURG  aan de Gedeputeerde in deze stelt zijn: Of ten tijde van de behandeling van het proces Landgraaf-Heerlen al een opschaling in voorbereiding was?  Wanneer is hierover overleg gepleegd met het min. BZK?

Vervolgens, als wij dan bezien dat in de nu aangehaalde gemeenten reeds overleg is geweest in de periode augustus en september 2016, zonder de overleggen met de overige gemeenten te vergeten, dan bekruipt ons het gevoel dat dhr. Koopmans uit het Haagse is teruggekomen met twee opdrachten:

  1. Zorg dat het CDA de grootste partij is
  2. Zorg ervoor dat de komende jaren in Zuid-Limburg het aantal gemeenten wordt gereduceerd om zodoende de landelijke partijen meer podium te geven en de lokale partijen te ondermijnen

Kan de Gedeputeerde dit gevoel met ons delen?

Onze stelling willen wij voorts onderbouwen doordat Dhr. Koopmans in de brief van 25 oktober 2016 al melding maakt van,  ik citeer: “dat ontwikkelingen van deze aard hun eigen tijdpad en vervolgstappen kennen”.  Bedoelde dhr. Koopmans hiermee de nu ingeslagen weg en waren de gesprekken met de gemeenten bedoeld om slechts al enigszins te voldoen aan de wettelijke voorschriften?

Als wij dan per gemeente aanhalen wat de reacties zijn;

Kerkrade – stelt dat  inhoudelijke samenwerking prima is maar dat herindeling niet aan de orde is.

Landgraaf – vindt een intensieve samenwerking binnen de regio Parkstad Limburg van groot belang en zal verder blijven zoeken op welke wijze deze samenwerking verbeterd kan worden.

Simpelveld – ziet geen regierol voor de provincie. Er is een strategische visie opgesteld en in 2016 is gekozen voor functionele integratie tussen de ambtelijke organisatie van Simpelveld en Voerendaal.

Voerendaal – functionele integratie tussen de ambtelijke organisatie van Simpelveld en Voerendaal vanuit het perspectief van een zelfstandig Voerendaal.

Brunssum – zal geen medewerking verlenen aan een herindeling of bestuurlijke fusie in welke vorm dan ook.

Als u bovengenoemde reacties tot u hebt genomen, wilt u dan vervolgens nog een formele overlegronde doorzetten of komt u nu reeds tot de conclusie, zoals de wet Arhi de mogelijkheid biedt, het initiatief bij de gemeenten terug te leggen?

In de mededeling van gedeputeerde Koopmans van 9 september 2015 (2015/66510) aan Provinciale Staten zijn er 5 provinciale uitgangspunten die dhr. Koopmans verwoordt:

Het college van GS heeft als lijn dat fusies van gemeenten op vrijwillige basis en op initiatief van de gemeenten zelf dienen plaats te vinden. Op basis hiervan is Lokaal-Limburg van mening dat u in strijd handelt met het rechtszekerheidsbeginsel, omdat u niet consequent en in lijn handelt met het geldend recht en deze niet consequent toepast.

Daarenboven schendt u het vertrouwensbeginsel van o.a. Voerendaal, Simpelveld Kerkrade en overige. Deze gemeenten vertrouwden erop dat de eerder door hun genomen besluiten gerespecteerd zouden worden. Hoe wilt u dit vertrouwen terugwinnen of is dit voor u niet van belang. U schaadt niet alleen het vertrouwen in uzelf, maar meer nog in die van de Provincie als partner van alle gemeenten. De rol van de Provincie moet versterkend zijn in herindeling- of fusiegesprekken en niet contraproductief zoals nu het geval is.

Voorts wil ik u erop wijzen dat uit onderzoeken blijkt dat de nu door u ingeslagen weg nauwelijks iets oplevert in financiële zin en voor de burgers juist alleen maar meer afstand creëert en daarmede een verlies aan kwalitatieve dienstverlening

Onbegrijpelijk is het voor Lokaal-Limburg dat u een beeld schets in de media als zou Parkstad een verlamde regio zijn. In Den Haag staat  de regio Parkstad hoog aangeschreven als voorbeeld regio van innovatieve proefprojecten  en als toonaangevend op het gebied van o.a. Verduurzaming, woningmarktbeleid en mobiliteit. Vergeet tevens niet de prestigieuze toerismeprijs. Allemaal voorbeelden van hoe deze regio met haar 8 gemeenten bewezen heeft toonaangevend te kunnen zijn op het gebied van samenwerking.

Lokaal-Limburg heeft als uitgangspunt dat eventuele herindeling van onderop gedragen dient te worden. Dit uitgangspunt dragen wij uit en houden wij vast. Menig andere politieke partij roept dit maar past dit niet toe. Omdat in de  gemeenten die het treft duidelijk landelijke  en provinciale vertegenwoordigde partijen een standpunt voor hun gemeenten hebben ingenomen is LOKAAL-LIMBURG benieuwd hoe deze lokale en of provinciale bestuurders hun gedraai kunnen verantwoorden naar de bevolking toe.

Resumerend voorzitter

Lokaal-Limburg is van mening dat de provincie een betrouwbare partner dient te zijn naar de gemeenten en de bevolking. Wij dienen dan ook een motie in tot stopzetting van de Arhi- procedure en ondersteunen de getroffen gemeenten in hun besluitvorming.

Delen: