Begroting 2019

Afgelopen vrijdag 9 november vond de begrotingsvergadering plaats in het Limburgs Parlement. Het onbetwiste hoogtepunt van het politiek jaar.  Gedeputeerde Staten presenteerde de begroting voor 2019 en verder aan Provinciale Staten van Limburg. “Een begroting zonder beleid” volgens sommigen. Maar volgens GS een toonbeeld van beleid en uitvoering van beleid van de afgelopen drie jaren.

In de spreektijd voor LOKAAL-LIMBURG werden door ons Statenlid Raimond Franssen de plussen en midden afgewogen en bleken de plussen in de afgelopen jaren duidelijk in de meerderheid. Er waren natuurlijk ook minnen. Zoals de overlast van het vliegveld MAA, de geplande herindeling Heerlen-Landgraaf, die uiteindelijk niet doorging, en afgelopen maand nog absolute dieptepunt van het politieke jaar, het debat over ed te plaatsen windmolen in Venlo-Blerick.

Tijdens de begrotingsvergadering van Provinciale staten werden 20 moties ingediend door diverse partijen. Twee moties waren van LOKAAL-Limburg. Dat was 2426 en 2427. Motie 2427 was een motie voor toelating van burgercommissieleden. Hier ijvert LOKAAL-LIMBURG  al vier jaar voor.  De motie werd uiteindelijk niet in stemming gebracht maar aangehouden. Op een later tijdstip gaan we het, met voldoende steun, alsnog proberen. Wat betreft motie 2426 kunnen we een succes melden. Deze motie verzoekt GS te lobbyen voor behoud van de regeling dat de overheid betaald voor verwijdering van illegaal gedumpt drugsafval. Deze motie van LOKAAL-LIMBURG  werd, als een van de weinigen, unaniem door Provinciale Staten aangenomen. Hierdoor hoeven particulieren of anderen niet op te draaien voor de kosten van het verwijderen van illegaal gedumpt drugsafval.

Uiteindelijk werd de vergadering ruim na 1800 uur gesloten.

Hieronder vindt u complete tekst van de redevoering van ons Statenlid Raimond Franssen 

Programmabegroting 2019

Voorzitter, het is goed om te zien dat de Programmabegroting een positief resultaat laat zien voor 2019 en de volgende jaren, dat er voldoende weerstandsvermogen is en dat er zelfs nog onbenutte belastingcapaciteit is. Zoals de programma begroting zegt een sterke vermogenspositie en gezonde  financiële positie. Ik denk dat een compliment op zijn plaats is voor de gehele ambtelijke organisatie die hieraan heeft meegewerkt.

We verheugen ons dat de opcenten (MRB) bevroren blijven omdat bijna alle lasten voor onze inwoners op gemeentelijk niveau wel stijgen.  Met name voor mensen met een smallere beurs is dit een meevaller.

We zien in deze begroting een aantal positieve ontwikkelingen, zoals:

De groei van de Brightland campussen. Waar de ontwikkeling van de arbeidsplaatsen behoorlijk op schema ligt. We hopen ook dat de financiële middelen die we geïnvesteerd hebben,  zullen terugverdienen, niet alleen in financiële zin maar uiteindelijk ook als arbeidsplaatsen en ook als spin off naar het MKB.

Daarnaast is verheugend om te zien dat de provincie diverse inspanningen verricht om de Einstein Telescope naar Limburg te halen. Dit zal niet alleen voor Limburg, maar voor de gehele grensregio een positieve uitstaling hebben. Net zoals dat op de Frans/Zwitserse grens is gebeurd met de Deeltjesversneller, die inmiddels wereldfaam heeft verworven.

De afgelopen jaren heeft Limburg al fors ingezet op grensarbeid en op de talen die aan weerszijde van de grens gesproken worden, Duits en Frans. Afgelopen week waren wij dan ook aangenaam verrast toen ons berichten bereikten over plannen voor een universiteit, voor onder andere duurzaamheid, pal op de Duitse grens bij Venlo. Het zou een passende aanvulling van het universitair onderwijs in Limburg zijn. Wij hopen dat de provincie zich zal inspannen dit initiatief te ondersteunen.

Herdenken en vieren is iets dat hoort bij onze samenleving. Iets dat wij niet alleen moeten doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, maar ook aan allen die in onze samenleving mee willen doen.  Verheugend is het dan ook te vernemen dat de Provincie Limburg, in de persoon Herman Kaiser iemand van gewicht heeft gevonden die de festiviteiten rond 75-jaar bevrijding vorm gaat geven.

Vanwege de grote vraag naar middelen voor instandhouding en restauratie van monumenten zijn afgelopen jaar budgetten naar voren gehaald. Door de enorme vraag zal er waarschijnlijk een tekort ontstaan. Het is echter zeer onwenselijk dat Limburgse monumenten in verval raken, zodat restauratie en instandhouding later meer geld gaat kosten. Waarom is er niet beter geanticipeerd op deze ontwikkeling. Wellicht kan uit cultuurmiddelen een herverdeling plaatsvinden, zodat voor monumenten weer meer geld beschikbaar komt.

De luchthaven Maastricht Aachen Airport is eigendom van de Provincie Limburg. Hiermee wil de Provincie de economie rond de luchthaven een impuls geven. Tot op zekere hoogte lukt dit ook. Een kleine luchthaven is in onze ogen echter zeer conjunctuur gevoelig.  In de huidige bloeiende economie groeien de bomen tot in de hemel. Er verschijnen plannen en voorspellingen voor goederen- en personenvervoer die hun weerga niet kennen. Dat is allemaal mooi voor onze economie, onze werkgelegenheid en voor de exploitatie van de luchthaven. De keerzijde van de medaille is echter dat veel mensen hinder ondervinden van de vliegbewegingen van de luchthaven. Uit het ‘klachtenoverzicht eerste kwartaal 2018’ van de ‘Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg’ noem ik u de volgende getallen.

Aantal klachten 1e kwartaal 2017:      974       1e kwartaal 2018:              4292

Aantal klagers 1e kwartaal 2017:        120       1e kwartaal 2018              237

 

Dat zijn bijna 100 % meer klagers en 340 % meer klachten in een jaar tijd. Hier hoef ik niets aan toe te voegen!

 

Voorzitter, wij willen dit college dan ook op het hart drukken dat een luchthaven als MAA veel voordelen heeft, maar natuurlijk ook veel nadelen, met name wat betreft overlast. Als eigenaar van MAA moeten we er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken. Wij willen tenslotte geen overlast financieren maar alleen een bloeiende luchthaven.

 

Als we de begroting mogen geloven loopt de sanering van asbest daken binnenkort ten einde. Voor 2020 en verder zijn immers geen middelen meer gereserveerd. Het zal niet lukken alle asbest daken voor 2020 te saneren. Hoe ver zijn we inmiddels? Hoe worden asbest daken die voor 2020 niet gesaneerd zijn dan alsnog verwijderd? Hoe kunt u garanderen dat alle inwoners die dat moeten of willen toch nog kunnen saneren.  Mede omdat de subsidieregeling in 2019 afloopt. Wil het college onderzoeken of de regeling kan worden voortgezet.

Als spooreigenaar is de Provincie Limburg verantwoordelijk voor de instandhouding van de ‘Miljoenenlijn’ tussen Schin  op  Geul  en  Kerkrade.  Dit toeristisch-recreatieve  dossier  heeft  een  duidelijke relatie  met  station  Kerkrade west en de Avantislijn.  Wij zijn dan ook blij met dat een verkenning heeft  plaatsgevonden naar bereikbaarheid van de grensregio in parkstad. En dan met name naar de treinverbinding van Zuid-Limburg naar Duitsland.

In de begroting geeft u aan dat de rijksoverheid stopt met subsidies voor het opruimen en verwijderen van illegaal gedumpt afval van oa. drugslaboratoria. Wij adviseren u dringend in de toekomst dan zelf middelen ter beschikking te stellen. De particuliere grondbezitter mag volgens ons nooit opdraaien voor de kosten van dit illegale drugsafval. Hiermee voorkomt u dat illegale dumping wellicht niet gemeld wordt vanwege de hoge kosten die een particulier zou moeten maken voor het opruimen. MOTIE verwijdering drugsafval

Water is van levensbelang voor zowel de mens als de dieren. Maar (regen)water gaat zijn eigen gang. In ons veranderende klimaat zien wij hevige regenval afgewisseld met periodes van droogte. Zien wij de problemen die zoals bijv. in Meerssen zorgen voor veel ongemak, voor veel schade voor de inwoners. Droogte brengt de landbouw in de problemen, met alle gevolgen van dien voor onze inwoners. De kosten van gezonde voeding gaan omhoog door de schaarste. De beschikbaarheid van voldoende en schoon drinkwater wordt steeds belangrijker. Evenals de beschikbaarheid van water voor de landbouw. Bescherming van drinkwaterbronnen en de grondwaterlichamen vormen onderdeel van de uitvoering van het waterplan. Prima.

Op het onlangs gehouden hittesymposium is hier uitgebreid bij stil gestaan. Zijn allerlei mogelijkheden gepresenteerd voor opvang van teveel water en vasthouden voor tijden van droogte. Dat maatwerk geboden moet worden, omdat niet elke plek in Limburg gelijk is kwam duidelijk naar voren. Maar ook dat we haast moeten maken. Wij verzoeken het college dan ook om bezien in het licht van de klimaatveranderingen, hier nog meer haast mee te maken dan nu al gedaan wordt.

Het is goed dat er de komende jaren voldoende middelen beschikbaar zijn en blijven voor bereikbaarheid en mobiliteit. Niet alleen voor onderhoud maar voor nieuwe of lopende projecten. Wat betreft de fiets merken we op dat vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door de staatssecretaris 100 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld om forensen uit de auto en op de fiets te krijgen. Volgens ons een uitgelezen kans om een snelfietsroute netwerk van de grond te krijgen in Limburg.  De voordelen zijn legio, zoals: milieuwinst, minder uitstoot, minder auto’s, Betere gezondheid, minder slijtage aan onze wegen.

Wij zijn blij met het bredere draagvalk voor het faunabeheerplan, door oa meer maatschappelijke organisaties in de faunabeheereenheid te plaatsen. Ook is uw voorkeur voor preventie te waarderen. Mocht ondanks alles toch ingegrepen moeten worden, zijn wij blij dat dit gebeurd door goed opgeleide en voldoende uitvoerders van het faunabeheerplan.

 

Voorzitter, LOKAAL-LIMBURG heeft dit college, deze coalitie tot nu toe alleen nog maar veren in de kont gestoken. Wij zijn redelijk positief geweest over al het bereikte tijdens deze periode, maar toch hebben wij nog een opmerking. In de memorie van toelichting lazen wij: “Wij zullen conform de Wet Algemene Regels Herindeling onze provinciale rol blijven nemen.” Formeel correct maar het politieke standpunt wordt door de portefeuillehouder anders verwoord. Dan stellen wij de vraag: Waar zijn gemeentes en/of inwoners nu aan toe?

Voorzitter, de provincie organiseert burgertops. De provincie heeft in samenwerking met Pro Demos cursussen georganiseerd om mensen warm te maken voor deelname aan Provinciale Staten. De provincie zet in op Burgerparticipatie. Op de website van de provincie staat dat burgers hun stem moeten laten horen, maar voorzitter wanneer de burgers hun stem laten horen bij de windmolens, wanneer zij als burger willen participeren, krijgen zij nul op het rekest. Niet alleen buiten de Staten, maar ook binnen de Staten. Als burger mogen zij niet participeren in besluitvorming in de Statencommissies.

Gezien het bovenstaande, dienen wij bij de laatste begroting van deze periode nog maar eens onze motie van enkele jaren geleden in. In de hoop, dat gezien het bovenstaande, de volgende coalitie wel genegen is om niet alleen met woorden, maar ook met daden de burgers meer te betrekken bij besluitvorming in dit prachtige huis. MOTIE burgercommissieleden   

 

 

Delen: