Begroting Provincie Limburg 2020

Voorzitter, we bespreken vandaag de eerste begroting die is op gesteld door het een extraparlementair College van Gedeputeerde Staten in Nederland. Als Lokaal Limburg hebben we nog steeds onze twijfels bij deze keuze. Volgens ons was een reguliere coalitie wel degelijk mogelijk geweest.

Maar goed het is zoals het is en dat vereist dat we ons instellen op tenminste een tijd werken met deze staatkundige constructie.

Het college geeft zelf aan met wisselende meerderheden haar college programma  vernieuwend Verbinden te willen uitvoeren. Die keuze maken ze zelf en die hebben we te accepteren.

Wat mag het College  daarbij van Lokaal Limburg verwachten?

Lokaal Limburg wil geen verkapte coalitie steunen, dan hadden we er immers graag deel van uitgemaakt. Ondanks dat we bestuurders van lokale snit meer dan toejuichen, zijn we niet verbonden aan dit college. We zullen elk voorstel dan ook op zijn merites beoordelen.

Wat is onze leidraad voor ons politiek handelen  vraagt u?

In deze roerige tijden is het meer dan ooit nodig het contact met de burger te intensiveren  en dat doe je volgens Lokaal Limburg  het best door de inwoners van deze provincie nadrukkelijker ook bij de beleidsontwikkeling te betrekken .

Dat doen we vanuit onze kernwaarden;

  • Voortdurend op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat.
  • Met elkaar samenwerken zonder aantasting van de eigen identiteit.
  • Maar ook samen optrekken als één partij (Eenheid in verscheidenheid).

We vatten dat samen in;  politiek van onder op

Inmiddels leeft die opvatting inmiddels niet alleen bij Lokaal Limburg.  De uitvoering zijn we minder over te spreken. In het collegeprogramma kunnen we lezen over een correctief bindend referendum. Vooralsnog is dit bij grondwet onmogelijk. Verandering vereist behandeling in de tweede kamer tijdens twee verschillende kabinetten ( waar een twee derde meerderheid nodig is) zit voorlopig er dus ook niet aan te komen. Welke vragen zouden we bovendien aan heel Limburg (gezien de opkomst eis) kunnen voorleggen?

Nee dan gaan wij liever voor echte democratie van onderop. Zaken moeten primair geregeld worden door de bestuurslaag die het dichtste bij de bevolking staat, als provincie past ons hierin bescheidenheid en een focus op kerntaken. Als we als provincie ons dan toch bezig willen houden met zaken als sport, bibliotheken en armoede, laten we dan het primaat bij de gemeentes neer leggen. Gemeentes die het nu toch vaak al zwaar genoeg hebben en onze (financiële) steun goed kunnen gebruiken.

Op sommige gebieden is “van onderop” niet alleen een wens maar een vereiste. Op het gebied van de energietransitie bijvoorbeeld. Met duidelijke kaders kunnen particulieren en coöperaties zelf aan de slag. Dat is niet alleen de enige manier om de transitie te laten slagen maar zo creëren we voor onze burgers een manier om hun eigen toekomst en omgeving vorm te geven. Geen enorme energiemaatschappijen maar kleinschaligheid, economische kansen voor de bewoners van ons platteland. 

(economische structuurversterking)

Je zou dan denken dat op het gebied van de economische structuurversterking de IBA ons moet aanspreken. De bedoeling was immers een strategie die regio’s in transformatie met nieuwe ideeën en projecten van binnenuit versterkt, in een periode van acht tot tien jaar. Er zou een nadrukkelijke rol weggelegd zijn voor de eigen bewoners, het bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld. Voor een conclusie is het misschien nog te vroeg, maar..

Van de 78 ingediende projecten zijn echter slechts 28 projecten “door” de overige zijn afgewezen of worden nog onderzocht. De grotere projecten Leisure Lane en Center Court die op stapel staan nu de eindfase is ingegaan, lijken een beetje te worden opgevoerd als redding van IBA-Parkstad.  Dat zou zonde zijn volgens ons  want vaak zijn de kleinere projecten van de inwoners in de steden, dorpen en wijken toch projecten die zorgen voor de economische, sociale en culturele effecten die we beoogd hebben. Wij zullen dan ook bij motie willen voorstellen dat 50% van het resterende budget gebruikt wordt voor kleinschalige projecten die van onderop worden voorgesteld.

De veiligheid op Chemelot- maar misschien nog wel meer de veiligheidsbeleving- van de omwonenden vraagt de aandacht. De conclusie is gerechtvaardigd dat de veiligheidsbeleving van de omwonenden  niet op de juiste wijze wordt geïnterpreteerd. Deze kan als niet objectief worden afgedaan  maar dat is niet het standpunt van Lokaal Limburg.

Wij zijn van mening dat de contacten tussen Chemelot en de omwonenden moeten worden geïntensiveerd . De omwonende hebben daar recht op en een vertegenwoordiging die hun vertrouwen heeft dient overlegpartner te zijn. Vragen als; Hoe wordt er gehandhaafd bij fouten?. Hoeveel  foutieve lozingen hebben er in een bepaald tijdsbestek plaatsgevonden? En hoe zijn de gevolgen daarvan bestreden/opgelost? Moeten onderdeel van overleg zijn. Wij roepen het college op een dergelijk overleg in het leven te roepen en te faciliteren als daarom door de omwonenden gevraagd wordt. Bij toekomstige ontwikkeling roepen we het college op nadrukkelijk te kijken naar mogelijkheden waardoor er geen natuur verloren hoeft te gaan en die bovendien bijdrage aan de economische ontwikkeling van het gebied als geheel.

(MAA)

Betreffende vliegveld MAA wachten we de ontwikkelingen af. We zijn pas kort geïnformeerd over het vertrek van de exploitant. Maar voor lokaal Limburg is het duidelijk geen vanzelfsprekendheid dat het vliegveld blijft. Draagvlak, verantwoorde  financiële investeringen  en omvang zijn criteria waarop we het voortbestaan zullen toetsen.

(Vrijetijdseconomie)

Lokaal Limburg is positief over het meerjarig programma dat moet toezien op continuering en versterking van een toekomstbestendige toeristisch recreatieve sector, of beter vrijetijdseconomie. Overweegt het college daarbij ook een campus vrijetijdseconomie in het leven te roepen? Dan bundelen we de onderdelen bedrijfsleven onderwijs en overheid zodat meer gecoördineerd op fronten product/marktontwikkeling ondernemerschap en marketing gewerkt kan worden.

 

(Sociale agenda)

Lokaal Limburg heeft al eerder aangegeven dat er meer focus moet komen in de sociale agenda. Het college streeft dit ook na dus op termijn zijn we benieuwd hoe dit uitpakt.

Twee zaken vragen nu al de aandacht en zijn samen onderdeel van wat we een leefbaar inkomen zouden willen noemen, namelijk de nog steeds heersende armoede en de pensioenen. Zaken die samen verregaande gevolgen als isolement en  eenzaamheid kennen.

Armoede komt nog steeds voor en vooral bij éénoudergezinnen waardoor ongewild kinderen de dupe zijn . Naast inzet op werkgelegenheid is er dus ook aandacht nodig voor deze jeugd die niet buiten mogen worden gesloten en op moeten kunnen groeien met genoeg kansen om niet in dezelfde situatie te belanden.

Armoede is ook een veelvoorkomend probleem onder ouderen. Wrang wanneer we de enorme vermogens bij de pensioenfondsen zien maar tegelijkertijd gekort worden door onnavolgbare rekenmethodes. Nog wranger wanneer het niet  indexeren ervoor zorgt dat het besteedbaar inkomen achteruit holt.

De gedeputeerde vond hier in het verleden als Statenlid wat van. Vraag is of dit nu leidt tot acties. Een dergelijk besluit heeft namelijk verregaande gevolgen voor de economie van een  vergrijzende provincie.

(Mobiliteit infrastructuur en Ruimte)

Als u goed geluisterd heeft aan het begin zijn we niet tegen decentralisaties voorzitter. Als we echter kijken naar de ervaringen met de decentralisatie van de jeugdzorg zijn we voorzichtig met de volgende grote decentralisatie van de omgevingswet. Zijn er bijvoorbeeld al proeven gedaan met de omgevingswet? En wat gebeurt met eventuele overtallige ambtenaren met het delegeren van taken?

Binnen de mobiliteitsparagraaf is er veel aandacht voor de fietsinfrastructuur. We vragen echter ook aandacht voor de andere kant, heeft de provincie bijvoorbeeld nog een fietsplan? Hoe zorgen we ervoor dat er straks ook daadwerkelijk meer gefietst gaat worden?

(Energiebeleid)

In mijn inleiding besprak ik al het energiebeleid en hoe belangrijk het was dat dit van onderop vorm krijgt. Voor ons is er echter een gebied waar een zetje van de overheid nodig is. We vinden namelijk weinig terug over waterstof. Zeker over de mogelijkheid om waterstof te tanken. Dan ontstaat toch een beetje het verhaal van de kip en het ei. Geen tankmogelijkheid is geen waterstof auto’s, en zonder auto’s is exploitatie van een tankstation niet mogelijk. Nu je in ons buurland op vele plaatsen waterstof kunt tanken  mag Limburg niet achterblijven.

Welke acties gaat het college op dit gebied ondernemen?

Veiligheid

De versterking van de groene brigade juicht Lokaal  Limburg toe.  De vraag is wel op welke wijze komt daar een nota over?

(Landbouw Natuur en Faunabeheer)

Op het gebied van landbouw en natuur springt het stikstofdossier er natuurlijk bovenuit. We zijn hier echter sterk afhankelijk van landelijk beleid en richtlijnen. Met name in de gemeentes met een of meerdere Natura 2000 gebieden zullen bepaalde economische activiteiten onder druk komen staan. Lokaal Limburg wil aandacht en ondersteuning voor juist deze gemeenten. We herzien elke 6 jaar de Natura 2000 gebieden, graag aandacht voor deze zaken wanneer we dit bespreken. Ook zijn we benieuwd in hoeverre de provincie hier zelf beleid kan maken.

Ook op het gebied van hoogwaterbeveiliging worden onze inwoners geconfronteerd met vergaande maatregelen. Nut en noodzaak worden hier constant ter discussie gesteld. Denk aan de Lob van Gennep, waar woningen straks buitendijks dreigen te komen liggen. We vragen de provincie niet alleen hier bij te dragen maar er ook op toe te zien dat zaken als inspraak bij dergelijke ingrijpende veranderingen goed geregeld zijn.

(Cultureel erfgoed)

Voorzitter, tot slot wil ik het hebben over ons cultureel erfgoed.

Veel subsidies voor het in stand houden  van landgoederen en historische buitenplaatsen zijn vervallen en/of aangepast, waardoor instandhouding gevaar loopt. Van zowel instanties als particulieren horen we klachten. Niet alleen financiën maar ook zaken als klimaatverandering hebben ingrijpende gevolgen voor veel van deze locaties

Deze landgoederen /historische buitenplaatsen zijn de pareltjes in het landschap en ook toeristisch erg belangrijk. We kunnen ze niet missen in ons Limburgs landschap.

Daarom de vraag  is er en zo ja  op enige wijze voorzien in de begroting om deze ontwikkeling een halt toe te roepen? Wij konden die niet vinden namelijk.

 

Fractie Lokaal-Limburg, 8 november 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen: