Algemene Ledenvergadering 27 september

Op vrijdag 27 september zal de Algemene Ledenvergadering van Lokaal-Limburg plaatsvinden.
Niet alleen wordt het nieuwe bestuurbenoemd, ook de nieuwe statutenvan Lokaal-Limburg dienen te worden vastgesteld.

Vrijdag 27 september
Aanvang 19.30 uur
Zaal Geraats, Markt 5, 6096 AL Grathem

P.S. Het bestuur is nog op zoek naar een secretaris, bij voorkeur een vrouw, afkomstig uit Midden-Limburg.

Agenda

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter
 2. Bestuursverkiezing
  Tussentijds is het oude bestuur afgetreden om plaats te maken voor een nieuw bestuur bestaande uit Wiel Hoenen (voorzitter), Ton Raven (penningmeester), Ad Roest (vicevoorzitter) en René Hensgens (bestuurslid).
  – De voorzitter dient in functie door de ALV gekozen te worden.
  – De overige bestuursleden worden door de ALV gekozen en verdelen de functies onderling.
 3. Verslag vorige bijeenkomst
  Van de evaluatiebijeenkomst verkiezingen die tevens als ALV gold zijn geen notulen gemaakt.
 4. Statuten Lokaal-Limburg
 5. Strategie inclusief afspraken tussen bestuur en fracties
  Doelstellingen en strategie
  Lokaal-Limburg on tour
  Afspraken bestuur met fracties
  Lijst kandidaat burgemeesters, wethouders, griffiers vanuit lokale politiek
 6. OSF gerelateerde zaken
  Vergoeding voor leden van aangesloten lokale partijen (€ 5,00).
  Toegang tot het Wetenschappelijk Bureau (wetenschappelijke onderzoeken).
 7. Financiën
  – Kascontrolecommissie 2018
  – Stand van zaken 2019
  – Benoeming kascontrolecommissie 2019
  – Begroting 2020
 8. Nieuws uit de fractie PS
  Raimond Franssen en Henk van der Linden (statenleden) 
  Delano Lankhorst, Jos Wackers, Michel Graef, Wiel Hoenen (fractieleden) 
 9. Nieuws uit de fractie WS
  Ad Berger (algemeen bestuur)
  Albert Melskens en Petra Beeren-Adriaans (fractieleden)
 10. Overige zaken / rondvraag
 11. Sluiting
Delen: