Begroting 2019

Afgelopen vrijdag 9 november vond de begrotingsvergadering plaats in het Limburgs Parlement. Het onbetwiste hoogtepunt van het politiek jaar.  Gedeputeerde Staten presenteerde de begroting voor 2019 en verder aan Provinciale Staten van Limburg. “Een begroting zonder beleid” volgens sommigen. Maar volgens GS een toonbeeld van beleid en uitvoering van beleid van de afgelopen drie jaren. (meer…)


Windmolens Venlo – Wiens belang staat voorop?

Ongetwijfeld is het verhaal van Don Quichot bij velen van u bekend. Het verhaal over het gevecht tegen windmolens. Zo voelden zich een groot aantal mensen die in Blerick en Boekend wonen. Zij vechten en vochten tegen windturbines, de moderne versie van de windmolen.

Niet omdat zij tegen windturbines zijn, maar wel omdat hun aangename leefgebied steeds verder wordt aangetast. Ingeklemd tussen de A73 en de A67, met de herrie van de auto’s, komt daar zo ongeveer recht voor hun neus de overlast van de windmolens bij.

Leden van de bij LOKAAL-LIMBURG aangesloten lokale partij in Venlo riepen de hulp in van Statenlid Raimond Franssen en zijn medewerkers, om de provincie een halt toe te roepen .

Helaas de provinciale coalitie is, was en bleef doof voor de belangen en argumenten van de inwoners van Blerick en Boekend. Zij willen liever een betrouwbare partner zijn voor de rijksoverheid, dan voor de inwoners van Limburg, door wie zij gekozen zijn…

In tegenstelling tot de VVD en de PvdA fracties in Venlo, die mordicus tegen het windmolenplan stemden, waren dezelfde fracties in Provinciale Staten voor het plan. Net als de Partij voor de Dieren, die meer zag in het belang van de dieren en de natuur, dan in het belang van de mens.

Goed geïnformeerd door gesprekken met de omwonenden, die wij bezochten. De plekken die wij bekeken. De informatie over Etriplus, waarin de provincie een (eigen)belang heeft van 30%, bereidde Raimond Franssen zijn woordvoering en een motie voor. In zijn woordvoering over het windmolenplan ging Statenlid Raimond Franssen uitgebreid in op de nadelen, waaronder de gezondheidsrisico’s, die het plan heeft voor inwoners van Blerick en Boekend. Ook de onwil van het College van GS, te luisteren naar de bezwaren van inwoners, kwam ruimschoots aan bod. In de tweede termijn maakte Statenlid Franssen  nog een terechte opmerking naar de PvdA. Onze fractievoorzitter merkte op dat de uitgangspunten van de Burgertop, een initiatief van de PvdA, zijn, luisteren naar onze inwoners en deze betrekken bij de besluitvorming. Deze uitgangspunten staan echter haaks op de handelswijze van de eigen Provinciale PvdA fractie in het dossier Windmolens Venlo.

De motie, het verzoek van LOKAAL-LIMBURG, om terug te gaan naar de overeenkomst van 2012 tussen Horst aan de Maas, Venray en Venlo en deze steden te verplichtten om ook een deel van de windmolens op hun grondgebied te plaatsen werd helaas niet door een meerderheid in de Staten ondersteund. Het verzoek werd door gedeputeerde Theunissen (uit Venray) ontraden. Statenlid Brugman, Groen Links, maar tevens wethouder voor een lokale partij in Venray, stemde in het kader van de integriteit niet mee.

Integer, of hypocriet? Daarover mag u zelf beslissen!

Naar mening van LOKAAL-LIMBURG moeten de Statenleden en Gedeputeerden Staten (de Coalitie), eerst maar eens leren luisteren naar de mensen door wie zij gekozen zijn. Eerst gaan praten. Eerst kijken wat het voor de mensen betekent. Eerst eens goed de stukken lezen en niet klakkeloos de Grote Coalitieleider van het CDA, volgen.

Eerst goede afspraken maken met de inwoners door wie je gekozen bent, en niet achteraf na een hele hoop commotie, onrust en herrie, vooral veel regelen voor flora en fauna en de inwoners die je gekozen hebben een twijfelachtig doekje voor het bloeden, een schaamlapje in de ogen van LOKAAL-LIMBURG, geven.

Een twijfelachtig doekje voor het bloeden, in de vorm van een optie voor het oprichten van een leefbaarheidsfond voor de inwoners van Blerick en Boekend zoals Deputé Theunissen (onder hoongelach van de vele aanwezig inwoners) nog durfde voor te stellen.

Een applaus op de tribune was wel er voor de reactie van Raimond Franssen  van LOKAAL-LIMBURG aan de gedeputeerde :

“Hoe durft men de inwoners af te kopen met een leefbaarheidsfonds. Infrasoon geluid kun je niet tegenhouden met een extra speeltuintje voor de kinderen of een bomenrij. Voor hoe naïef of dom houdt men onze inwoners eigenlijk?”

 


Schriftelijke vragen en antwoorden over dementiespeldje

Onlangs stond in DDL dat het aantal 100 plussers in 20 jaar verdubbeld is. De vrouwen blijken hierbij “het sterke geslacht. Zij overtreffen het aantal mannen met 94 (13 mannen). De meeste 100+ers wonen in Maastricht, terwijl Kerkrade het meest vergrijsd is. Het CBS verwacht dat de groep 100+ ers door de babyboom na de Tweede  Wereldoorlog snel zal stijgen.

Met de vergrijzing, met het stijgen der jaren, met het ouder worden van onze inwoners, zie je de verschillen in gezond ouder worden ook vergroten. Waarom sommige 100+ ers tot op hoge leeftijd helder van geest blijven zonder enige vorm van dementie of Alzheimer en anderen al met 60 of 70 dement zijn of Alzheimer krijgen is nog altijd een raadsel. Er lopen op dit moment wel onderzoeken naar, maar er zullen nog veel mensen zijn die dement worden of Alzheimer krijgen voordat de wetenschap zover is.

Het aantal mensen dat hulp zal moeten krijgen, zal stijgen. Het aantal mantelzorgers dat overbelast zal raken, zal stijgen. Het aantal mantelzorgers dat altijd klaar kan staan, altijd achter de naaste kan aanlopen zal overbelast raken en soms de controle verliezen.

De liefde kan niet altijd van een kant komen. Kan niet alleen komen van mantelzorgers die door het beleid van de regering steeds meer moeten doen naast hun baan. Kan niet alleen komen van werkgevers die zich of flexibel opstellen, of niet! Alle hulp die deze mensen, deze mantelzorgers zullen kunnen krijgen is meegenomen.

Hieronder de vragen van de Fractie LOKAAL-LIMBURG:

Vraag 1. Bent u bekend met de Stichting 2019?

Antwoord. Wij zijn bekend met de Stichting 2019.

Vraag 2. Indien uw antwoord nee is, kunt u hier onder deze link meer info vinden. Antwoord.

Zie antwoord op vraag 1.

Vraag 3. Wat is uw mening over het idee?

Antwoord. Wij denken dat het speldje een bijdrage kan leveren aan het (h)erkennen van dementie bij mensen. Wij vinden het primair aan de doelgroep en hun omgeving om zich een oordeel te vormen over nut en noodzaak van het speldje.

Vraag 4. In hoeverre wordt vanuit de provincie aandacht besteed aan dementie?

Antwoord. Door de stichting euPrevent wordt het driejarige project Senior Friendly Communities uitgevoerd. Hierin is ook Burgerkracht Limburg (voormalig Huis voor de Zorg) actief. Dit project is een samenwerking van verschillende partners uit de Euregio Maas-Rijn. Het project richt zich op actief ouder worden in seniorenvriendelijke gemeenten. In dit project ligt het accent op de psychische gezondheid met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie. In dit project werken de euregionale partners samen met 31 gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn (waaronder 12 gemeenten in Nederlands-Limburg). Het doel is het tot stand brengen van seniorenvriendelijke gemeenten. Zodat senioren kunnen blijven deelnemen aan het normale, sociale leven.

In het project richten de partners en de gemeenten zich in het bijzonder op de volgende drie doelgroepen:

1 mensen die op dit moment als mantelzorger werken
2 potentiële mantelzorgers
3 ouderen met beginnende ouderdomsdepressie en/of ouderdomsdementie

 

Het project wordt uitgevoerd in vier stappen:

1 analyse van de behoefte in de deelnemende gemeenten
2 selectie van de concrete activiteiten per gemeente aan de hand van een overzicht van bestaande aanbod
3 uitvoering van de activiteiten in de gemeenten met steun van euPrevent en partners
4 opstellen van een gemeentelijk duurzaamheidsplan

 

Onlangs heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het project Senior Friendly Communities benoemd tot voorbeeld voor Europa. Een (steeds groter) aantal Limburgse gemeenten heeft het keurmerk dementievriendelijke gemeente gekregen. Anderen werken aan het binnenhalen ervan.

Vraag 5. Staat het provinciebestuur open om in de aankomende begroting een bedrag op te nemen om speldjes te kunnen verstrekken zoals beschreven bij Stichting 2019, voor mensen met dementie/Alzheimer

Antwoord.  Wij vinden dit niet op onze weg liggen. Ondersteuning van het primaire proces in het sociaal domein is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Daarnaast heeft de doelgroep en haar omgeving een eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen ons voorstellen dat het speldje binnen het project Senior Friendly Communities onderdeel wordt van het aanbod. Bij het opstellen van duurzaamheidsplannen kunnen dan lokale keuzes worden gemaakt. Wij zullen euPrevent op deze mogelijkheid wijzen.

Vraag 6 Indien ja, kan de provincie onderzoeken over welk bedrag dit zou kunnen gaan in Limburg.

Antwoord. Zie het antwoord op vraag 5.

 

 


Schriftelijke vragen en antwoorden over Limburgse appeloogst

Naar aanleiding van het artikel over de Limburgse appeloogst in dagblad De Limburg van woensdag 12 september 2018 heeft LOKAAL-LIMBURG vragen over het Provinciale beleid voor fruitboeren in Limburg.

De fruitteelt is een belangrijke tak in de Limburgse landbouw. Niet alleen voor de landbouw als bedrijfstak maar zeker ook als toeristisch element vervullen boomgaarden een belangrijke rol in het Limburgse land.

In het bewuste artikel wordt gesproken over “Goede contacten van de fruitsector met de provincie Limburg”. Betreffende regelgeving is men als ondernemer in de fruitteelt echter afhankelijk van de lokale overheid. Het gaat dan met name om omgevingsvergunningen en de opbouw van hagelnetten. Men spreekt ook over een willekeur aan lokaal beleid.

De volgende vragen zijn aan Gedeputeerde Staten gesteld:

Vraag 1. Is het u bekend dat na de tegenslagen in de oogst van de laatste drie jaren, lage prijsvorming en de al jaren durende exportstop (door MH17) naar Rusland diverse fruitboeren ermee willen stoppen. Niet alleen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd maar ook vanwege de moedeloosheid veroorzaakt door de genoemde tegenslagen?

Antwoord. Ja, dat is ons bekend.

Vraag 2. Heeft u cijfers van het aantal mogelijke “stoppers”? Zo nee, wilt u dat gaan onderzoeken? Nee? Waarom niet?

Antwoord. Wij hebben geen exacte cijfers over het aantal bedrijven dat naar aanleiding van recente tegenslag (in 2017 hagelschade en begin 2018 nachtvorst) overweegt te stoppen.

Wel beschikken wij over algemene cijfers voor de fruitteelt (zie www.agrimatie.nl/limburg). Hieruit blijkt dat fruitteelt in Limburg sedert 2000 is gegroeid met 457 ha tot 2823 ha in 2017. De appelteelt is binnen deze sector het meest belangrijk maar levert wel terrein in en is gedaald van 1679 ha naar 976 ha waarvan de daling Z-Limburg het grootst was (435 ha). Het areaal peren is sedert 2000 redelijk stabiel.

Stijgers waren klein fruit (voornamelijk blauwe bessen) en overig fruit met de kanttekening dat sedert 2016 ook hoogstamboomgaarden in de jaarlijkse Landbouwtelling is opgenomen. Onder overig fruit vallen bijvoorbeeld teelten als kersen (330 ha in 2017) en pruimen (45 ha). Het aantal bedrijven bedroeg in 2000 371 en in 2015 waren er 294 fruitbedrijven aanwezig in Limburg en in 2017 is dit aantal toegenomen naar 493 (wat deels komt doordat ook bedrijven met hoogstam worden meegeteld).

Vraag 3. Is het u bekend dat de concurrentie uit Oost Europa op dit moment al groot is en nog groter wordt?

Antwoord. Ja, dit wordt regelmatig in de vakliteratuur beschreven en ook door telers aangegeven.

Vraag 4. Is het u bekend dat met name in Polen flinke subsidies worden gegeven?

Antwoord. Nee, wij hebben geen inzicht in subsidies die in Polen aan de fruitteelt worden versterkt.

Vraag 5. Is dit mogelijk een vorm van Staatssteun of wordt dit gesubsidieerd door de Europese Unie?

Antwoord. Dat kunnen wij niet beoordelen.

Vraag 6. Wanneer de Europese Unie subsidie verleend, ben u dan bereid om voor onze Limburgse appeltelers in de bres te springen door te lobbyen en ook voor hen subsidie uit het vuur te slepen?

Antwoord. We nemen aan dat de achtergrond van deze vraag vooral betrekking heeft op recente gebeurtenissen waarbij weersinvloeden een belangrijk rol spelen. Over risico’s door weersinvloeden kunnen lidstaten, binnen de Europese randvoorwaarden, voor een deel zelf beslissen hoe zij sectoren tegemoet bij forse schades. Nederland heeft besloten om de brede weersverzekering, met gebruik making van Europese middelen, hiervoor te ontwikkelen waardoor hagel- en nachtvorstschade verzekerbaar zijn. In dat verband zijn wij niet voornemens een lobby te ontwikkelen voor additionele subsidies hetgeen overigens via het Rijk moet worden opgepakt.

Vraag 7. Is het u bekend dat door voorzieningen zoals een beregeningsinstallatie en hagelnetten de fruitopbrengst vergroot kan worden.

Antwoord. Deze voorzieningen zijn gangbare toepassingen in de fruitteelt die niet zozeer tot opbrengstvergroting leiden maar tot verkleining van productierisico’s.

Vraag 8. Is het u bekend dat door de lage prijsvorming, de telers helaas niet kunnen investeren?

Antwoord. Dit beeld delen wij niet als algemene constatering. De investeringsmogelijkheden zijn afhankelijk van bedrijfsstructuur, – resultaten en financieringsmogelijkheden. Deze combinatie, aangevuld met het feit dat veel bedrijven niet over een opvolger beschikken, maakt dat vooral in Zuid-Limburg relatief minder bedrijven moderniseren en vernieuwen. Prijsvorming, en daarmee bedrijfsrendement, is een van die factoren naast andere.

Wij zijn sinds medio 2017 in gesprek met de sector waarbij o.a. ook LLTB, LFO en NFO (de Limburgse respectievelijk nationale fruitteeltorganisatie) en de Rabobank betrokken zijn. Op basis hiervan heeft de sector een Impulsagenda opgesteld waarin een aantal actielijnen zijn beschreven welke men momenteel uitwerkt. De inzet van de provincie is gericht op ondersteuning van het de totstandkoming van de Impulsagenda, de openstelling van POP 3 óók voor projecten gericht op risicobeheersing. Om tot verbetering van het verdienmodel te komen is contact gelegd met het Productschap Fruit in Belgisch Limburg en met Brightlands Campus Greenport Venlo.

Vraag 9. Bent u bereid te onderzoeken of hier mogelijk subsidie voor gegeven kan worden? Vanuit de provincie, vanuit de landelijke regelingen maar ook vanuit de Europese Unie?

Antwoord. In het antwoord op vraag 8 is beschreven op welke wijze we de fruitteelt faciliteren.

Vraag 10. Bent u bereid voor onze telers in de bres te springen en daar waar mogelijk subsidie binnen te slepen zodat de telers installaties en netten kunnen installeren? Ja/Nee/Waarom?

Zie antwoord op vraag 8. Een aantal projecten had betrekking op investeringen in netten wat in de sector bestaand gebruik is. Bij de beoordeling van die POP 3 regeling, door een externe commissie, hebben die projecten onvoldoende gescoord en hebben wij deze niet gehonoreerd.

Vraag 11. Is de provincie bereid fruittelers tegenmoet te komen door te onderzoeken in hoeverre willekeur aan lokaalbeleid voorkomen kan worden. Graag toelichten hoe u dat zou willen aanpakken. Indien u dit niet wenst te onderzoeken graag toelichten waarom niet.

Antwoord. Het antwoord op vraag 8 beschrijft de inzet van de Provincie.

Vraag 12. Zou een centraal provinciaal loket een mogelijke oplossing zijn voor o.a. het creëren van eenduidig beleid en zou u bereid zijn zo een provinciaal loket in te richten? Hierdoor zou het voor fruittelers een stuk eenvoudiger zijn hun bedrijfsvoering op eenduidig provinciaal beleid af te stemmen. Dit in tegenstelling tot de steeds van elkaar afwijkende gemeentelijke regels.

Antwoord. Via de POL regiobenadering is er een platform voor dergelijke vraagstukken. Gemeenten maken hierin zelf een afweging rekening houdend met de landschappelijke context waarbinnen de activiteiten plaats vinden.


Transparantie financiën Provincie Limburg

Gedeputeerde Staten (GS) moet van elk begrotingsjaar verantwoording afleggen aan Provinciale Staten (PS) over het gevoerde beleid. Cijfers, plannen en uitvoering, worden in de jaarstukken (2017) vermeld. De leden van PS kunnen dan ter verduidelijking van het gevoerde beleid vragen hierover stellen.

Een provincie kan niet draaien zonder bedrijven, grote maar ook en vooral kleine bedrijven (het MKB), om dingen te doen voor haar burgers. Echter, het lijkt onze fractie toe, dat deze coalitie, bestaande uit landelijke partijen, meer oog heeft voor het GROOTbedrijf, dan voor de noden/wensen van haar burgers en het MKB.

Een greep uit de vragen die de fractie van LOKAAL-LIMBURG schriftelijk al stelde.

– Doen wij, in het kader van de energietransitie, iets met de industriële restwarmte?
– Energietransitie, Een LENING voor burgers en SUBSIDIE (gratis geld?) voor grote bedrijven. Waarom die bevoordeling?
– Maastricht Aachen Airport, hoe handelen wij klachten af van inwoners over het gebruik van de volledige baan
– LIME, (Limburg MEet), hoe is de ontwikkeling van de Health Train (Elektronisch Patiënten Dossier) in het kader van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
– Promotie grensoverschrijdend werken, terwijl we hier in Limburg tekort hebben aan werknemers
– Ontwikkelingen kansarme Jeugd
– Arriva problemen, maakt de vervoerder bijvoorbeeld winst over de ruggen van de werknemers? Wensbus project met behulp van vrijwilligers. Ten koste van banen!
– Passend wonen, voor huidige bewoners en nieuwkomers (bijv. Poolse arbeidskrachten) met een laag inkomen
– Mijnschade

Uiteraard zullen er tijdens de bespreking nog meer vragen gesteld worden door ons Statenlid Raimond Franssen.


1 2 3 4 5 9