Begrotingsvergadering 2022

Voorzitter,

De wereld is er heel anders uit gaan zien, na de presentatie van het collegeprogramma in 2019. Dit constateerden we vorig jaar ook al bij de begrotingsbehandeling, tijdens de uitbraak van de tweede corona-golf. Zowel op persoonlijk als maatschappelijk-financieel vlak en in het bijzonder op de mensen in de zorg is een zware wissel getrokken. We zien dat er al weer maatregelen opnieuw ingevoerd zijn en de onzekerheid omtrent Covid-19 blijft.

Vervolgens werden we ook geconfronteerd en geplaagd door de bestuurscrisis. Dit vereiste de nodige debatten en onderzoeken over integriteit en belangenverstrengeling. Omdat nog niet alle onderzoeken zijn afgerond, kunnen we nog geen te volgen koers bepalen ter voorkoming van mogelijke integriteitsschendingen. (Tijd die wij allemaal veel liever aan de belangen van onze inwoners besteden)

Na de storm in het Provinciehuis, liet ook de natuur haar tanden zien: De wateroverlast in Limburg. Dit betekent een herbezinning op de waterveiligheid, en het hele klimaatprobleem, ook in onze provincie.

De gevolgen van de genoemde ontwikkelingen zullen voor Limburg nog ongetwijfeld lang merkbaar zijn, en nog veel tijd van Provinciale Staten vergen. De provincie Limburg zal dat echter niet alleen kunnen oplossen, ondersteuning van het Rijk is daarbij zonder meer noodzakelijk. Dit vooral om de ondernemers ruimhartig te compenseren. Zij moeten in veel gevallen ook de financiële gevolgen van de Covid-19 pandemie nog afwikkelen. Ondernemers moeten niet voor voldongen feiten  gesteld worden.

De wateroverlast van afgelopen zomer heeft veel burgers en ondernemers geraakt. Dat vergt niet alleen compensatie voor hen, maar vereist ook een reflectie op de hoogwaterbescherming. Dit om  deze bescherming nog effectiever te maken en het overleg met alle bestuurlijke overlegorganen over hoogwater te verbeteren.

Afgezien van de Covid-19 en de watersnood doet Limburg het wat betreft onder meer opvoeding, sociaal kapitaal, gezondheid, onderwijs in het algemeen minder dan de andere provincies. Het wordt tijd dat we hierin een stap voorwaarts maken.

We mogen constateren dat 2021 dus een heftig jaar is geweest in alle opzichten. De uitdagingen voor 2022 zijn echter groot, vanuit het lokaal gedachtengoed zal onze partij een aantal thema’s benoemen.

Lokaal-Limburg pleit al langer voor een Midden-Limburgse campus Vrijetijdseconomie. Dus dat blijft boven de markt hangen, terwijl we vinden dat dit voor de regionale toeristisch economische ontwikkeling van groot belang is. Is het college voornemens hier iets mee te gaan doen, en te bezien of hier ook subsidies van het Rijk van toepassing kunnen zijn?

Meer innovatie voor Chemelot moet ook gepaard gaan met meer innovatie als het gaat om veiligheid op de locatie.

Limburg brengt veel techniek gerelateerde werkgelegenheid. Het technisch onderwijs verdient blijvende stimulans. Een mooi voorbeeld van dergelijk technische praktijkopleiding is het Aviation Competence Centre op de MAA Luchthaven.

Onze inwoners moeten zich veilig voelen, de nodige zorg kunnen krijgen en mee kunnen doen op sociaal/economisch vlak. In Limburg hebben we, zoals reeds gezegd, nog een flinke inhaalslag te maken op dit gebied ten opzichte van de rest van Nederland. Een aantal regelingen vanuit Den Haag helpt niet mee aan deze inhaalslag. Dat zijn regelingen die welzijn en welvaart van onze inwoners negatief beïnvloeden. De verhuurdersheffing, achterblijvende pensioen indexering, afbouw salderingsregeling zonnepanelen en plannen van de Nederlandse Bank om overwaarde van huizen te belasten. We moeten een sterk signaal afgeven richting het Rijk, ondanks dat het geen provinciale verantwoordelijkheid is, verzoeken wij de gedeputeerden toch, hieraan tijdens overlegsituaties in Den Haag aandacht aan te besteden.

Lokaal-Limburg heeft voor wat betreft cultuur haar pijlen gericht op de dorpen en kernen. Hierbij staat de kleine cultuur en het verenigingsleven aan de basis. Zeker in het kader van de pandemie, waardoor veel verenigingen in de problemen zijn gekomen. Ook sport moet steun blijven krijgen om deelname zo laagdrempelig als mogelijk te houden. Daarnaast blijven we de lijn van de breedtesport steunen.

Diverse gemeenten anticiperen reeds op de ! Pre-mantelzorg-woningen ! Als provincie moeten we hier aandacht aan geven. Dit om toekomstige woonbehoefte in te kunnen vullen. Met verdere focus op flexibele woonconcepten. Gezien de druk op de woningmarkt, in combinatie met leegstand in (agrarisch)buitengebied, is het nodig te kijken naar het evenwicht tussen agrarische activiteiten enerzijds en wonen/energietransitie anderzijds. Leegstand van panden, ook in het buitengebied, vraagt niet alleen om geld, maar vooral ook een meedenkende, meegewegende overheid én de menselijke maat.

Onze zorgen over het vervoer van gevaarlijke stoffen door Limburg en het rangeren in Venlo in het bijzonder blijven voortduren. Zeker als het gaat over ammoniaktransport. Wij blijven vragen het betreffende productieproces zo in te richten dat reststromen niet meer via het spoor afgevoerd hoeven te worden. Daarnaast wachten we op de resultaten van onderzoek naar buizentransport. Een alternatief dat Lokaal-Limburg al eerder heeft geopperd. De opwaardering van de maaslijn mag geen opmaat zijn naar meer vervoer van gevaarlijke stoffen of onderdeel zijn van het IJzeren Rijn traject (Antwerpen-Roergebied). (Koppeling heeft plaatsgevonden)

Elektrificatie van de Maaslijn wordt voorzien in 2024. Hier zijn we erg blij mee. Net als met de spoorverdubbeling van het spoor Heerlen-Landgraaf. Bij de voortgangsrapportage (Integraal Programma Mobiliteits Opgave Limburg) zullen we de vinger aan de pols blijven houden, er zijn namelijk nog knelpunten, zoals bereikbaarheid Greenport Venlo.

Vooral het thuiswerken heeft een invloed gehad op de sterke afname van de reizigers in het OV. Het is volgens Lokaal-Limburg van belang om – hoe vreemd dat ook moge klinken – de positieve effecten en leerprocessen van Covid-19 mee te nemen in het OV en Slimme Mobiliteit.

Lokaal-Limburg is een voorstander van een klein regionaal vliegveld, en we zijn blij dat nu alle mogelijke opties (dus ook sluiten) in de onderzoekscope zitten. Maar anderzijds vinden we het geen goede zaak dat de belangengroep “We love MAA” niet meer bij het onderzoek betrokken is.

Een dergelijk belangrijk onderzoek moet zo breed mogelijk zijn, en alle belanghebbenden moeten vertegenwoordigd zijn. De vraag aan het college is om er alles aan te doen om dit te herstellen. Graag een reactie hierop.

Als het gaat om de energietransitie, dan vindt onze fractie het van wezenlijk belang, dat een brede energiemix wordt onderzocht en men tegelijkertijd oog heeft voor gezondheid en veiligheid. Daarbij moeten onze inwoners intensief worden betrokken en gaan de begrippen zorgvuldigheid en sociaal vóór snelheid. Op diverse plekken in Nederland zijn door de uitspraak van de Raad van State windmolen-projecten stil komen te liggen, omdat de Nederlandse milieunormen niet voldoen aan het Europese Recht. Overal om ons heen zijn concrete afstandsnormen, behalve hier. Er is veel onrust ontstaan over windparken die erdoor gedrukt worden. Geen schop de grond in, voordat de getroffenen ruimhartig gecompenseerd zijn, is ons credo. Op verzoek van Lokaal-Limburg wordt de heer Dr. Ir. Jan de Laat uitgenodigd, klinisch fysicus/audioloog verbonden aan de Medische universiteit van Leiden. Hij kan in de commissievergadering ingaan op de gevaren van windturbines als deze te dicht bij woonwijken worden gebouwd.

Lokaal-Limburg wil dat onze agrariërs een boterham kunnen verdienen aan natuur- en landschapsbeheer. Ook kunnen deze ondernemers op andere manieren gesteund worden, door het verruimen van regels. Het is te gek voor woorden dat een tankstation een halve supermarkt en restaurant kan openen en een tuinder of boer geen winkeltje met agrarische streekproducten en aanverwante artikelen kan beginnen als tegemoetkoming voor zijn  bijdrage aan natuur, landschap en toerisme.

Delen: